Bulletín » Ochrana osobnosti a dobrej povesti komunálneho politika

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

 V súčasnej otvorenej spoločnosti dochádza k enormnému šíreniu informácií o verejných funkcionároch a ich aktivitách - starostov, poslancov a riaditeľov škôl nevynímajúc. Informácie sa šíria rôznymi formami. V súčasnosti už nedominujú tradičné printové média, ale informácie sa čoraz viac presúvajú do online priestoru. Spoločenská kontrola je v súčasnosti  najvýznamnejšou formou kontroly verejnej správy. Napriek jej nesporným výhodám, sa však často prejaví aj odvrátená strana slobody šírenia informácií. Publikované informácie sú často nepravdivé, neobjektívne, ba až nactiutŕhačské. V niektorých prípadoch ich zverejnenie je  spôsobilé vyvolať až trestnoprávny postih. Príspevok analyzuje právne možnosti ochrany dotknutého verejného funkcionára pri publikovaní nepravdivých a nactiutŕhačských informácií v printových médiách a na internetových spravodajských portáloch.

Tlačový zákon

Zodpovednosť tzv. printových médií za pravdivosť nimi zverejňovaných informácií upravuje zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon) (ďalej ako „tlačový zákon“).

Podľa § 1 ods. 1 tlačového zákona: „Tento zákon upravuje a) práva a povinnosti vydavateľa periodickej tlače a práva a povinnosti tlačovej agentúry pri získavaní a šírení informácií, b) práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v periodickej tlači a práva a povinnosti osôb pri uplatňovaní práva na opravu, práva na odpoveď a práva na dodatočné oznámenie v agentúrnom spravodajstve, ...“.

Podľa § 2 ods. 1 tlačového zákona: „Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, s rovnakým obsahovým zameraním a v jednotnej grafickej úprave, najmenej dvakrát v kalendárnom roku.“

Podľa § 5 ods. 1 tlačového zákona: „Ak tento zákon neustanovuje inak, za obsah periodickej tlače zodpovedá vydavateľ periodickej tlače a za obsah agentúrneho spravodajstva zodpovedá tlačová agentúra.“

Spôsob, akým zákonodarca stanovil okruh médií, ktorých získavanie a šírenie informácií sú regulované tlačovým zákonom je veľmi zužujúci a de facto sa vzťahuje iba na tlačené média, akými sú noviny a časopisy a iné obdobné periodické tlače.

Problémové a nedostatočné formulovanie okruhu médií, resp. ich vydavateľov, na ktorých sa vzťahujú povinnosti stanovené v tlačovom zákone je predmetom diskusie a kritiky už niekoľko rokov, v podstate už od samotnej účinnosti predmetného zákona. Aj napriek opakovanej snahe o zmenu zákona či už v podobe vládneho návrhu novely alebo mimovládnych aktivít, do dnešného dňa nedošlo k rozšíreniu pôsobnosti tlačového zákona na vydavateľov internetových publikácii a internetového spravodajstva.

Tlačový zákon totiž zakotvuje tzv. inštitúty nápravy pre prípad, že fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že vydavateľ o nej zverejnil nepravdivú alebo neúplnú informáciu. Tlačový zákon zakotvuje

tzv. právo na opravu podľa § 7 tlačového zákona a 

tzv. právo na odpoveď podľa § 8 tlačového zákona.

Podľa § 7 ods. 1 tlačového zákona: „Ak periodická tlač alebo agentúrne spravodajstvo obsahuje nepravdivé skutkové tvrdenie o osobe, na základe ktorého možno osobu presne určiť, má táto osoba právo žiadať o uverejnenie opravy nepravdivého skutkového tvrdenia. Vydavateľ periodickej tlače a tlačová agentúra sú povinní opravu uverejniť bezodplatne.“

Podľa § 7 ods. 2 tlačového zákona: „Žiadosť o uverejnenie opravy sa musí doručiť vydavateľovi periodickej tlače alebo tlačovej agentúre

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo