Menu

Poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
1. februára 2023

Zákon o sociálnych službách ukladá každej obci povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. V súčasnosti však nedostatočná finančná situácia v mnohých obciach neumožňuje tento príspevok poskytovať. Tento článok dáva odpovede na otázky v akej výške a za akých podmienok sa finančný príspevok na prevádzku sociálnej služby poskytuje, a čo v prípade, ak momentálna finančná situácia obce neumožňuje finančný príspevok neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb poskytnúť.

Právna úprava

Pri poskytovaní finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb na prevádzku poskytovanej sociálnej služby je relevantná najmä nasledujúca právna úprava:

 • zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní vznp (ďalej len „zákon o sociálnych službách“).
 • zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vznp (ďalej len „zákon č. 583/2004 Z. z.“ )

Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách: „Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje 

 1. a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je 
 2. nízkoprahové denné centrum, 
 3. zariadenie pre seniorov,
 4. zariadenie opatrovateľskej služby,
 5. denný stacionár,
 6. b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,
 7. c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,
 8. d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,
 9. e) opatrovateľskú službu,
 10. f) prepravnú službu.

Posledná novela zákona o sociálnych službách č. 488/2008 zaviedla pre obce právnu povinnosť poskytovať finančný príspevok neverejným poskytovateľom sociálnych služieb na spolufinancovanie sociálnej služby tým, že explicitne upravuje právnu možnosť pre odkázanú fyzickú osobu, ktorej sa už poskytuje sociálna služby neverejným poskytovateľom, avšak bez finančnej podpory z verejných prostriedkov (t. j. bez finančného príspevku na prevádzku poskytovanej služby (ďalej aj „FPP“)  resp. pri domácej opatrovateľskej službe, aj bez finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy (ďalej aj „FPO“), kedykoľvek aj počas poskytovania sociálnej služby novo už s finančnou podporou jej poskytovania z verejných prostriedkov.

 

Výška a podmienky poskytovania finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi

Fyzická osoba môže kedykoľvek i počas poskytovania sociálnej služby, požiadať o poskytnutie alebo zabezpečenie tejto sociálnej služby príslušnou obcou, resp. vyšším územným celkom, a to po zabezpečení realizácie tohto práva fyzickej osoby na informovaný výber poskytovateľa tejto sociálnej služby, novo už s finančnou podporou poskytovania tejto sociálnej služby z verejných prostriedkov poskytovaním finančných príspevkov na spolufinancovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce.

Ak obec alebo vyšší územný celok na základe výberu fyzickej osoby požiada neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je na ňu odkázaná, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť s touto fyzickou osobou zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, ak poskytuje sociálnu službu, na ktorú je táto fyzická osoba odkázaná a ak má voľné miesto na poskytovanie sociálnej služby. Povinnosť podľa prvej vety sa nevzťahuje na neverejného poskytovateľa sociálnej služby, ktorý poskytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Obec a vyšší územný celok sú povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.

Podľa § 75 ods. 11 Neverejný poskytovateľ sociálnej služby podáva písomnú žiadosť o poskytnutie finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby podľa odsekov 1 až 8.

Podľa § 8 ods. 2 zákona o sociálnych službách náležitosti, ktoré musí obsahovať písomná žiadosť o poskytnutie finančného príspevku sú:

„a) meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej sa má poskytovať sociálna služba, dátum narodenia a adresu jej pobytu,

 1. b) názov poskytovateľa sociálnej služby a miesto poskytovania sociálnej služby, ktoré si fyzická osoba uvedená v písmene a) vybrala,
 2. c) druh sociálnej služby a formu sociálnej služby,
 3. d) predpokladaný deň začatia poskytovania sociálnej služby a čas poskytovania sociálnej služby
 4. e) právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý bol podkladom na vydanie tohto rozhodnutia, ak boli vydané.“

Novela zákona teda vypustila podmieňovanie poskytovania FPP a FPO neverejným poskytovateľom sociálnych služieb predchádzajúcim objednaním/požiadaním sociálnej služby u neverejného poskytovateľa zo strany obce/VÚC, čo bolo doteraz častokrát mestami a obcami využívané najmä z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov  v rozpočte samosprávy na poskytovanie týchto finančných príspevkov. Túto výnimku podľa platného právneho stavu už využívať nemožno, zákon o sociálnych službách v platnom znení umožňuje v súčasnosti využiť len poskytovať FPP resp. FPO neverejnému poskytovateľovi v paušálnej minimálnej výške 100,- Eur mesačne avšak táto výška platila len pre prechodné obdobie – teda rozpočtový rok 2022.

Uvedená zmena, t. j. spôsob určenia výšky FPP (100,- eur) sa vzťahuje na spolufinancovanie tých odkázaných občanov, ktorí boli prijatí do zariadenia nad rámec počtu prijímateľov, na ktorých obec poskytovala FPP v roku 2021. Uvedený osobitný postup nie je možné uplatniť u tých prijímateľov sociálnej služby, ktorým sa už ku dňu účinnosti zákona poskytuje sociálna služba s finančnou podporou z rozpočtu samosprávy.

Podľa § 72 ods. 3 zákona o sociálnych službách  neverejný poskytovateľ sociálnej služby určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia zmluvou v súlade s aktuálnym cenníkom sociálnej služby, ktorý zverejňuje na svojom webovom sídle, a ak ho nemá, na inom verejne dostupnom mieste tak, aby priemerná suma úhrady požadovaná neverejným poskytovateľom od prijímateľov sociálnej služby v súlade s uzatvorenými zmluvami bola po prepočítaní úhrady na prijímateľa tejto sociálnej služby na mesiac alebo na inú jednotku výkonu podľa § 77 ods. 1 najviac vo výške rozdielu medzi:

 1. priemernými ekonomicky oprávnenými nákladmi neverejného poskytovateľa tejto sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok, a to po ich prepočítaní na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa§ 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po ich prepočítaní na mesiac na počet miest v zariadení zapísaných v registri a
 2. priemerným príjmom neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rozpočtový rok z finančného príspevku podľa§ 76, § 77, § 78a a § 78aa po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na prijímateľa sociálnej služby alebo na inú jednotku výkonu podľa§ 77 ods. 1, a ak ide o sociálnu službu v zariadení, po prepočítaní týchto príjmov na mesiac na počet miest v zariadení zapísaných v registri.

Podľa § 77 ods. 8 ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby poskytuje sociálnu službu, ktorú obec alebo vyšší územný celok v predchádzajúcom rozpočtovom roku neposkytovali alebo nezabezpečovali prostredníctvom právnickej osoby, ktorú zriadili alebo založili, vychádza sa z ekonomickej analýzy za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti inej obce v územnom obvode príslušného vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.

Ak obec občanovi, ktorý má v obci trvalý pobyt zabezpečí sociálnu službu na území inej obce/VÚC alebo v územnom obvode iného VÚC, dochádza k zásadnej zmene určovania výšky FPP. Podľa § 75 ods. 16 a 17 sa pri výpočte FPP sa v takom prípade nevychádza z výšky finančného príspevku, ktorý poskytuje obec/VÚC neverejným poskytovateľom na svojom území, ale je dôležité akú výšku FPP poskytuje alebo má povinnosť poskytovať obec/VÚC zo svojho rozpočtu na území, v ktorom bola občanovi sociálna služba zabezpečená a je poskytovaná. To znamená pri určovaní výšku FPP nie je rozhodujúci trvalý pobyt prijímateľa sociálnej služby, ale riadi sa miestom poskytovania sociálnej služby.

 

Nedostatok finančných prostriedkov obce na poskytovanie finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnych služieb

Na druhej strane je však obec je povinná pri poskytovaní verejných prostriedkov na zabezpečenie sociálnej služby prostredníctvom poskytnutia finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zabezpečiť, aby toto použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne, efektívne, a účinné v súlade so všeobecne záväzným predpisom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, predovšetkým zákonom č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obec je povinná pri poskytovaní verejných prostriedkov na zabezpečenie sociálnej služby prostredníctvom poskytnutia finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby zabezpečiť, aby toto použitie finančných prostriedkov bolo hospodárne, efektívne, a účinné v súlade so všeobecne záväzným predpisom o rozpočtových pravidlách verejnej správy, predovšetkým zákonom č.  583/2004 Z. z.

Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.: „Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte vyššieho územného celku schválené.“

Podľa § 17 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z.: „Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov. Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka sa výnimočne môžu použiť tieto zdroje financovania za podmienky, že budú splatené do konca rozpočtového roka z príjmov bežného rozpočtu.“

Obec nemôže na poskytnutie FPP čerpať úver alebo pôžičku z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, keďže podľa zákona č. 583/2004 Z. z. môže čerpať úver alebo  pôžičku len na krytie kapitálových výdavkov, výdavky na úhradu sociálnych služieb túto zákonnú požiadavku nespĺňajú. Okrem toho, by Obec vstúpila do záväzkov, ktoré narušujú vyrovnanosť bežného rozpočtu a spôsobila by nehospodárnosť pri nakladaní s finančnými prostriedkami.

V prípade, že to rozpočtové možnosti konkrétnej samosprávy neumožňujú (nemá v rozpočte vyčlenenú dostatočnú sumu finančných prostriedkov na možnosť začatia poskytovania FPP na odkázanú fyzickú osobu, konkrétnemu touto fyzickou osobou zvolenému neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby), je povinná doručenú písomnú žiadosť fyzickej osoby, ktorá je odkázaná na sociálnu službu, o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby zaradiť do poradia uspokojovania žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby, a ak je toto zabezpečenie realizované s poskytnutím finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi, tejto žiadosti vyhovieť na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia uspokojovania žiadosti.

Podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách: „Ak fyzická osoba má vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne fyzickej osobe sociálnu službu alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 podľa poradia na základe vopred určených a zverejnených podrobností vedenia tohto poradia, ak odsek 8 neustanovuje inak.“

V prípade, že samospráva nedisponuje dostatočnými finančnými prostriedkami, je povinná zaradiť žiadosť o poskytnutie FPP do poradia uspokojovanie žiadostí o zabezpečenie sociálnej služby a následne tento príspevok poskytnúť za podmienok podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách.

Obciam tak vo všeobecnosti odporúčame vytvoriť si podmienky poradia uspokovania žiadostí o finančný príspevok, ktoré budú zverejnené spôsobom v obci obvyklým.

Mgr. Martina Barabasová • Lawyer
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články