Menu

Zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli CUET

Zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli CUET

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
16. septembra 2019

V súčasnom období mnohé obce zverejňujú dokumenty na elektronickej úradnej tabuli zriadenej na webových sídlach obcí. Tieto obce si neuvedomujú, že týmto nie je splnená povinnosť elektronického zverejňovania dokumentov podľa zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z.n.p. (ďalej len „zákon o e-Governmente). Zverejňovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli ako spôsob zverejňovania dokumentov v obci obvyklým spôsobom nie je možné zamieňať s povinným elektronickým zverejňovaním dokumentov na Centrálnej úradnej tabuli CUET prevádzkovanej úradom vlády SR. Veľa  obcí resp. miest ani nevie, že CUET existuje. Článok vysvetľuje rozdiely medzi zverejňovaním na web sídle obce a na CUET. Zároveň popisuje povinnosti obcí pri elektronickom zverejňovaní podľa zákona o e-Governmente na CUET.

Rozdiel medzi zverejňovaním dokumentov na webovom sídle obce a na CUET

Preferovaným spôsobom publikácie informácií sa v súčasnosti stáva zverejňovanie na webovom sídle obce. Uplatňuje sa zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle obce.  Právne záväzná je však stále formálna publikácia na fyzickej úradnej tabuli. Webové sídlo obce zvyšuje mieru transparentnosti v podmienkach obecnej samosprávy. Ak obec nemá zriadené webové sídlo, môže použiť iný vhodný spôsob zverejnenia, ktorý je v obci obvyklý, napríklad miestnu tlač či miestny rozhlas – čo sa v súčasnosti týka minimálneho počtu obcí.

Z uvedeného vyplýva, že obce nemusia mať na svojom webovom sídle zriadenú „úradnú tabulu“. Zákonodarca výslovne hovorí len o povinnosti zverejňovania na webovom sídle obce. Jednou z možností (nie povinností) pre obce/mestá je práve zriadenie úradnej tabule na svojom webovom sídle

Pojem elektronická úradná tabuľa podľa zákona o e-Governmente je totožný s pojmom centrálna úradná elektronická tabuľa (ďalej len „CUET“), a nie s pojmom „úradnátabuľa na webovom sídle obce.

§ 34 zákona o e-Governmente popisuje zverejňovanie dokumentov na CUET. CUET jeelektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú, a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon o e-Governmente v § 34  ods. 2 písm. a), b).

Elektronická úradná tabuľa je zriadená na ústrednom portáli verejnej správyprostredníctvom modulu elektronického doručovania, pričom Úrad vlády SR zabezpečuje každému orgánu verejnej moci prístup k centrálnej elektronickej tabuli a zároveň sprístupňuje elektronické úradné dokumenty zverejnené na elektronickej tabuli každému.

Na elektronickej úradnej tabuli orgány verejnej moci zverejňujú elektronické úradné dokumenty, resp. iné elektronické dokumenty podľa § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente s prepojením na základné vymedzenie pojmov v § 3 zákona o e-Governmente. Elektronický dokument  je číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka. Elektronické úradné dokumenty sú  údaje vyplnené podľa elektronického formulára,

  • ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,
  • ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo
  • ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti.

Aký je presný výpočet dokumentov, ktoré sa musia na CUET zverejňovať?

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sa

  • Doručujú vyvesením na úradnej tabuli obce/mesta, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, bez konkrétneho adresáta. Takto zverejnený elektronický úradný dokument má rovnaké právne účinky ako dokument v listinnej podobe.
  • Zverejňujú alebo vyvesujú na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Osobitné predpisy ustanovujú o aké konkrétne dokumenty ide napr. zákon o e-Governmente v poznámke pod čiarou príkladmo uvádza § 6 zákona o obecnom zriadení, ktorý upravuje všeobecne záväzné nariadenia, § 23 stavebného zákona, ktorý upravuje návrh územného plánu zóny.

Dokumenty v listinnej podobe, ktoré sa oznamujú uvedeným spôsobom doručenia, zverejnenia, vyvesenia sa v elektronickej podobe povinne zverejňujú na elektronickej úradnej tabuli súbežne.

Na CUET je potrebné vykonať zverejnenie dokumentu v rovnaký deň, ako je dokument zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia. Ak nie je možné z objektívnych príčin zverejniť dokument v rovnaký deň, zverejní úrad spolu s dokumentom na elektronickej úradnej tabuli aj informáciu, kedy dokument zverejnil na svojej úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom

Presný výpočet dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované na CUET zákon neustanovuje. Zákonodarca v § 34 ods. 2 zákona o e_Governmente vymedzuje všeobecné definičné znaky tých elektronických dokumentov, ktoré sa povinne zverejňujú.

Táto úprava tak zahŕňa široký okruh dokumentov, ktoré spĺňajú zákonné kritériá napr. všeobecne záväzné nariadenia, oznámenie o vybavení petície, návrhy na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby, kolaudačné rozhodnutia, oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania a pod. Zároveň necháva priestor zákonodarcovi do budúcna v osobitných predpisoch upraviť ďalšie dokumenty, ktoré budú podliehať uvedenej povinnosti.

Novelou zákona č. 273/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2015  sa rozsah použitia CUET rozšíril aj na také dokumenty, ktoré nie sú úradným dokumentom, ale podľa osobitných predpisov sa zverejňujú, či už na úradnej tabuli alebo na webovom sídle. Snahou je docieliť čo najjednoduchšiu a najširšiu informovanosť občanov o takto zverejňovaných dokumentoch.​

V súčasnosti je orgán verejnej moci povinný zverejňovať na CUET všetko to, čo je podľa množstva osobitných predpisov povinný zverejňovať na fyzickej úradnej tabuli a čo je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle. 

Od kedy platí povinnosť zverejňovania na CUET pre obce a mestá?

V prechodných ustanoveniach zákona o e-Governmente zákonodarca ustanovuje, že orgány verejnej moci nie sú povinné zverejňovať na CUET tri roky odo dňa účinnosti tohtozákona. Po uplynutí tejto doby nie je orgán verejnej moci povinný zverejňovať na CUET do doby, kým niektorý zo spoločných modulov nie je zriadený.

Povinnosť orgánu verejnej moci (aj obcí) používať CUET platí vo všeobecnosti od 01. 11. 2016.

Podľa zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci (aj obce) povinné na výkon verejnej moci používať spoločné moduly, pričom riešenie CUET je súčasťou modulu elektronického doručovania podľa § 10 odseku 3 písm. f).

Upozornenie: Cieľom zákona o e-Governmente je vykonávať verejnú moc elektronicky. Verejnú moc môžu vykonávať iba orgány verejnej moci. Obec (mesto) alebo vyšší územný celok musí posúdiť:

a. či je alebo nie je orgánom verejnej moci,

b. či daný úkon je alebo nie je výkonom verejnej moci.

Aké sú sankcie pre obce a mestá ak nesplnia svoju povinnosť zverejňovať na CUET?

§ 56 ods.1 zákona o e-Governmente v jednotlivých bodoch upravuje minimálnu a maximálnu výšku pokuty za porušenie vybraných ustanovení zákona o e-Governmente. Uvedené ustanovenie ukladá v § 56 ods. 1 písm. d) bod 1. pokutu  od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť používať spoločné moduly podľa § 10 ods. 2 zákona o e-Governmente.

Úrad predsedu vlády pri ukladaní pokuty prihliada na:

  • závažnosť, spôsob, trvanie,
  • následky protiprávneho konania,
  • na opakované porušenie povinností alebo na porušenie viacerých povinností.

Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím na okolnosti podľa prvej vety postačí k náprave samotné prejednanie správneho deliktu. Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti (subjektívna lehota), najneskôr však do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti (objektívna lehota).

Aký je vzťah spoločného modulu (§ 10) a CUET (§ 34) a povinnosť zverejňovania elektronických úradných dokumentov?

Taxatívny (úplný) výpočet spoločných modulov ustanovuje § 10 ods. 3 zákona o e-Governmente. Podľa zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné na výkon verejnej moci používať spoločné moduly, pričom riešenie CUET je súčasťou modulu elektronického doručovania podľa § 10 odseku 3 písm. f). 

Modul elektronického doručovania zabezpečuje elektronické doručovanie podľa zákona o e-Governmente. Prostredníctvom jeho funkcionality sa vykonáva doručenie elektronickej správy odosielanej orgánom verejnej moci fyzickej osobe alebo právnickej osobe, t. j. nevyužíva sa na doručovanie správ odosielaných od orgánu verejnej moci a adresovaných iným orgánom verejnej moci (táto komunikácia by sa mala realizovať cez modul úradnej komunikácie). Taktiež sa nevyužíva na doručovanie elektronických správ od fyzických osôb alebo právnických osôb orgánom verejnej moci. Správcom modulu elektronického doručovania je Úrad vlády SR.

Zverejňovanie na CUET je povinné. Zákon o e-Governmente v § 34  ods. 2 písm. a), b) upravuje povinnosť zverejňovať v ňom vymedzené informácie. Povinnosť vyplýva z doslovného znenia ustanovenia: „Orgán verejnej moci zverejní na elektronickej úradnej tabuli…“, ktoré nepripúšťa možnosť uváženia.

Kto každý v podmienkach obcí povinne zverejňuje na CUET ?

§ 34 zákona o e-Governmente ako povinné subjekty ustanovuje orgány verejnej moci bez ich bližšej špecifikácie. Ucelený zoznam orgánov verejnej moci neexistuje.

Postavenie orgánu verejnej moci na účely zverejňovania na CUET v obciach majú:

  • obce a mestá, VÚC (ich orgány),
  • verejnoprávne inštitúcie – najmä školy

a to v prípadoch ak konajú ako

a. orgány, ktoré vykonávajú prenesený výkon štátnej správy (matričné veci, stavebné konanie);

b. orgány, ktoré vykonávajú originálne kompetencie (miestne dane).

Aké sú skúsenosti so zverejňovaním na CUET u obcí? 

Orgán verejnej moci musí zverejňovať mnohé informácie ukladané rôznymi právnymi normami. Aktuálny stav zverejňovania na CUET u obcí a miest je neželateľne nízky. Veľa  obcí resp. miest ani nevie, že CUET existuje. Povinné subjekty, ktoré si plnia svoju povinnosť sú prevažne väčšie mestá a obce, ale aj v týchto prípadoch nie sú zverejňované všetky zákonom vymedzené povinné dokumenty. Za obdobie jedného roka 01.01.2017 celkový počet dokumentov zverejnených na CUET obcami a ich organizáciami predstavoval len približne 1.000 dokumentov.

Dokumenty ktoré obce prevažne zverejňovali na CUET: záverečné účty, rozhodnutia, oznámenia – oznámenie výsledku vybavenia petície, oznámenie o uložení zásielok, verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavebné úpravy a pod.

Existujú technické riešenia na zjednodušovanie zverejňovania na CUET ?

V súčasnosti už mnohé orgány verejnej moci prevádzkujú svoje webové sídla a jednou z povinných funkcionalít je aj RSS kanál (formát Atom). Aby orgány verejnej moci nemuseli zverejňovať povinné informácie mechanickým nahadzovaním na viacerých miestach, je potrebné požiadať o integráciu svojho informačného systému oznamov na webovom sídle do portálu www.slovensko.sk. Musí byť spracovaný integračný zámer, ktorý po schválení Národnou agentúrou pre sieťové a elektronické služby (ďalej len  „NASES“) dodávateľ webového sídla OVM zrealizuje.

Aby nebolo zverejňovanie na CUET pre obce a školy neprimerane náročné mechanickým vkladaním dokumentov možno odporúčať, aby obce zabezpečovali transfer povinne zverejňovaných informácií automatizovaným systémom prostredníctvom dodávateľa ich webového sídla.

Záver

Obec nemá povinnosť viesť „úradnú tabulu“ na webovom sídle, je však povinná zabezpečiť zverejnenie informácií resp. dokumentov, o ktorých to ustanovujú osobitné zákony na webovom sídle obce. Zákon o e-Governmente ustanovuje povinnosť pre obce a mestá ako orgány verejnej moci zverejňovať elektronické úradné dokumenty podľa § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente na CUET.

Presný výpočet dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované na CUET zákon neustanovuje. Zákonodarca v § 34 ods. 2 vymedzuje všeobecné definičné znaky povinne zverejňovaných dokumentov na CUET.

Povinnosť zverejňovať na CUET pre obce a mestá ako orgány verejnej moci platí vo všeobecnosti od 01.11.2016.

Úrad podpredsedu vlády SR uloží pokutu od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť zverejňovania vybraných elektronických dokumentov na CUET.

CUET je súčasťou modulu elektronického doručovania podľa § 10 odseku 3 písm. f)zákona o e-Governmente.

Povinné subjekty sú obce a nimi zriadené organizácie, ktoré vystupujú ako orgány verejnej moci, najčastejšie školy.

Aktuálny stav zverejňovania na CUET u obcí a miest je neželateľne nízky. Väčšina obcí a škôl prevádzkuje svoje webové sídla. Aby obce a školy nemuseli zverejňovať povinné informácie na viacerých miestach, je potrebné požiadať o integráciu svojho informačného systému oznamov na webovom sídle do portálu www.slovensko.sk

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články