Bulletín » Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Cieľom článku je upozorniť čitateľov na novú dôslednejšiu právnu úpravu vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva obsiahnutú v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. p.  (ďalej len „Notársky  poriadok“) . Keďže vyjadrenie obce je povinnou náležitosťou pre vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva notárom, tak na obce sa často obracajú rôzne fyzické a právnické osoby so žiadosťami o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva v prospech týchto žiadateľov. Obce veľmi často postupujú pri vydaní vyjadrení pre žiadateľov nesprávne, pričom ich nesprávny postup má však závažné právne následky vo vzťahu k vlastníckemu právu pôvodne zapísaných vlastníkov v katastri nehnuteľností.

 

Vydržanie je originálny (pôvodný) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v rámci ktorého vlastník nadobúda vlastníctvo nezávisle od vôle predchádzajúceho vlastníka. V zmysle čl. 20 ods. 1 alinea druhá Ústavy SR má vlastnícke právo všetkých vlastníkov rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k inštitútu vydržania vlastníckeho práva mená obec žiadne špecifické postavenie oproti iným fyzickým alebo právnickým osobám práva súkromného. Rovnako obecný majetok požíva iba takú ochranu, ako vlastníctvo akéhokoľvek iného subjektu.

 

ZÁVERY:

·     Obec môže vydržať majetok iných osôb a

·     iné osoby môžu vydržať obecný majetok,

a to za rovnakých podmienok, ako u akýchkoľvek iných subjektov – t. j. predmet spôsobilý vydržania, dobromyseľnosť, oprávnená držba, zákonom stanovená doba držby.

 

Obec sa podľa Notárskeho poriadku povinne vyjadruje aj k vydržaniu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k inému (neobecnému) nehnuteľnému  majetku nachádzajúcemu sa v jej katastrálnom území.

 

Kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je spolu s kladným vyjadrením posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) podmienkou vyhotovenia osvedčenia o vydržaní notárom.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo