Bulletín » Mzdový a prevádzkový normatív školy

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

V aplikačnej praxi sú časté snahy orgánov obce, starostu obce alebo obecného zastupiteľstva pristupovať k zmenám v rozpočte základnej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. Vznikajú nedorozumenia ohľadom otázky, či je možné presúvať financie z normatívneho príspevku určeného na osobné náklady do časti prevádzkových nákladov. Z nejasností plynú časté nedorozumenia medzi obcou a zriadenou školou. Poslanci obecného zastupiteľstva často ani nevedia, či môžu žiadať údaje o čerpaní rozpočtu základnej školy. Nejasnosti ohľadom zmien v rozpočte základnej školy sa prehlbujú v obciach najmä v závere rozpočtového roka. Predkladaný príspevok interpretuje zákonné možnosti úprav rozpočtu základnej školy, tak aby boli pochopiteľné pre predstaviteľov orgánov obce.

 FINANCOVANIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ZO ŠTÁTNEHO ROZPOČTU

Obce je zriaďovateľom základnej školy. Realizácia pôsobností obcí na úseku základného školstva je ako celok preneseným výkonom štátnej správy. Takáto kvalifikácia pôsobnosti sa odvíja od základnej pôsobnosti spočívajúcej v zriadení základnej školy obcou pri prenesenom výkone štátnej správy podľa § 6 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“).

Financovanie prenesených kompetencií je realizované zo štátneho rozpočtu. Podľa čl. 71 Ústavy SR  na obec a vyšší územný celok možno zákonom preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy. Náklady takto preneseného výkonu štátnej správy uhrádza štát.

Financovanie základných škôl upravuje zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov“).

Finančné prostriedky sa obci rozpočtujú v rozpočtovej kapitole Ministerstva vnútra SR (§ 3 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení). Použiť ich možno len na účely ustanovené týmto zákonom.

Základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti použije podľa § 2 ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení finančné prostriedky pridelené zo štátneho rozpočtu podľa § 4 a § 5 tohto zákona na financovanie nákladov aj (okrem iného) na

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo