Bulletín » Nájom poľnohospodárskej pôdy obcou

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Poľnohospodárska pôda je jedným z druhov nehnuteľného majetku obce. Obec zásadne nepotrebuje poľnohospodársku pôdu využívať sama na plnenie úloh obce. Z uvedeného dôvodu obce spravidla prenechávajú poľnohospodársku pôdu do nájmu iným osobám, ktoré majú postavenie podnikateľov  prevádzkujúcich podnik s predmetom činnosti (podnikania) „poľnohospodárstvo“. Prenechávanie poľnohospodárskej pôdy do nájmu iným osobám je pre obec často náročné, keďže je regulované viacerými právnymi predpismi, ktoré treba správne právne interpretovať. Tieto predpisy regulujú ten istý právny vzťah „nájom“ rozdielnym spôsobom a preto obec musí siahnuť po interpretačných pravidlách. Predkladaný príspevok zrozumiteľne vysvetľuje najdôležitejšie inštitúty spojené s nájmom poľnohospodárskej pôdy obcou.

Právna úprava a jej aplikácia

Nájomný vzťah, ktorého predmetom je nájom pozemku na poľnohospodárske účely má špecifický charakter. Preto aj právny rámec predmetného právneho vzťahu tvorí primárne osobitný zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „zákon o NPPP“). Podľa § 1 zákona o NPP.: „Nájomná zmluva o nájme pozemku na poľnohospodárske účely sa spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a nájomnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak; rovnako sa postupuje pri podnájme pozemku na poľnohospodárske účely.“

Predmetné ustanovenie určuje právnu úpravu, ktorou sa bude riadiť nájomný vzťah v konkrétnom prípade, resp. v konkrétnych otázkach. Citované ustanovenie vyjadruje právny princíp „lex specialis derogat legi generali“  (špeciálny zákon ruší všeobecný zákon, resp. právny predpis). Teda platí, že ak zákon o NPP obsahuje odlišnú právnu úpravu ako zákon č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v z. n. p. (ďalej len „Občiansky zákonník“) vo svojich ustanoveniach upravujúcich nájomnú zmluvu (§ 663 až 684), majú ustanovenia zákona o NPP prednosť pred ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Nájom pozemku na poľnohospodárske účely sa teda riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka len v prípade, ak absentuje právna úprava v zákone o NPP. 

Z uvedeného vyplýva, že na osobité právne vzťahy vyplývajúce z užívania poľnohospodárskych a lesných pozemkov na poľnohospodárske účely, ktoré sú upravené v zákone o NPP, je vylúčená aplikácia Občianskeho zákonníka.

Pri prenechávaní pozemkov a stavieb vo vlastníctve obce na poľnohospodárske účely je navyše potrebné zohľadňovať aj generálny právny predpis regulujúci prenechávanie majetku obce do nájmu - zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Zákon o NPP má vo vzťahu k zákonu o majetku obcí tiež charakter osobitného predpisu, ktorý má prednosť pred ustanoveniami zákona o majetku obcí v otázkach výslovne upravených zákonom o NPP. V otázkach neupravených zákonom o NPP sa obec riadi generálnym (všeobecným) zákonom o majetku obcí. 

Osobitný režim prenechávania majetku na poľnohospodárske účely v zákone o NPP je zdôvodnený samotným charakterom predmetu nájomného vzťahu a účelom jeho využitia. Existuje verejný záujem na zhodnocovaní a obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy, ktorého naplnenie je súčasne povinnosťou jej vlastníka.

Potreba transparentnosti pri prenechávaní majetku obce do nájmu tretím subjektom je zas legislatívne 

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo