Advokátska kancelária

 • Advokát zapísaný v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom licencie 7557. 
 • Advokátska kancelária so sídlom v Košiciach poskytuje právne služby na celom území Slovenskej republiky.
 • Advokátska kancelária využíva inovatívne metódy založené na on-line mailovej komunikácii a komunikácii prostredníctvom videohovorov. Moderné formy umožňujú poskytovať služby klientom pohodlne bez ohľadu na geografické vzdialenosti. 
 • Advokátska kancelária si zakladá na individuálnom prístupe ku klientom a dôslednom riešení ich právnych problémov.

Odborné zameranie

   Odborným zameraním advokátskej kancelárie je:

 • komunálne právo,
 • školské právo,
 • správne právo,
 • pracovné právo.

   Klientmi advokátskej kancelárie sú predovšetkým:

 • obce a mestá, 
 • školy a školské zariadenia,
 • obecné a mestské obchodné spoločnosti vrátane zápisov do registra partnerov verejného sektora,
 • urbariáty - pozemkové spoločenstvá.    

 Advokát

 • 2016 HABILITOVANÝ DOCENT  „doc.“
  Univerzita Komenského v Bratislave,
  odbor Správne právo.
 • 2013 PHILOSOPHIAE DOCTOR „PhD.“
  Univerzita Komenského v Bratislave,
  odbor Správne právo.
 • 2008 DOKTOR PRÁV „JUDr.“
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  odbor Ústavné právo.
 • 2007 MAGISTER „Mgr.“
  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
  odbor Právo.