Menu

Mzdový a prevádzkový normatív školy

Mzdový a prevádzkový normatív školy

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
5. decembra 2020

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z normatívneho príspevku určeného na osobné náklady do časti prevádzkových nákladov. Z nejasností plynú časté nedorozumenia medzi obcou a zriadenou školou. Poslanci obecného zastupiteľstva často ani nevedia, či môžu žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy. Nejasnosti ohľadom zmien v rozpočte základnej školy sa prehlbujú v obciach najmä v závere rozpočtového roka. Predkladaný príspevok interpretuje zákonné možnosti úprav rozpočtu základnej školy, tak aby boli pochopiteľné pre predstaviteľov orgánov obce.

FINANCOVANIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Obce je zriaďovateľom základnej školy. Realizácia pôsobností obcí na úseku základného školstva je ako celok preneseným výkonom štátnej správy. Takáto kvalifikácia pôsobnosti sa odvíja od základnej pôsobnosti spočívajúcej v zriadení základnej školy obcou pri prenesenom výkone štátnej správy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“).

Financovanie prenesených kompetencií je realizované zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 71 Ústavy SR  na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Financovanie základných škôl upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov“).

Finančné prostriedky sa obci rozpočtujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR (§ 3 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení). Použiť ich možno len na účely ustanovené týmto zákonom.

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti použije podľa § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a § 5 tohto zákona na financovanie nákladov aj (okrem iného) na mzdy a platy.

MZDOVÝ NORMATÍV A PREVÁDZKOVÝ NORMATÍV

Rozpis finančných prostriedkov z príslušnej kapitoly vychádza z normatívne určených objemov finančných prostriedkov pre jednotlivé školy v pôsobnosti zriaďovateľa (ďalej len „normatívny príspevok pre školu na kalendárny rok“). Normatív je súčtom 

  • mzdového normatívu a
  • prevádzkového normatívu. 

Mzdový normatív vyjadruje normované ročné náklady na mzdy a platy vrátane poistného a príspevku zamestnávateľa do poisťovní (ďalej len „osobné náklady“) zamestnancov, ktorí zabezpečujú výchovno-vzdelávací proces, a zamestnancov, ktorí zabezpečujú prevádzku školy, pripadajúce na jedného žiaka. Mzdový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, zaradenia pedagogických zamestnancov do platových tried, dĺžky praxe pedagogických zamestnancov, personálnej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia a vyučovacieho jazyka. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.

Prevádzkový normatív vyjadruje normované ročné náklady na výchovno-vzdelávací proces a prevádzku školy bez osobných nákladov (ďalej len „prevádzkové náklady“) pripadajúce na jedného žiaka. Prevádzkový normatív sa určuje v závislosti od druhu školy, typu školy, ekonomickej náročnosti študijného odboru alebo učebného odboru, formy štúdia, vyučovacieho jazyka a teplotných podmienok v mieste školy. Pri určovaní normatívu pre základné školy sa zohľadní aj veľkosť školy. Z dôvodu veľkosti možno normatív zvýšiť najviac na dvojnásobok.

KATEGORICKÝ CHARAKTER NORMATÍVOV

Podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom určí Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa objemu finančných prostriedkov pridelených Ministerstvom financií SR na osobné náklady a prevádzkové náklady na príslušný rozpočtový rok.

Pri výpočte normatívov na rok 2020 použilo Ministerstvo školstva SR v súlade s týmto ustanovením pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom  88,53 % : 11,47 %.

Objem finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu ako normatívy na mzdové náklady a prevádzkové náklady je určený kategoricky. 

Rozpočet, ktorý je zverejnený na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, je teda záväzný a sumy v ňom uvedené sú účelovo viazané. V súvislosti s presunmi medzi osobnými a prevádzkovými nákladmi platí, že presuny prostriedkov z normatívu určeného na mzdové náklady a prevádzkové náklady sa vo všeobecnosti odporúča nevykonávať. V opačnom prípade by sa mohli použiť v rozpore s určeným účelom. V tomto dôsledku by sa obec mohla vystaviť konkrétnemu, bezprostrednému a reálnemu riziku porušenia finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ide o štátne prostriedky zo štátneho rozpočtu podľa schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.

Treba zohľadniť aj § 2 ods. 7 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Podľa tohto ustanovenia zriaďovateľ školy je povinný zabezpečiť v školách, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, použitie finančných prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa § 4 ods. 5 tohto zákona pre školy, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, na financovanie nákladov na mzdy a platy vrátane poistného na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie. Tieto finančné prostriedky môže škola len vo výnimočných prípadoch použiť na financovanie nákladov na prevádzku, modernizáciu učebných pomôcok, špeciálnych učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok a na riešenie havarijných situácii len so súhlasom zriaďovateľa školy na návrh riaditeľa školy.

Obecné zastupiteľstvo nesmie rozhodovať o presune financií z normatívneho príspevku určeného na osobné náklady do časti prevádzkových nákladov bez návrhu riaditeľa školy, a aj to len no výnimočných prípadoch.

OPRÁVNENIE POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA ŽIADAŤ ÚDAJE O ČERPANÍ ROZPOČTU ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Odlišne treba posúdiť otázku, či poslanci obecného zastupiteľstva majú právo žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy, napríklad za položky 610, 620, 630.

Platná právna úprava takéto oprávnenie poslanca obecného zastupiteľstva nezakotvuje. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení však v § 25 ods. 1 písm. d) ustanovuje, že poslanec obecného zastupiteľstva je povinný obhajovať záujmy obce a jej obyvateľov. Z § 25 ods. 4 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vyplýva oprávnenie poslanca požadovať od riaditeľov právnických osôb založených alebo zriadených obcou vysvetlenie vo veciach týkajúcich sa ich činnosti.

Z citovaných zákonných ustanovení možno podľa dovodiť existenciu oprávnenia poslanca obecného zastupiteľstva žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články