Bulletín » Zmluva o love zveri a poľovnícka organizácia

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Poľovníctvo vykazuje na prvý pohľad evidentný prvok verejného záujmu. Podľa nálezu Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03 „zver nie je prostriedkom na realizáciu poľovníctva, ale naopak, poľovníctvo je prostriedkom dosiahnutia optimalizácie chovu zveri.“ Výkon práva poľovníctva prináša v aplikačnej praxi množstvo interpretačných problémov a vedie k vzniku právnych sporov. Vlastník lesa a poľovnícka organizácia uzatvárajú nepomenovaný zmluvný kontrakt označený najčastejšie ako „zmluva o love zveri“ reguláciou podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o poľovníctve“). Uzatvorením zmluvy vzniká medzi účastníkmi zmluvy záväzkovo-právny vzťah, ktorým vlastník lesa primárne odpredáva za odplatu odstrel zveri poľovníckej organizácii. 

Vlastník lesa má v Slovenskej republike spravidla priznaný status podnikateľa ex lege, a to v dôsledku jeho obligatórneho zápisu v obchodnom registri SR (napríklad štátny podnik podľa § 27 ods. 2 písm. d) Obchodného zákonníka) alebo v osobitnom registri (napríklad pozemkové spoločenstvo). 

Poľovnícka organizácia je právnická osoba zriadená podľa zákona o poľovníctve. Typológia právnickej osoby samo osebe nezakladá jej status podnikateľského subjektu. Poľovnícke organizácie nie sú podnikateľskými subjektmi ani z formálno-právneho hľadiska konštituovaného § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, a rovnako tak ani z materiálneho hľadiska – skutočného vykonávania podnikateľskej činnosti podľa § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa predmetného ustanovenia sa podnikaním rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu. Špeciálny charakter poľovníckej organizácie negujúci status podnikateľa z materiálno-právneho ponímania vyplýva z § 32 ods. 1 zákona o poľovníctve. Poľovníckou organizáciou sa na účely zákona o poľovníctve rozumie právnická osoba zriadená podľa tohto zákona, ktorá nie je založená na účely dosiahnutia zisku. Primárne (nie však výlučné) určenie relatívneho obchodného vzťahu podľa § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka vyplýva zo záväzku medzi podnikateľmi, ak pri ich vzniku je zrejmé s prihliadnutím na všetky okolnosti, že sa týkajú ich podnikateľskej činnosti. Definovanie relatívneho obchodného záväzkového vzťahu medzi podnikateľom a subjektom verejného práva podľa § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka však ide ešte ďalej a ako relevantné kritérium kladie účel záväzkovo-právneho vzťahu, majúci základ v zabezpečovaní verejných potrieb. Legálna definícia subjektu verejného práva podľa § 261 ods. 3 v spojení s ods. 4 písm. b) Obchodného zákonníka subsumuje alternatívne aj právnickú osobu založenú alebo zriadenú na účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú výrobný alebo obchodný charakter a je kontrolovaná subjektom verejného práva. Subjektom verejného práva sa podľa ods. 3 písm. a) až d) rozumie štátny orgán, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba a) financovaná, b) kontrolovaná, alebo c) v personálnej štruktúre jej riadiaceho orgánu majoritne nominovaná alebo volená subjektom verejného práva.

Účelom zmluvy o love zveri medzi vlastníkom lesa a poľovníckou organizáciou je zabezpečovanie verejných potrieb. Poľovníctvo vykazuje na prvý pohľad evidentný prvok verejného záujmu. Podľa nálezu Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 34/03 „zver nie je prostriedkom na realizáciu poľovníctva, ale naopak, poľovníctvo je prostriedkom dosiahnutia optimalizácie chovu zveri.“

Poľovníckej organizácii možno priznať postavenie subjektu verejného práva tiež z dôvodu, že je kontrolovaná a povinne registrovaná v Slovenskej poľovníckej komore, ktorá ako subjekt sui generis vykonáva samosprávu a výkon štátnej správy na úseku poľovníctva súčasne

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo