Bulletín » Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Vydržanie je originálny (pôvodný) spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k veci, v rámci ktorého vlastník nadobúda vlastníctvo nezávisle od vôle predchádzajúceho vlastníka. V zmysle čl. 20 ods. 1 alinea druhá Ústavy SR má vlastnícke právo všetkých vlastníkov rovnaký zákonný obsah a ochranu. Z uvedeného vyplýva, že vo vzťahu k inštitútu vydržania vlastníckeho práva mená obec žiadne špecifické postavenie oproti iným fyzickým alebo právnickým osobám práva súkromného. Rovnako obecný majetok požíva iba takú ochranu, ako vlastníctvo akéhokoľvek iného subjektu.

 

ZÁVERY:

·     Obec môže vydržať majetok iných osôb a

·     iné osoby môžu vydržať obecný majetok,

a to za rovnakých podmienok, ako u akýchkoľvek iných subjektov – t. j. predmet spôsobilý vydržania, dobromyseľnosť, oprávnená držba, zákonom stanovená doba držby.

 

Obec sa podľa Notárskeho poriadku povinne vyjadruje aj k vydržaniu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k inému (neobecnému) nehnuteľnému  majetku nachádzajúcemu sa v jej katastrálnom území.

 

Kladné vyjadrenie obce, v katastrálnom území, ktorej sa nehnuteľnosť nachádza je spolu s kladným vyjadrením posledného vlastníka zapísaného v katastri nehnuteľností (prípadne jeho právnych nástupcov) podmienkou vyhotovenia osvedčenia o vydržaní notárom.

 

Upozornenie: v zmysle § 63 ods. 1 Notárskeho poriadku treba rozlišovať:

Ø  Vyjadrenie obce ako posledného zapísaného vlastníka k vydržaniu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k nehnuteľnému obecnému  majetku: V tomto prípade sa obec ako posledný zapísaný vlastník vyjadruje, že nemá k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady! Odporúčam zveriť rozhodnutie o tomto vyjadrení štatútom obce do kompetencie obecného zastupiteľstva.  

Ø  Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu k nehnuteľnosti inej fyzickej alebo právnickej osoby V tomto prípade sa obec vyjadruje, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy ! Ide o kompetenciu starostu obce ako štatutárneho orgánu obce.

 

Notársky poriadok v platnom znení zavádza aj tzv. fikciu kladného vyjadrenia obce k vydržaniu

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu