Menu

Pravidlá ochrany osobných údajov

Prevádzkovateľom sa pre účely týchto podmienok rozumie:

 

 

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o.

so sídlom: Hlavná 111/25, 040 01 Košice – Staré Mesto

IČO: 52 651 258

 

 

Tieto podmienky spracúvania osobných údajov sú vypracované v súlade s Čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a slúžia ako informácia o spracovaní osobných údajov našou advokátskou kanceláriou (ďalej v texte ako „Prevádzkovateľ“)

 

Vzhľadom na dôležitosť ochrany osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb, sa pri spracúvaní osobných údajov riadime primárne Nariadením, ďalej príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ktoré je potrebné uplatňovať aj popri aplikácii Nariadenia), ďalej Zákonom o advokácii (§ 18), ako aj ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi. Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi.

 

 

Nakoľko nemáme povinnosť mať v zmysle Nariadenia ustanovenú zodpovednú osobu, v prípade, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov, ak si myslíte, že bola porušená ochrana Vašich osobných údajov alebo ak chcete zistiť, aké údaje o Vás spracúva naša advokátska kancelária, prípadne, ak chcete zistiť iné informácie ohľadom Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, kontaktujte nás prosím prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na tejto webovej stránke.

 

 

Dôvod spracúvania osobných údajov

 

Spracúvanie získaných a poskytnutých osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania, by sme našim klientom a ostatným dotknutým osobám nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu, to znamená poskytovať právne služby a vykonávať advokátske povolanie, plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti, chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

 

 

Základ pre spracúvania osobných údajov

 

Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu, neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať vplyv na našu schopnosť poskytnúť primerané právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch môže mať za následok aj vznik našej povinnosti odmietnuť poskytnutie právneho poradenstva. Osobné údaje o našich klientoch alebo o iných fyzických osobách môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.

 

 

Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov, ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, zákonným získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácii.

 

 

Zverejňovanie osobných údajov tretím osobám

 

Nami spracúvané Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči Vám, našim klientom alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany Vašich osobných údajov.

 

Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť spracúvané v krajinách Európskej únie a krajinách, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Prenos osobných údajov môže nastať len do tretích krajín, ktorých právny režim považuje Európska komisia za zabezpečujúci adekvátnu úroveň ochrany osobných údajov.

 

 

Nakladanie s osobnými údajmi

 

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje buď manuálne alebo za využitia elektronických systémov. Prevádzkovateľ prijal všetky potrebné a nevyhnutné opatrenia nielen technického alebo aj personálneho a kontrolného charakteru, aby úroveň ochrany Vašich osobných údajov bola čo najvyššia.

 

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011.

 

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov.

 

Práva dotknutej osoby

 

Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo považovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

 

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely analýzy návštevnosti webstránok prostredníctvom Google Analytics, tvorby štatistík týkajúcich sa návštevnosti a chovania návštevníkov stránok a fungovania webových stránok. Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

 

Cookies sú posudzované v podobne hromadného celku a v pseudonymizovanej podobe, ktorá umožňuje identifikáciu jednotlivca len pri vynaložení veľkého a odborného úsilia.
Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na základe Vášho súhlasu. Súhlas udeľujete na dobu, ktorá je uvedená u jednotlivých marketingových cookies. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať, a to zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.

 

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke.

 

Účinnosť od 8.12.2022