Bulletín » Zmeny financovania sociálnych služieb obcou po 1.1.2022

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) boli obciam v ustanoveniach § 75 ods. 1 až 5 a 11 novým spôsobom uložené  povinnosti poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Zmena systému financovania sociálnych služieb od 1. januára 2022 pre obce a mestá znamená enormnú finančnú záťaž. Navyše žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok sú spravidla doručované v priebehu rozpočtového roka (nie vopred - v období tvorby rozpočtu na príslušný kalendárny rok), čo sťažuje proces zodpovedného plánovania rozpočtového hospodárenia. Predložený príspevok má obciam a mestám pomôcť v základnej orientácii v novej právnej úprave financovania sociálnych služieb formou finančných príspevkom poskytovateľom sociálnych služieb.

Právna úprava od 1. januára 2022

Podľa § 75 ods. 1 zákona o sociálnych službách:

„Obec je povinná poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje 

a) sociálnu službu v zariadení, ktorým je 

1. nízkoprahové denné centrum, 

2. zariadenie pre seniorov,

3. zariadenie opatrovateľskej služby,

4. denný stacionár,

b) terénnu sociálnu službu krízovej intervencie,

c) nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu,

d) pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa podľa § 31,

e) opatrovateľskú službu,

f) prepravnú službu.“

Podľa § 75 ods. 2 zákona o sociálnych službách: „Obec je povinná poskytovať finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy pri poskytovaní sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk a poskytuje opatrovateľskú službu.“

Podľa § 75 ods. 5 zákona o sociálnych službách: „Obec a vyšší územný celok sú podľa odsekov 1 až 4 povinné poskytnúť finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, ktorý im doručil zmluvy o poskytovaní sociálnej služby uvedenej v § 34 až 41 alebo doručil zoznam osôb s uvedením osobných údajov uvedených v § 94c ods. 3 písm. a) až c), ktorým sociálnu službu poskytuje alebo poskytol, ak poskytovateľ sociálnej služby nie je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu o poskytovaní sociálnej služby.“

 

Novelou zákon  o sociálnych službách – zákonom č. 484/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblastí sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov  sa zaviedla

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo