Menu

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID 19

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID 19

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
7. apríla 2020

Počas pandémie COVID 19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú predmetom regulácie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Zákon o službách zamestnanosti štandardne upravuje dva základné nástroje pomoci zamestnávateľom pri záchrane pracovných miest.

Ustanovenie § 50k zákona o službách zamestnanosti upravuje príspevok na podporu udržania pracovných miest. Príspevok sa môže poskytnúť (nie je na to právny nárok) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.

Ustanovenie § 53e zákona o službách zamestnanosti upravuje finančnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikochMinisterstvo financií SR môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom poskytnúť finančnú pomoc vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou.

Tzv. „PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, ZAMESTNÁVATEĽOM a SZČO“

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú na trhu práce štandardné podporné nástroje zamestnávania nemohli byť dostatočné. Štát preto musel urýchlene pristúpiť k zavádzaniu nových opatrení na trhu práce.

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 04.04.2020 novelizoval § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti podľa ktorého Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad.“

Podľa § 70 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti účinného od 04.04.2020 „Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e), splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7, žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok.“ Podmienkami sú napríklad splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod.

Podľa oficiálnej stránky employment.gov Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní dopadov koronavírusu, ktorú schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od 06.04.2020 od 12:00 prijímajú žiadosti o príspevky na mzdy zamestnancov od zamestnávateľov, ktorí museli povinne zatvoriť prevádzky. Od stredy, 08.04. 2020 od 12:00 môžu žiadať o príspevky aj ostatní záujemcovia, a to zamestnávatelia s poklesom tržieb a SZČO.

Finančný príspevok je určený:

  • zamestnávateľom, vrátane SZČO, ktorí sú zamestnávateľmi, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia  Úradu verejného zdravotníctva SR,
  • zamestnávateľom a SZČO, ktorým poklesli tržby o najmenej 20 %, a SZČO, ktoré povinne zatvorili prevádzku alebo obmedzili svoju činnosť v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu.

Zamestnávatelia  a  SZČO, ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť, môžu požiadať  o príspevok na mzdu zamestnanca vo výške 80 % jeho priemerného zárobku , najviac vo výške 1 100 eur. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Maximálna celková výška príspevku pre jedného žiadateľa je  800 000 eur na celé obdobie realizácie projektu.

Zamestnávatelia  (okrem subjektov verejnej správy), ktorí  nemuseli  povinne prerušiť alebo obmedziť prevádzkovú činnosť a poklesli im tržby o najmenej 20 % môžu požiadať o  príspevok na mzdu zamestnanca . Výška príspevku sa určí podľa poklesu tržieb. Podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia.

SZČO, ktoré sú zamestnávateľom a prerušili alebo obmedzili prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %, môžu požiadať  o príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti. Môžu požiadať aj o príspevok na mzdu zamestnanca podľa opatrenia 1. podmienkou je udržanie pracovného miesta aj po skončení krízového obdobia. Príspevok sa poskytuje na zamestnanca, ktorému zamestnávateľ alebo SZČO nemôže prideľovať prácu z dôvodu prekážky na strane zamestnávateľa (§ 142 Zákonníka práce). Nárok  na príspevok  má SZČO iba vtedy, ak bola povinne alebo dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená v období do 31. marca 2020 a poistenie jej trvá aj po tomto dni, alebo čerpá tzv. odvodové prázdniny.
Nárok  na príspevok  nemá SZČO, ktorá má súbežne uzatvorený pracovný pomer, alebo SZČO, ktorá má zrušenú alebo pozastavenú živnosť.

Výška príspevku na mzdy zamestnanca pre zamestnávateľa alebo SZČO, ktorá je zamestnávateľom, alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti pre SZČO  sa určí podľa poklesu tržieb .

Žiadosť o príspevok sa podáva prostredníctvom stránok www.pomahameludom.skalebo www.neprepustaj.sk, ktoré majú identický obsah.

OPATRENIA V OBLASTI FINANČNÉHO TRHU

Zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len „zákon č. 67/2020 Z. z.“) vláda SR okrem iného prijala opatrenia v oblasti finančnej pomoci pre malých a stredných podnikateľov

Podľa § 25 ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. „Na zmiernenie negatívnych následkov pandémie a na podporu udržania prevádzky v malých podnikoch alebo stredných podnikoch podľa osobitného predpisu41) (ďalej len „malý zamestnávateľ“) ministerstvo financií môže poskytnúť finančnú pomoc. Finančná pomoc sa poskytuje prostredníctvom inštitúcií, ktorými sú Exportno-importná banka Slovenskej republiky a Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (ďalej len „banka“), v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok, na základe a za podmienok ustanovených týmto zákonom, osobitným predpisom a zmluvou medzi ministerstvom financií a bankou.“

Podľa § 25 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. „Finančnú pomoc podľa odseku 1 možno poskytnúť vo forme

a) záruky za úver poskytnutý bankou

b) úhrady úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).

Podľa § 25 ods. 3  zákona č. 67/2020 Z. z. Záruka za úver poskytnutý bankou na účely podľa odseku 1 je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní; táto záruka nie je štátnou zárukou podľa osobitného predpisu. Záruku možno poskytnúť, ak ku dňu podpisu zmluvy o úvere 

a) nejde o malého zamestnávateľa, ktorý je osobou, ktorá má na sprostredkovanie zamestnania za úhradu oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu, alebo agentúrou dočasného zamestnávania, 

b) neeviduje voči malému zamestnávateľovi

1.Sociálna poisťovňa pohľadávky na poistnom na sociálne poistenie alebo pohľadávky na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní alebo 

2.zdravotná poisťovňa pohľadávky na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti viac ako 180 dní, 

c) nebolo voči malému zamestnávateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia a 

d) malý zamestnávateľ spĺňa ďalšie podmienky určené bankou.“

Podľa § 25 ods. 5  zákona č. 67/2020 Z. z. „Bonifikáciu úroku možno poskytnúť malému zamestnávateľovi zo štátneho rozpočtu, ak malý zamestnávateľ 

a) v období určenom v zmluve o úvere uzavretej medzi bankou a malým zamestnávateľom udrží úroveň zamestnanosti určenú v zmluve o úvere a 

b) na konci obdobia určeného podľa písmena a) nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

Podrobnejšie podmienky finančnej pomoci pre malé a stredné podniky sú uvedená v § 25 ods. 1 až 15 zákona č. 67/2020 Z. z.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články