Menu

Bulletín

Otázka: Na lesných pozemkoch v obci hospodári pozemkové spoločenstvo (urbariát). Kto je povinný platiť miestnu daň z nehnuteľností obci z lesných pozemkov? Na posúdenie subjektov, ktoré sú v prípade lesných pozemkov povinné platiť daň z nehnuteľnosti, je relevantný zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
17. januára 2024

Väčšina škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí sú právnickými osobami s vlastnou právnou subjektivitu. Zákon však určuje i to, ktoré školy vlastnou právnou subjektivitou nedisponujú. V oboch prípadoch v praxi často nastáva situácia, kedy medzi starostom obce, ktorá je zriaďovateľom tej-ktorej školy a riaditeľkou školy je...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
7. augusta 2023

Zákon o sociálnych službách ukladá každej obci povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. V súčasnosti však nedostatočná finančná situácia v mnohých obciach neumožňuje tento príspevok poskytovať. Tento článok dáva odpovede na otázky v akej výške a za...

Mgr. Martina Barabasová • Lawyer
1. februára 2023

Prenajať byt znamená pre jeho vlastníka dočasne sa vzdať práva užívať ho v prospech inej osoby – nájomcu. Na druhej strane znamená tiež oprávnenie vlastníka inkasovať od nájomcu nájomné. Prenájom bytového priestoru sa uskutočňuje na základe nájomnej zmluvy, v ktorej sú...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
31. decembra 2022

Nejedna obec alebo mesto by potrebovali peniaze na rozvoj a hoci ich aj „majú“ v skutočnosti to tak nie je. Obce majú často zdroje v podobe mnohých pohľadávok voči ich dlžníkom, ale nedokážu ich rýchlo alebo prípadne už vôbec vymôcť. Jedným z týchto peňažných...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
31. decembra 2022

Zákon ukladá každej obci úlohy v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku protipožiarnej ochrany, vykonávania výchovno-preventívnych činností a vedenia dokumentácie na úseku ochrany pred požiarmi. Okrem týchto povinností plní obec na tomto úseku aj iné úlohy, ako napríklad vytváranie...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
31. decembra 2022

1 Úvod V podmienkach Slovenska bola miestna samospráva znovu zavedená v roku 1990 prijatím zákona SNR č. 3699/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (´dalej len „zákon o obecnom zriadení“), ktorý  spoločne so zákonom č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
23. decembra 2022

Ostatné články