Menu

Verejnosť obecného zastupiteľstva počas COVID 19

Verejnosť obecného zastupiteľstva počas COVID 19

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
24. apríla 2020

Jedným zo základných princípov slovenskej verejnej správy je otvorenosť verejnej správy. Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva nepochybne predstavuje jeden zo základných pilierov rokovaní resp. výkonu samosprávy obce. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“) bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní a vyvoláva početné množstvo aplikačných problémov a výkladových nejasností pri aplikácii zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Napriek nedostatkom schválenej úpravy vytvára novela základnú platformu, aby orgány obce dokázali v obmedzenom režime fungovať aj počas krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19. Pri zachovaní pružnosti aplikácie novely obce nesmú prekročiť „zákonom stanovené mantinely“, inak budú nimi prijaté uznesenia nezákonné,

UPOZORNENIE

Do zákonnej frekvencie a plynutia lehôt pre zasadnutie obecného zastupiteľstva, t. j. podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, zákon č. 73/2020 Z. z. nezasiahol. Obecné zastupiteľstvo je tak povinné v niektorej zo zákonom predpokladaných foriem (fyzické rokovanie alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie) dodržať minimálne trojmesačnú lehotu podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zradení. T. z. aj počas krízovej situácie je obecné zastupiteľstvo povinné zasadnúť minimálne raz za tri mesiace.

Počas krízovej situácie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva dvojakým spôsobom:

1. štandardným spôsobom s fyzickou prítomnosťou poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona o obecnom zriadení za dodržania aktuálnych epidemiologických požiadaviek nariadených Úradom verejného zdravotníctva alebo

2. alternatívnym spôsobom prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Obe formy rokovanie obecného zastupiteľstva sú počas krízovej situácie COVID 19 rovnocenné.

Voľba formy rokovania obecného zastupiteľstva závisí od epidemiologickej situácie (prítomnosti nákazy) v tej-ktorej obci a rovnako od technickej pripravenosti obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva uskutočniť rokovanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

Verejnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva

Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Zákonodarca sa preto musel so spoločenskou kontrolou rokovania obecného zastupiteľstva vysporiadať. V kontexte prijímaných epidemiologických opatrení sa s otázkou účasti verejnosti musel vysporiadať aj Úrad verejného zdravotníctva SR.

Aktuálne epidemiologické požiadavky na rokovanie obecného zastupiteľstva upravuje Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020 (ďalej len „Opatrenie UVZ“). Podľa Opatrenia UVZ má byť počas krízovej situácie vylúčená verejnosť zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného podľa § 12 zákona o obecnom zriadení.

V prípade rokovania obecného zastupiteľstva alternatívnym spôsobom prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení je do určitej miery tiež narušená zásada bezprostrednej verejnosti rokovania zastupiteľstva.

Zásada verejnosti pri rokovaní sa nevyhnutne nespája s podmienkou zapájania verejnosti do jeho priebehu a diskusie na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Zákonná úprava ani negarantuje verejnosti právo na udelenie slova na rokovaní obecného zastupiteľstva.

Verejnosť rokovania zásadne spočíva v tom, aby bolo možné rokovanie kýmkoľvek sledovať, kýmkoľvek z neho zhromažďovať, uchovávať a šíriť informácie.

Uvoľnenie imperatívu verejnosti zasadnutia počas krízovej situácie

Počas krízovej situácie COVID 19 zákonodarca mierne modifikuje „uvoľňuje“ požiadavku verejnosti zasadnutia obecného zastupiteľstva konanom alternatívnym spôsobom prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení. Táto „modifikácia“ verejnosti však platí len pre obdobie krízovej situácie.

Podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení „Rokovanie obecného zastupiteľstva podľa § 12 možno počas krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie. Z rokovania obecného zastupiteľstva podľa prvej vety obec vyhotoví obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam, ktorý do 48 hodín po ukončení rokovania zverejní na webovom sídle obce, ak ho má zriadené, a do piatich dní po ukončení rokovania v podobe zápisnice na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené. Obrazovo-zvukový alebo zvukový záznam podľa predchádzajúcej vety obec komukoľvek bezodkladne sprístupní po skončení rokovania.“

Počas krízovej situácie sa požiadavka verejnosti „zmierňuje“ na požiadavku bezodkladného (do 48 hodín) zverejnenia obrazovo-zvukového alebo zvukového záznamu z rokovania obecného zastupiteľstva a zápisnice z rokovania obecného zastupiteľstva do piatich dní predpísaným spôsobom (web, úradná tabuľa).

T. z. počas krízovej situácie je považované za verejné zasadnutie aj také zasadnutie obecného zastupiteľstva uskutočneného prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie, u ktorého obec zabezpečí zverejnenie spôsobom, formou a v lehotách podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 

UPOZORNENIE

Treba pamätať aj na pravidlá pre nepočujúcich. Právnym základom je zákon č. 95/2019  o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na neho nadväzujúce Metodické usmernenie generálneho riaditeľa sekcie informačných technológii verejnej správy Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu k monitorovaniu prístupnosti webových sídel z 30.10.2019. Zápisnica z rokovania obecného zastupiteľstva musí byť zverejnená na rovnakom mieste ako zvukový alebo zvukovoobrazový záznam, lebo inak by audio záznam musel byť ošetrený prekladom do posunkovej reči, alebo by musel mať titulky.

Medzery novely voči požiadavke verejnosti zasadnutia

Napriek nesporným pozitívam novely zákona o obecnom zriadení pod č. 73/2020 Z. z. sa zákonodarca v dôsledku skráteného legislatívneho konania nevyhol viacerým legislatívnym nepresnostiam.

Zásadný problém vyvolalo to, že sa zákonodarca výslovne v novele nevysporiadal s otázkou  verejnosti zasadnutia zastupiteľstva konaným s fyzickou prítomnosťou poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení. Uvedenú medzeru prehlbuje kombinácia s Opatrením UVZ, ktoré vylúčenie verejnosti zo zasadnutí obecného zastupiteľstva nariadilo.

Plánované rokovania obecného zastupiteľstva, ktoré majú byť podľa Opatrenia UVZ s vylúčením verejnosti narážajú na znenie § 12 ods. 8 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení.

Podľa § 12 ods. 8 zákona o obecnom zriadení rokovanie obecného zastupiteľstva nesmie byť neverejné, ak jeho predmetom ak je predmetom rokovania obecného zastupiteľstva

a) použitie verejných prostriedkov na platy, odmeny a iné náležitosti spojené s výkonom funkcie orgánov obce, členov orgánov obce, zamestnancov obce alebo osôb, ktoré vykonávajú za odplatu činnosť pre obec,

b) nakladanie s majetkom vo vlastníctve obce, najmä prevod vlastníctva k majetku vo vlastníctve obce, nadobudnutie majetku do vlastníctva obce alebo prenechanie majetku obce do užívania iným osobám.“

Opatrenie UVZ nie je nadriadené zákonu. Novela pod č. 73/2018 Z. z. výslovne nevylúčila aplikáciu § 12 ods. 8 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení počas krízovej situácie. Novela v § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení výslovne nemodifikovala inštitút verejnosti zasadnutia obecného zastupiteľstva uskutočňovaného za fyzickej prítomnosti poslancov obecného zastupiteľstva.

Keďže novela výslovne odpovede na otázku dodržania imperatívu verejnosti rokovania obecného zastupiteľstva s fyzickou prítomnosťou počas krízovej situácie nedáva, musíme pristúpiť k právnemu výkladu.

• Podľa môjho právneho názoru je počas krízovej situácie splnená podmienka verejnosti zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného s fyzickou prítomnosťou poslancov (teda nie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie), ak obec dodrží požiadavky upravené v druhej vete § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení:

i. zverejní zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam z rokovania do 48 h na web sídle obce a kumulatívne

ii. zverejní zápisnicu z rokovania do piatich dní na úradnej tabuli a web sídle obce.

• Podľa môjho právneho názoru je splnená podmienka verejnosti zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného s fyzickou prítomnosťou poslancov (teda nie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie) aj vtedy, ak je rokovanie obecného zastupiteľstva prenášané verejnosti technickými prostriedkami ON LINE, t. j. naživo v reálnom čase.

• Podľa môjho právneho názoru, ak je splnená podmienka verejnosti (podľa prvého alebo druhého bodu výkladu), možno na zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného s fyzickou prítomnosťou poslancov prejednávať aj veci, ktorých predmet spadá pod § 12 ods. 8 písm. a) a b) zákona o obecnom zriadení, t. j. veci spojené s odmeňovaním v obci a majetkové veci.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články