Menu

Parkovanie v obci

Parkovanie v obci

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
14. decembra 2019

Vzrastajúcim problémom, s ktorým sa boria slovenské samosprávy je nezákonné alebo nezodpovedné parkovanie motorových vozidiel. Uvedený problém je spojený s neúmerným nárastom počtu motorových vozidiel slovenských domácností. Nejedná sa už navyše iba o problém veľkých miest s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest. Ide aj o fenomén malých obecných samospráv, ktorých obyvatelia „z pohodlnosti“ nechávajú svoje motorové vozidlá doparkované ma miestnych komunikáciách. Obyvatelia pritom nevyužívajú svoje dostupné garáže alebo spevnené plochy v dvoroch na státie motorových vozidiel. Motoristi parkujú svoje vozidlá na miestach, ktoré nie sú na parkovanie určené, najmä na zeleni, miestnych komunikáciách, nedovoleným spôsobom v zimnom období znemožňujúc zimnú údržbu, a pod. V slovenských obciach je množstvo áut už natoľko početné, že štátna políciat. j. Policajný zbor SR, nemá personálne kapacity na uskutočňovanie tak veľkého množstva priestupkových konaní. Slovenské obce spravidla nemajú finančné krytie na to, aby zriadiliobecnú políciu na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na miestnych a účelových komunikáciách v obci.

Právna úprava

Problém nezákonného parkovania sa mnohé obecné samosprávy pokúšajú „sanovať“ cestou prijatia  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o parkovaní. Neuvedomujú si pritom, že tento problém v súčasnom legislatívnom prostredí nie je možné riešiť na úrovni VZN. Takéto „nezodpovedné parkovanie“ totiž nespadá pod režim VZN o parkovaní, a ani pod režim VZN o miestnych daniach.

Formou VZN o parkovaní môže obec vymedziť priestory na trvalé a dočasné parkovanie motorových vozidiel a riešiť ich prevádzku a spoplatnenie podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. (ďalej len „cestný zákon“). „(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“

Formou VZN o miestnych daniach nemôže obec vyrubovať daň za užívanie verejného poriadku tam, kde by státie bolo v rozpore s cestným zákonom a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

Obce nemajú zákonné zmocnenie na to, aby regulovali nezodpovedné parkovanie odporujúce pravidlám cestného zákona a zákona o cestnej premávke prijatím vlastného všeobecne záväzného nariadenia.

Obce si teda často mýlia určenie miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel formou VZN v súlade s § 6a ods. 1 cestného zákona na strane jednej s kontrolou dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel stanovených formou zákona.

Kontrolu dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel môže vykonávať 

i. Poverený zamestnanec obce,

ii. orgán obecnej polície a

iii. orgán Policajného zboru SR.

Pri kontrole parkovania v obci sú však oprávnenia konať v priestupkovom konaní každého z týchto subjektov rozdielne.

Právna úprava administratívnej zodpovednosti za nezákonné parkovanie je pomerne zložitá, keďže je predmetom regulácie viacerých súvisiacich právnych predpisov. Pri vyvodzovaní priestupkovej zodpovednosti za nezákonné parkovanie treba okrem právnej úpravy cestného zákona a zákona o cestnej premávke zohľadniť aj ustanovenia zákona   SNRč. 371/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnej polícii“).

Vecná príslušnosť na priestupkové konanie

Podľa § 22a cestného zákona „Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak….“ Toto ustanovenie cestného zákona oprávňuje obec uložiť pokutu osobe oprávnenej na podnikanie v taxatívne stanovených prípadoch. V tomto výpočte nie je výslovná možnosť pokutovať tzv. nezákonné parkovanie, ani to nemožno podradiť pod žiaden zo zákonom uvedených prípadov. Ide napr. o správne delikty pri zvláštnom užívaní komunikácií, uzávierkach komunikácií, zriadení vjazdu na komunikáciu, a pod.

Podľa § 22c cestného zákona Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto…“ V tomto ustanovení je obsiahnutý taxatívny výpočet priestupkov na úseku pozemných komunikácií podľa cestného zákona. Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“ Ide napr. o priestupky: kto zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, … zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň, ak škoda neprevyšuje 170 eur, ai. Priestupky uvedené v § 22c cestného zákona, teda prejednáva obec, ale ani medzi tento výpočet nemožno zaradiť tzv. nezákonné parkovanie.

Zákon o cestnej premávke upravuje okrem iného „pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky,….“

Podľa § 137 ods. 1 zákona o cestnej premávke Porušenie povinností ustanovených týmto zákonom sa považuje za porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.“

Ustanovenie § 25 ods. 1 zákona o cestnej premávke upravuje pravidlá, kde nemôže vodič zastaviť a stáť napríklad:

o) na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zaplatený poplatok za parkovanie,

q) na chodníku okrem prípadu podľa § 52 ods. 2,

s) na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je dovolené dopravnou značkou,

u) na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest.

V prípade nerešpektovania pravidiel § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch ide o tzv. „nezákonné parkovanie“ a ide o porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Podľa § 6a  písm. e) zákona o cestnej premávke  Držiteľ vozidla je povinný zabezpečiť, aby pri prevádzkovaní motorového vozidla boli dodržiavané pravidlá cestnej premávky podľa tohto zákona, ktoré ustanovujú….e) zákaz zastavenia a státia podľa § 25 alebo zákaz zastavenia alebo státia vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.“

Podľa § 139a ods. 7 zákona o cestnej premávke Držiteľovi vozidla, ktorý porušil povinnosť podľa § 6a písm. e)orgán Policajného zboru uloží pokutu 

a) 198 eur, ak bola porušená povinnosť podľa § 25 ods. 1 písm. g) alebo bol porušený zákaz zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, 

b) 78 eur, ak bola porušená iná povinnosť podľa § 6a písm. e), ako je uvedené v písmene a).“ 

Podľa § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch „Priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto…iným konaním, ako sa uvádza v písmenách a) až k), poruší všeobecne záväzný právny predpis o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky…“

Podľa § 52 ods. 2 zákona o priestupkoch „Orgány Policajného zboru prejednávajú priestupky a) spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,…“

Kompetencie vo vzťahu k objasňovaniu a prejednávaniu priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky upravuje zákon o priestupkoch a zákon o obecnej polícii. Podľa § 52 ods. 1 zákona o priestupkoch priestupky prejednávajú obvodné úrady, ak zákon neustanovuje inak. Keďže obvodné úrady zanikli 1. októbra 2013, v súčasnosti sú príslušnými orgánmi na prejednávanie priestupkov okresné úrady.

Podľa § 52 ods. 2 zákona o priestupkoch orgány policajného zboru prejednávajú priestupky:

a) spáchané porušením všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,

b) proti verejnému poriadku podľa § 47 ods. 1 písm. l)

c) extrémizmu,

d) ak tak ustanovuje osobitný zákon.

Oprávnenia obecnej polície

Podľa § 58 ods. 3 písm. d) objasňovanie priestupkov podľa odseku 1 vykonávajú tiež orgány obecnej polície, ak ide o priestupky, ktoré sú oprávnené prejednať v blokovom konaní. Prejednávanie priestupkov v blokovom konaní je upravené osobitným predpisom, ktorým je zákon o obecnej polícii

Podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho 

1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, nízkoemisná zóna, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,

2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky, ktorou sa zakazuje zastavenia, státie a vjazd vozidiel.

Z uvedeného vyplýva, že zákon kogentne a výlučne zveruje právomoc objasňovať a prejednávať kategóriu priestupkov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky obecnej polícii, avšak táto právomoc je procesne obmedzená len na blokové konanie.

Inými slovami orgány obecnej polície nemôžu objasňovať a prejednávať všetky priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Navyše tie priestupky, ktoré zákon explicitne zveruje do kompetencie obecnej polície vo vzťahu k ich prejednávaniu sa obmedzuje len na ich prejednávanie v blokovom konaní. Nie je teda v pôsobnosti obecnej polície prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, okrem tých, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní (najmä nesprávne zastavenie a státie, nerešpektovanie zákazu vjazdu, zákazu odbáčania, prikázaného smeru a pod.).

Z judikatúry

Uvedený záver potvrdzuje aj Nález Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 8/97 z 26. marca 1997 (zverejnený v Zbierke zákonov SR, čiastka 44, pod číslom 96/1997): Obec (mesto môže svoju normotvornú právomoc podľa čl. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy SR uplatňovať len tak, že ňou vydané všeobecne záväzné nariadenia musia byť v súlade s takými ustanoveniami Ústavy SR, ktoré s predmetom úpravy nariadenia súvisia. Policajný zbor je štátny orgán, obecná polícia je poriadkovým útvarom právnickej osoby (obce). Z tohto zásadného rozdielu medzi policajným zborom a obecnou políciou vyplýva rozdiel v právomociach oboch subjektov. Bez výslovného splnomocnenia v zákone obec ako právnická osoba nemôže vlastným rozhodnutím prevziať úlohy štátnej správy ani svojmu poriadkovému útvaru zveriť oprávnenia, ktoré sa podľa zákona priznávajú štátnym subjektom. Zákonom Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov sa taxatívne vymedzujú oprávnenia obecnej polície. Taxatívne sa vymedzujú aj donucovacie prostriedky, ktoré obecná polícia môže použiť pri plnení svojich úloh.“

Podľa § 2 ods. 1  zákon o obecnej polícii Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Podľa § 2 ods. 2 zákona o obecnej polícii obecnú políciu zriaďuje a zrušuje obec všeobecne záväzným nariadením.“ Podľa § 2 ods. 3 zákona o obecnej polícii  náčelníka obecnej polície vymenúva a odvoláva na návrh starostu obecné zastupiteľstvo.

Základné úlohy obecnej polície vymedzuje § 3 zákona o obecnej polícii. Obecná polícia zabezpečuje verejný poriadok v obci, spolupôsobí pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, spolupôsobí s príslušnými útvarmi Policajného zboru SR pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia, dbá o ochranu životného prostredia v obci, dbá o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, vykonáva všeobecne záväzné nariadenia obce, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené osobitným predpisom a priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky taxatívne vymedzené v ust.  3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii a plní ďalšie úlohy vymedzené v ust. § 3 citovaného zákona. Medzi základné úlohy obecnej polície teda patrí oprávnenie ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za taxatívne vymedzené druhy priestupkov. V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa  ust. § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch pokutu v maximálnej výške 50,- eur.

Organizáciu, objem mzdových prostriedkov a rozsah technických prostriedkov obecnej polície určuje obecné zastupiteľstvo s prihliadnutím na rozsah jej úloh (§ 4 zákona o obecnej polícii). Podľa ust. § 5 zákona o obecnej polícii „Obecnú políciu tvoria príslušníci obecnej polície, ktorí sú zamestnancami obce. Pri plnení úloh majú postavenie verejného činiteľa.“ Zákon o obecnej polícii nelimituje zriadenie obecnej polície stanovením minimálneho počtu príslušníkov, ktorí tvoria tento poriadkový útvar obce.

Oprávnenia povereného zamestnanca obce

V prípade, ak obec nemá zriadenú obecnú políciu, kontrolu môžu vykonávať aj poverení zamestnanci obce, avšak títo zamestnanci, na rozdiel od príslušníkov obecnej polície, nie sú oprávnení objasňovať a prejednávať priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V prípade zistenia porušenia predpisov na úsekubezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (napr. porušením príkazu vyplývajúceho z dopravnej značky) sú oprávnení iba privolať na riešenie príslušný orgán Policajného zboru SR (štátnu políciu). 

Teda v prípade nezriadenia obecnej polície, nie je možné, aby zamestnanec obce hoci aj poverený obcou, prejednával priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré zákon o priestupkoch a zákon o obecnej polícii zveruje výlučne orgánom obecnej polície.

V prípade, ak by obec poverila zamestnanca vykonávaním kontroly nezákonného parkovania, tak podľa Nariadenie vlády SR č. 341/2004 Z. z. ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní (ďalej len „katalóg pracovných činností“) Príloha č.1 časť Doprava, pošta a telekomunikácie by spadal pod pracovnú činnosť „Zabezpečovanie úloh spojených so správou majetku pozemných komunikácií na vymedzenom úseku.“ Na takúto činnosť sa vyžaduje úplné stredné vzdelanie a zaradenie do 4. platovej triedy. Takýto zamestnanec však v prípade, ak nebude mať status príslušníka obecnej polície zriadenej všeobecne záväzným nariadením, nebude oprávnený prejednávať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní a tieto objasňovať. Činnosť tohto povereného zamestnanca je obmedzená  len na privolanie štátnej polície v prípade zistenia porušenia predpisov.

Záver

V prípade tzv. nezákonného parkovania, resp. nerešpektovania pravidiel v súvislosti s parkovaním vozidiel ide o porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov o bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a ide o priestupky podľa § 22 ods. 1 písm. l) zákona o priestupkoch.

Zákonná úprava zveruje právomoc objasňovať a prejednávať priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánom Policajného zboru SR. Právomoc objasňovať a prejednávať priestupky je zverená obecnej polícii, ak ide o priestupky, ktoré možno prejednať v blokovom konaní, pričom ide o priestupky podľa § 3 ods. 1 písm. f) zákona o obecnej polícii na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Nie je teda v pôsobnosti obecnej polície prejednať priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, okrem tých, ktoré je oprávnená prejednať v blokovom konaní.

Iní poverení zamestnanci obce, na rozdiel od príslušníkov obecnej polície, nie sú oprávnení objasňovať a prejednávať priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. V prípade zistenia porušenia predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky (napr. porušením príkazu vyplývajúceho z dopravnej značky) sú oprávnení́ iba privolať na riešenie príslušný orgán Policajného zboru SR alebo obecnej polície, ak ide o priestupok, ktorý môže byť prejednaný obecnou políciou.

V prípade poverenia zamestnanca obce, tento by bol oprávnený len kontrolovať dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Nebol by však oprávnený tieto priestupky, teda prípady nezákonného parkovania objasňovať, prejednávať, resp. uložiť pokutu v blokovom konaní. V prípade nezriadenia obecnej polície, teda nie je možné, aby poverený zamestnanec obce objasňoval, resp. prejednával priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články