Bulletín » Kontrolná právomoc obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Pramene práva kontrolnej právomoci obcí vo vzťahu k školám a školským zariadeniam

Zákonnú úpravu kompetencií obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam upravuje nasledovný okruh právnych predpisov.

 • Kľúčovým právnym základom pre kontrolnú právomoc obcí vo vzťahu k školám a školským zariadeniam je § 6 ods. 8 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonovv znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve“).
 • Dôležitým hmotnoprávnym prameňom práva v predmetnej oblasti je zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“).
 • V procesnoprávnej rovine je základným právnym predpisom upravujúci postup oprávnených subjektov obce pri výkone kontrol v školách a školských zariadeniach nový zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite(ďalej len „zákon o finančnej kontrole“) účinný od 1. januára 2016.
 • V oblasti kontroly výchovy a vzdelávania je procesným prameňom práva zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

 

Pôsobnosť obce vo veciach kontroly v školách a školských zariadeniach

Obec vo veciach výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom,

kontroluje postupom podľa zákon NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v z. n. p. v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly úloh, ktoré sú v kontrolnej pôsobnosti školskej inšpekcie a v oblasti školského stravovania;

 • kontroluje kvalitu podávaných jedál v školských jedálňach;
 • vykonáva kontrolu využívania finančných prostriedkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania podľa osobitných predpisov a finančné prostriedky na prevádzku a údržbu, ktoré prerozdeľuje;
 • vykonáva čo do povahy následnú finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s finančnými prostriedkami pridelenými zo štátneho rozpočtu, zo všeobecného rozpočtu Európskej únie, s materiálnymi hodnotami a majetkom, ktorý má v správe, a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. Po 1. januári 2016 procesným postupom podľa pravidiel finančnej kontroly na mieste obsiahnutých v § 20 až § 27 zákona o finančnej kontrole
 • vykonáva finančnú kontrolu na úseku hospodárenia s pridelenými finančnými prostriedkami a kontroluje efektívnosť a účelnosť ich využitia. Po 1. januári 2016 rovnako procesným postupom podľa pravidiel finančnej kontroly na mieste obsiahnutých v § 20 až § 27 zákona o finančnej kontrole

 

Kontrola obce v školách a školských zariadeniach vykonávaná hlavným kontrolórom obce

Statusová nezávislosť hlavného kontrolóra obce vo vzťahu k školám a školským zariadeniam obce je daná inštitútom inkompatibility – t. j. nezlučiteľnosti výkonu funkcie a činností hlavného kontrolóra obce ako kontrolného orgánu s jeho funkciami a činnosťami v školách a školských zariadeniach ako kontrolovaných subjektov.

Uvedená teoretická premisa v aplikačnej praxi prináša 3 základné otázky:

 1. Môže byť hlavný kontrolór obce riaditeľom školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce?
 2. Môže byť hlavný kontrolór obce iným zamestnancom školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce?
 3. Môže byť hlavný kontrolór obce členom rady školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce?

Pozn. autora: má sa na mysli vyhodnotenie inkompatibility vždy iba vo vzťahu hlavný kontrolór obce a škola/školské zariadenie zriadené obcou, v ktorej hlavný kontrolór vykonáva funkciu, t. j. nie v inej obci.

Podľa § 18 ods. 2 zákona o obecnom zriadení funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s funkciou

 1. poslanca,
 2. starostu,
 3. člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 4. iného zamestnanca obce.
 5. podľa osobitného zákona – napr. z. o prokuratúre

Tento výpočet funkcií nezlučiteľných s výkonom funkcie hlavného kontrolóra obce je taxatívny (t. j. konečný, úplný, výlučný) a kogentný (t. j. bez možnosti odchýlenia sa internou úpravou obce). Zároveň s porušením zákazu inkompatibility je spojený prísny následok zániku funkcie hlavného kontrolóra obce priamo zo zákona. Podľa § 18a ods. 8 pís. g) zákona o obecnom zriadení výkon funkcie hlavného kontrolóra obce zaniká dňom, keď začal vykonávať nezlučiteľnú funkciu.

Z takto formulovaných dikcií zákona o obecnom zriadení vyplývajú nasledovné odpovede na vyššie nastolené otázky:

Hlavný kontrolór obce nemôže byť riaditeľom školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rozpor s § 18 ods. 2 písm. c) zákona o obecnom zriadení.

 • Hlavný kontrolór obce môže byť iným zamestnancom školy alebo školského zariadenia, ak má škola alebo školské zariadenie právnu subjektivitu. T. z. hlavný kontrolór obce môže byť napr. pedagogickým alebo nepedagogickým zamestnancom školy, ktorej je obec zriaďovateľom. Jedná sa však o veľmi netypickú situáciu (najčastejšie u tzv. úväzkového hlavného kontrolóra obce), kedy by hlavný kontrolór obce ako súčasný rádový zamestnanec školy/školského zariadenia s právnou subjektivitou z pohľadu kontrolného orgánu obce kontroloval svojho vlastného zamestnávateľa, t. j. školu/školské zariadenie a tým i jeho štatutárny orgán (riaditeľa), ktorý je však jeho nadriadeným v pracovnoprávnych vzťahoch v škole/školskom zariadení. Na tomto mieste vzniká opodstatnená úvaha o naplnení zásady objektívnosti výkonu kontroly hlavným kontrolórom obce v škole/školskom zariadení, ktorého je sám zamestnancom. Uvedený problém priniesla až aplikačná prax a teoretického hľadiska je skôr vyjadrením premisy „De minimis non curat lex“ (doslovne: zákon sa nestará o maličkosti; významovo: zákon nemôže pokryť všetky možné aplikačné situácie).
 • Hlavný kontrolór obce nemôže vykonávať inú prácu v škole alebo školskom zariadení, ak je škola škola/školské zariadenie bez právnej subjektivitypre rozpor s § 18 ods. 2 písm. d) zákona o obecnom zriadení. Pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci školy a školského zariadenia bez právnej subjektivity sú v pracovnoprávnom vzťahu k obci, t. j. sú zamestnancami obce, pričom hlavný kontrolór iným zamestnancom obce (než zamestnancom na druh práce: hlavný kontrolór, byť nemôže.
 • S otázkou inkompatibility funkcie hlavného kontrolóra s funkciou v rade školy/školského zariadenia sa musela vysporiadať až súdna rozhodovacia prax. Precedentným sa stal judikát Krajského súdu Prešov sp. zn. 12CoPr/5/2014 zo dňa 29.01.2015:

  Hlavný kontrolór mesta P. ako žalobca žaloval žalovaného mesto P. v právnej veci o určenie, že výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta P. trvá. Medzi žalobcom a žalovaným bolo sporných viacero relevantných otázok. Pre účely tohto článku sú kľúčové iba dve navzájom podmienené otázky: Či rada školy/školského zariadenia je alebo nie je orgánom právnickej osoby zriadenej obcou (mestom)? Či funkcia hlavného kontrolóra obce je následne nezlučiteľná s funkciou členom rady školy alebo školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce pre rozpor s § 18 ods. 2 pís. c) zákona o obecnom zriadení?

  Komplikovanosť zákonnej úpravy podmieňuje využitie systematického i teleologického výkladu (hľadanie účelu právnej úpravy) pre vysporiadanie sa s dvoma protichodnými prístupmi k daným otázkam:

  Prístup, ktorý si osvojil okresný súd: „Komentárová literatúra (Tekeli – Hoffmann: Komentár k zákonu o obecnom zriadení) dospela k záveru, že rada školy je orgánom školy a členstvo hlavného kontrolóra v rade školy je neprípustné. Zákon výslovnú odpoveď, kto je alebo nie je orgánom školy/školského zariadenia, nedáva. Zákon dokonca ani riaditeľa školy priamo neoznačuje ako štatutárny orgán, ale v § 5 ods. 1 sa uvádza, že škola a školské zariadenie riadi riaditeľ a v následných ustanoveniach uvádza, o čom riaditeľ rozhoduje. Je nesporné, že môže dôjsť k stretu funkcie hlavného kontrolóra s jeho členstvom v rade školy, pretože hlavný kontrolór vybavuje aj sťažnosti a petície, pričom bude členom rady školy.“ Rada školy ď

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu