Menu

Bulletín

Väčšina škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí sú právnickými osobami s vlastnou právnou subjektivitu. Zákon však určuje i to, ktoré školy vlastnou právnou subjektivitou nedisponujú. V oboch prípadoch v praxi často nastáva situácia, kedy medzi starostom obce, ktorá je zriaďovateľom tej-ktorej školy a riaditeľkou školy je...

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
7. augusta 2023

Ostatné články