Bulletín » Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID 19

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Počas pandémie COVID 19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú predmetom regulácie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).

Zákon o službách zamestnanosti štandardne upravuje dva základné nástroje pomoci zamestnávateľom pri záchrane pracovných miest.

Ustanovenie § 50k zákona o službách zamestnanosti upravuje príspevok na podporu udržania pracovných miest. Príspevok sa môže poskytnúť (nie je na to právny nárok) zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje. Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.

Ustanovenie § 53e zákona o službách zamestnanosti upravuje finančnú pomoc na podporu udržania zamestnanosti v malých podnikoch alebo stredných podnikoch. Ministerstvo financií SR môže na podporu udržania zamestnanosti zamestnávateľovi, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom poskytnúť finančnú pomoc vo forme záruky za úver poskytnutý bankou alebo vo forme úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou.

 Tzv. „PRVÁ POMOC ZAMESTNANCOM, ZAMESTNÁVATEĽOM a SZČO“

 Vzhľadom na mimoriadnu situáciu vzniknutú na trhu práce štandardné podporné nástroje zamestnávania nemohli byť dostatočné. Štát preto musel urýchlene pristúpiť k zavádzaniu nových opatrení na trhu práce.

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 04.04.2020 novelizoval § 54 ods. 1 písm. e) zákona o službách zamestnanosti podľa ktorého Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj projekty na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov, ktoré schvaľuje ministerstvo alebo ústredie po schválení podmienok vládou Slovenskej republiky a realizuje ústredie alebo úrad.“

Podľa § 70 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti účinného od 04.04.2020 „Ak ide o poskytnutie príspevku podľa § 54 ods. 1 písm. e), splnenie podmienok podľa odseku 7 sa preukazuje čestným vyhlásením žiadateľa, ak nie je preukázaný opak. Ak úrad dodatočne zistí, že žiadateľ ku dňu podania žiadosti nespĺňal podmienky podľa odseku 7, žiadateľ je povinný vrátiť úradu poskytnutý príspevok.“ Podmienkami sú napríklad splnenie daňových povinností, povinností odvodu poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, odvodu preddavku na poistné na verejné zdravotné poistenie, neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania najmenej dva roky pred podaním žiadosti o príspevok a pod.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo