Menu

Daň z lesných pozemkov

Daň z lesných pozemkov

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates
17. januára 2024

Otázka: Na lesných pozemkoch v obci hospodári pozemkové spoločenstvo (urbariát). Kto je povinný platiť miestnu daň z nehnuteľností obci z lesných pozemkov?

Na posúdenie subjektov, ktoré sú v prípade lesných pozemkov povinné platiť daň z nehnuteľnosti, je relevantný zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. (ďalej len „zákon č. 582/2004 Z. z.“).

Podľa § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.:

„(1) Daňovníkom dane z pozemkov, ak v odseku 2 nie je ustanovené inak, je

a) vlastník pozemku,

b) správca pozemku vo vlastníctve štátu, správca pozemku vo vlastníctve obce alebo správca pozemku vo vlastníctve vyššieho územného celku zapísaný v katastri nehnuteľností (ďalej len „kataster“).

(2) Daňovníkom dane z pozemkov je

a) fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou až do vykonania pozemkových úprav,

b) nájomca, ak

 1. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri,
 2. má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom,
 3. má v nájme náhradné pozemky daňovníka uvedeného v písmene a).

(4) Ak je pozemok v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom dane z pozemkov je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa všetci spoluvlastníci dohodnú, daňovníkov dane z pozemkov zastupuje jeden z nich a ostatní spoluvlastníci za daň ručia do výšky svojho podielu na dani. Ak je pozemok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom dane z pozemkov sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne.“

Podľa § 6 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:

 1. orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom,
 2. záhrady,
 3. zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy, okrem ostatných plôch podľa písmena a),
 4. lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
 5. stavebné pozemky.

Podľa § 6 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.: „Na zaradenie pozemku do príslušnej skupiny podľa odseku 1 je určujúce zaradenie pozemku podľa katastra, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak. Pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa je určujúci program starostlivosti o lesy.

Ak pozemkové spoločenstvo nie je v katastri nehnuteľností zapísané ako nájomca lesných pozemkov, z toho dôvodu nemôže byť považované za daňový subjekt. Daňovým subjektom v tomto prípade ostávajú jednotliví vlastníci a spoluvlastníci pozemkov podľa výšky svojich podielov na základe § 5 ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 4 tohto ustanovenia.

Na predmetný prípad nie je možné aplikovať § 5 ods. 2 písm. b) bod 1, a vyrubiť tak daň pozemkovému spoločenstvu, pretože nie sú splnené podmienky nájomného vzťahu, t. j. nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri. Pozemkové spoločenstvo nie je ako nájomca zapísané v katastri nehnuteľností.

Na druhej strane je vždy potrebné zistiť, či pozemkové spoločenstvo nemá v nájme aj lesné pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom (ďalej len „SPF“). Ak by tomu tak bolo, v prípade týchto pozemkov je daňovníkom pozemkové spoločenstvo podľa § 5 ods. 2 písm. b) bod 2.

Ak pozemkové spoločenstvo je nájomcom určitých pozemkov, ktoré sú pod správou SPF, tak správca dane vyrubí daň z nehnuteľnosti nielen jednotlivým vlastníkom, ale aj pozemkovému spoločenstvu za pozemky, ktoré sú v jeho nájme, no zároveň sa nachádzajú pod správou SPF.

Na záver uvádzame, že je nutné sa vysporiadať aj s  ustanovením § 6 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. Program starostlivosti o lesy je určujúci pre zaradenie lesného pozemku do kategórie lesa pre určenie, či takýto lesný pozemok je vôbec predmetom dane z pozemkov.

Zhrnutie:

 • Prvým krokom pre správcu dane je v predmetnom prípade posúdenie, či sú všetky lesné pozemky predmetom dane podľa § 6 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.
 • Správca dane následne zistí,  pri ktorých lesných pozemkoch je daňovým subjektom pozemkové spoločenstvo, a to skúmaním podmienok podľa § 5 zákona č. 582/2004 Z. z.
 • V prípade, ak je pozemkové spoločenstvo ako nájomca lesných pozemkov zapísané v katastri nehnuteľností na jednotlivých listoch vlastníctva, vyrubuje sa daň pozemkovému spoločenstvu. V opačnom prípade sú daňovníkom spoluvlastníci lesných pozemkov.
 • Správca dane zisťuje aj skutočnosť, či pozemkové spoločenstvo nemá v nájme pozemky, ktoré sú pod správou SPF. Ak tomu tak je, vyrubuje správca dane daň z predmetných pozemkov pozemkovému spoločenstvu.

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. • Partner
doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Ostatné články