Menu

Zmeny financovania sociálnych služieb obcou po 1.1.2022

Zmeny financovania sociálnych služieb obcou po 1.1.2022

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
22. februára 2022

Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) boli obciam v ustanoveniach § 75 ods. 1  5 a 11 novým spôsobom uložené povinnosti poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Zmena systému financovania sociálnych služieb od 1. januára 2022 pre obce a mestá znamená enormnú finančnú záťaž. Navyše žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok sú spravidla doručované v priebehu rozpočtového roka (nie vopred – v období tvorby rozpočtu na príslušný kalendárny rok), čo sťažuje proces zodpovedného plánovania rozpočtového hospodárenia. Predložený príspevok má obciam a mestám pomôcť v základnej orientácii v novej právnej úprave financovania sociálnych služieb formou finančných príspevkom poskytovateľom sociálnych služieb.

Právna úprava od 1. januára 2022

Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách:

Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je 

1. nízkoprahové denné centrum, 

2. zariadenie pre seniorov,

3. zariadenie opatrovateľskej služby,

4. denný stacionár,

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

e) opatrovateľskú službu,

f) prepravnú službu.

Podľa § 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách: „Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú službu.“

Podľa § 75 ods. 5 zákona o sociálnych službách: „Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 4 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.“

Novelou zákon  o sociálnych službách – zákonom č. 484/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblastí sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa zaviedla právna povinnosť obcí (resp. vyšších územných celkov ) na spolufinancovanie sociálnej služby a to poskytovaním finančného príspevku neverejným poskytovateľom sociálnych služieb za podmienok podľa § 75 cit. zákona.

Podľa právneho stavu účinného do 31.12.2021 obec bola povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, resp. pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy len v prípade,  ak o poskytovanie sociálnych služieb vo vzťahu k prijímateľovi sociálnych služieb požiadala obec na základe žiadosti prijímateľa sociálnych služieb – fyzickej osoby. Fyzická osoba musela požiadať o poskytovanie sociálnych služieb v určitom zariadení – neverejného poskytovateľa sociálnych služieb ešte pred uzatvorením zmluvy o poskytovaní sociálnej služby s týmto poskytovateľom. 

Ak táto podmienka nebola splnená, obec nebola povinná poskytovať takémuto poskytovateľovi sociálnych služieb príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, resp. príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby.

Novela zákona o sociálnych službách však zaviedla pre obce právnu povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na spolufinancovanie sociálnej služby.

Novela zákona o sociálnych službách už explicitne upravuje oprávnenie pre odkázanú fyzickú osobu, ktorej sa už poskytuje sociálna služba neverejným poskytovateľom, avšak doposiaľ bez finančnej podpory z verejných prostriedkov, t. j. bez finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby (ďalej aj „FPP“)  resp. pri domácej opatrovateľskej službe, aj bez finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej aj „FPO“), kedykoľvek aj počas poskytovania sociálnej služby novo požiadať finančnú podporu poskytovania sociálnej služby z verejných prostriedkov. 

Teda v prípade  poskytovania finančných príspevkov neverejnému poskytovateľovi (FPP alebo FPO) nemusí ísť ako doposiaľ (právna úprava pred 01.01.2022) o zabezpečenie sociálnej služby len u „budúceho“ poskytovateľa. Zabezpečenie sociálnej služby môže byť realizované, aj u poskytovateľa, u ktorého je sociálna služba už poskytovaná, ale doposiaľ bez finančnej podpory z verejných zdrojov a fyzická osoba požiada novo o zabezpečenie sociálnej služby už s jej finančnou podporou z verejných prostriedkov za podmienok stanovených § 8 zákona o sociálnych službách (u doterajšieho poskytovateľa sociálnej služby, na základe tomu výberu predchádzajúcej informovanej voľby tohto poskytovateľa touto fyzickou osobou).

Finančná podpora sa poskytuje neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu vo verejnom záujme, t. j. poskytuje sociálnu službu prijímateľovi sociálnej služby, ktorá je na sociálnu službu odkázaný a poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom je v súlade s komunitným plánom sociálnych služiebpríslušnej obce alebo VÚC (§ 75 ods. 9 a10).

Na účely poskytovania FPP a FPO je príslušná obec, kde má prijímateľ sociálnej službytrvalý pobyt, bez ohľadu na to, ktorá obec vydala rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Výnimkou sú prípady uvedené v § 75 ods. 13 zákona o sociálnych službách, kedy je príslušnou obec, v ktorej územnom obvode sa nachádza miesto poskytovania sociálnej služby, bez ohľadu na trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby.

Fyzická osoba teda môže kedykoľvek i počas poskytovania sociálnej služby, požiadať o poskytnutie alebo zabezpečenie tejto sociálnej služby príslušnou obcou, resp. vyšším územným celkom, a to po zabezpečení realizácie tohto práva fyzickej osoby na informovaný výber poskytovateľa tejto sociálnej služby, novo už s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov poskytovaním finančných príspevkov na spolufinancovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce.

Výška finančného príspevku:

Novela zákona o sociálnych službách zavádza prechodné obdobie, ktorým je rozpočtový rok 2022.

Podľa § 110 aq ods. 13 a 14 zákona o sociálnych službách aj odkázaným osobám, ktorým sa už poskytuje sociálna služba u neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov alebo v zariadení opatrovateľských služieb a neboli doteraz podporení z verejných zdrojov, má obec poskytnúť FPP v paušálnej výške na odkázaného občana. Ide o občana, ktorému sa už poskytuje sociálna služba, a ktorý od 01.01.2022 písomne požiada obec o zabezpečenie poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení (§ 35 alebo § 36 zákona o sociálnych službách ) s podporou verejných zdrojov.

Výška tohto príspevku je najmenej 100 eur na mesiac, t. j. 1.200,- eur na rozpočtový rok,najviac vo výške podľa § 77 zákona o sociálnych službách. Ak by výška FPP určená podľa § 77 zákona o sociálnych službách nedosahovala sumu 100,- eur na mesiac, je obec povinná poskytnúť neverejnému poskytovateľovi FPP vo výške určenej podľa podmienok a pravidiel ustanovených podľa § 77. Ak by výška určená podľa § 77 nedosahovala sumu 100,- eur na mesiac, je teda obec povinná poskytnúť neverejnému poskytovateľovi FPP vo výške určenej podľa podmienok a pravidiel ustanovených podľa § 77 zákona o sociálnych službách. To znamená, že len v takom prípade môže byť výška FPP určená a poskytnutá neverejnému poskytovateľovi nižšia ako suma 100,- eur mesačne.

Uvedená zmena, t. j. spôsob určenia výšky FPP (100,- eur) sa vzťahuje na spolufinancovanie tých odkázaných občanov, ktorí budú prijatí do zariadenia nad rámec počtu prijímateľov, na ktorých obec poskytovala FPP v roku 2021. Uvedený osobitný postup nie je možné uplatniť u tých prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa už ku dňu účinnosti zákona poskytuje sociálna služba s finančnou podporou z rozpočtu samosprávy.

Ak obec osobe, ktorá má v obci trvalý pobyt zabezpečí sociálnu službu na území inej obce /VÚC alebo v územnom obvode iného VÚC, dochádza k zásadnej zmene určovania výšky FPP. Podľa § 75 ods. 16 a 17 zákona o sociálnych službách sa pri výpočte FPP sa v takom prípade nevychádza z výšky finančného príspevku, ktorý poskytuje obec/VÚC neverejným poskytovateľom na svojom území, ale je dôležité akú výšku FPP poskytuje alebo má povinnosť poskytovať obec/VÚC zo svojho rozpočtu na území, v ktorom bola občanovi sociálna služba zabezpečená a je poskytovaná.

To znamená pri určovaní výšku FPP nie je rozhodujúci trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby, ale riadi sa miestom poskytovania sociálnej služby.

Na účely určenia výšky FPP sa v § 75 ods. 17 zákona o sociálnych službách určila povinnosť obce a VÚC zverejňovať taxatívne určené údaje:

– priemerné bežné výdavky, priemerné príjmy z poskytnutého finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo VÚC za predchádzajúci rozpočtový rok a

– priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy určené podľa § 77 ods. 8 za sociálnu službu, ktorú obec alebo VÚC v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili.

Poradie uspokojovania žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby

V prípade, že to rozpočtové možnosti konkrétnej samosprávy neumožňujú (nemá v rozpočte vyčlenenú dostatočnú sumu finančných prostriedkov na možnosť začatia poskytovania FPP a FPO na odkázanú fyzickú osobu, konkrétnemu touto fyzickou osobou zvolenému neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby), je povinná doručenú písomnú žiadosť fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradiť do poradia uspokojovania žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby, a ak je toto zabezpečenie realizované s poskytnutím FPP a FPO tejto žiadosti vyhovieť na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia uspokojovania žiadosti (§ 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách).

Novela zákona o sociálnych službách teda vypustila podmieňovanie poskytovania FPP a FPO neverejnému poskytovateľom sociálnych služieb predchádzajúcim objednaním/požiadaním sociálnej služby u neverejného poskytovateľa zo strany obce/VÚC, čo bolo doteraz častokrát mestami a obcami využívané najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  v rozpočte samosprávy na poskytovanie týchto finančných príspevkov.

Túto výnimku podľa platného právneho stavu už využívať nemožno, zákon o sociálnych službách v platnom znení umožňuje v súčasnosti využiť len poskytovať FPP resp. FPO neverejnému poskytovateľovi v paušálnej minimálnej výške 100,- Eur mesačne avšak táto výška platí len pre prechodné obdobie – teda rozpočtový rok 2022. V prípade, že samospráva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, je povinná zaradiť žiadosť o poskytnutie finančného príspevku do poradia uspokojovanie žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby a následne tento príspevok poskytnúť za podmienok podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články