Menu

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas COVID 19

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas COVID 19

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
7. apríla 2020

Dňa 06.04.2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06.04.2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z.,  ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom novely je ďalšie zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.

Podľa novelizovaného § 293ew  ods. 1 zákona o sociálnom poistení Poistné, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba, ktorí vykazujú pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu o 40 % a viac, za marec 2020 je splatné v termíne do 31. júla 2020, a to aj, ak v čase platenia poistného už platiteľ poistného nie je zamestnávateľom alebo povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou.“

Novelou zákona o sociálnom poistení č. 68/2020 Z. z. sa zavádza odklad odvedenia poistného pre povinne nemocensky poistenú a povinne dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu (SZČO) a poistného, ktoré platí zamestnávateľ za marec 2020, prípadne za ďalšie obdobie, ktoré môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky svojim nariadením.

Podľa dôvodovej správy „Účelom zákona je zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.“

Vláda nariadením určí spôsob určenia poklesu čistého obratu a príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Poistné, ktoré platí zamestnanec, a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.

Na plnenie niektorých povinností podľa § 231 zákona o sociálnom poistení, ktorý upravuje povinnosti zamestnávateľa, (napr. prihlasovanie zamestnanca do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia, výkazy poistného je zamestnávateľ povinný vykonať/predložiť v „pôvodnej” splatnosti) platia lehoty a termíny podľa § 143 zákona o sociálnom poistení. Podľa dôvodovej správy Sociálna poisťovňa inak nebude mať k dispozícii aktuálne údaje o poistení zamestnancov, údaje o ich vymeriavacích základoch, čo by mohol byť problém pre posúdenie nároku na dávky sociálneho poistenia.

1. Podľa § 38ev ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“„Preddavok na poistné zamestnávateľov [§ 11 ods. 1 písm. c)] podľa § 17 ods. 1 a preddavok na poistné samostatne zárobkovo činných osôb [§ 11 ods. 1 písm. b)] podľa § 17 ods. 2, ktorí vykazujú medziročný pokles čistého obratu podľa osobitného predpisu69) alebo pokles príjmov z podnikania a z inej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu20) o 40 % a viac v dôsledku mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, za marec 2020 je splatný v termíne do 31. júla 2020.“

Predlžuje sa splatnosť preddavkov na poistné zamestnávateľa a samostatne zárobkovo činnej osoby za mesiac marec 2020 (preddavky splatné v mesiaci apríl 2020) pre dotknutých zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby postihnuté krízovou situáciou v súvislosti s ochorením COVID-19. Povinnosť vykázať výšku preddavku v pôvodnom termíne ostáva zachovaná.

Podľa § 38ev ods. 3 zákona o zdravotnom poistení „Na spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa osobitného predpisu alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu sa vzťahuje osobitný predpis.“

Spôsob určenia poklesu čistého obratu podľa § 2 ods. 15 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve alebo poklesu príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov ustanoví nariadenie vlády podľa splnomocňovacieho ustanovenia uvedeného v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Vláda SR môže podľa § 38ev zákona o zdravotnom poistení ustanoviť odklad splatnosti preddavku na poistné aj na iné mesiace.

Podľa § 87q zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 650/2004“„Zamestnávateľ uvedený v § 12 ods. 2, ktorý spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu, je povinný zaplatiť príspevky podľa § 13 ods. 3 v termínoch splatnosti poistného podľa osobitného predpisu; lehota splatnosti príspevkov dohodnutá v zamestnávateľskej zmluve alebo kolektívnej zmluve sa nepoužije.“

Podľa dôvodovej správy má podľa § 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z. zamestnávateľ povinnosť platiť príspevky za zamestnanca uvedeného v § 2 ods. 2 písm. b), t. j. za zamestnanca vykonávajúceho prácu zaradenú na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie alebo za zamestnanca, ktorý je tanečníkom alebo hudobným umelcom hrajúcim na dychový nástroj (ďalej len „riziková práca“). Podľa § 13 ods. 3 je zamestnávateľ povinný za zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu platiť a odvádzať príspevky minimálne vo výške 2% z hrubej mzdy, pričom podrobnosti o platení príspevkov a lehota splatnosti príspevkov sú ustanovené v zamestnávateľskej zmluve. Navrhuje sa odklad platenia týchto príspevkov u zamestnávateľa, u ktorého došlo k medziročnému poklesu čistého obratu alebo príjmov z podnikania o 40 % a viac, a to v dôsledku krízovej situácie v termíne do 31.07.2020.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články