Bulletín » Financovanie športu obcami z pohľadu štátnej pomoci

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Slovenské obce veľmi často poskytujú pomoc športovým klubom. Pritom si obce vôbec neuvedomujú, že pri poskytnutí pomoci športovým klubom môže ísť o neoprávnenú štátnu pomoc zo strany obce. Článok sa preto venuje základným náležitostiam, ktoré podmieňujú rozhodovanie v rámci pravidiel štátnej pomoci v oblasti športu. Poukazuje na základný rámec, ktorý musí byť prítomný aby sa o štátnej pomoci v oblasti športu dalo uvažovať. Definuje rozdiel medzi amatérskymi klubmi a profesionálnymi klubmi z hľadiska výkonu hospodárskej činnosti a v súvislosti s tým poukazuje na situáciu, kedy je činnosť športového klubu zmiešaného charakteru. Autor sa venuje notifikačnej povinnosti obcí v oblasti financovania športu a výnimkám z nej.

Šport predstavuje významnú ľudskú činnosť, ktorá je charakteristická svojim dopadom na spoločnosť a presahom do jej jednotlivých oblastí. Jednou zo základných úloh obcí podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je „utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,“.

Výkonom športu dochádza k posilňovaniu miestneho, regionálneho povedomia, k propagácií a reprezentácií obce, resp. spoločenského zoskupenia. Na druhej strane šport predstavuje tiež jeden z cieľov, ktorým je prosperita spoločnosti ako celku, prostredníctvom priamych alebo nepriamych presahov do vzdelávania, kultúry, zdravia obyvateľov a životného prostredia.

Podľa Bielej knihy o športe Európskej Komisie z 11. júla 2007 je zrejmá dôležitosť celospoločenskej úlohy športu, aj v súvislosti s nadväzovaním a posilňovaním vonkajších vzťahov v širšom než vnútroštátnom meradle.

Pre rozvoj športu ako jedného z podstatných determinantov zdravej, produktívnej, súdržnej a ekonomicky rozvinutej spoločnosti je nevyhnutná pomoc a podpora športu zo strany verejného sektora. Potenciál pozitívneho vplyvu športu na správne fungovanie spoločnosti, či už z hľadiska produktivity obyvateľov alebo pri profesionálnom športe z hľadiska ekonomickej pozície, narastá priamo úmerne s rozvojom technologickej platformy spoločnosti. Technologický pokrok je síce príčinou neustáleho progresu a informatizácie spoločnosti, často však pôsobí kontraproduktívne vzhľadom na vzrastajúce diagnózy „sedavých zamestnaní“ u jednotlivcov ako sú obezity, dysfunkcie pohybového aparátu, srdcovo-cievne ochorenia, cukrovka a rôzne iné. Tieto negatívne dôsledky pozitívneho progresu predstavujú záťaž pre sociálny systém, či už pre oblasť zdravotníctva alebo hospodárstva. Preto je potrebné, aby pohyb ako prirodzená ľudská aktivita bola podporovaná rámci rozvoja športových infraštruktúr zo strany verejného sektora.

 

Štátna pomoc športu

V oblasti športu je zo strany štátu intenzívnejšie podporovaný najmä výkon profesionálneho športu, ktorý má veľký hospodársky prínos. Profesionálny šport predstavuje rýchlo sa rozvíjajúci sektor hospodárstva. Pre štát ako celok je dôležitý najmä z dôvodu, že je vo veľkej miere súčasťou hospodárskej súťaže s výraznými komerčnými dopadmi.

Podľa Nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy pre účely pomoci poskytovanej zo strany verejnej správy (vrátane obcí) sa profesionálne športové kluby z titulu ich hospodárskeho charakteru, napr. predaj vstupeniek na športové podujatia, predaj vysielacích práv, uzatváranie reklamných alebo sponzorských zmlúv, považujú za podnik, ktorého financovanie podlieha kontrolnému mechanizmu spočívajúcemu v notifikačných povinnostiach.

Štátnu, resp. verejnú pomoc možno definovať ako každú pomoc, ktorá pochádza z verejných zdrojov (vrátane zdrojom obcí) a slúži na podporu podnikania alebo v súvislosti s podnikaním. Poskytnutie verejných financií na podporu hospodárskeho zámeru musí vychádzať z jednoznačne definovaných kritérií, v súvislosti s ktorými musí byť dôsledne dodržiavaný režim kontroly nad pohybom verejných prostriedkov. Jedným z dôsledkov poskytnutia štátnej pomoci vo vzťahu k jej príjemcovi je zvýhodnenie tohto subjektu – prijímateľa štátnej pomoci. Z týchto dôvodov musí byť celý proces poskytovania pomoci profesionálnym športovým klubom v súlade so zákonom č. 358/2015 Z. z. úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“) a v súlade európskou legislatívou upravujúcou otázku štátnej pomoci.

V rámci monitorovania dodržiavania pravidiel štátnej pomoci na vnútroštátnej úrovni rozhodujúcu úlohu zohráva Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Protimonopolný úrad SR“) ako koordinátor pomoci.

Podľa § 8 ods. 2 zákona o štátnej pomoci „Pred poskytnutím štátnej pomoci ad hoc je poskytovateľ štátnej pomoci povinný požiadať koordinátora pomoci o stanovisko, či príslušné opatrenie štátnej pomoci spĺňa podmienky na jeho poskytnutie podľa osobitných predpisov pre skupinové výnimky alebo podľa osobitných predpisov pre poskytovanie služieb vo verejnom záujme alebo podlieha schváleniu Európskou komisiou. Stanovisko k takýmto návrhom zasiela koordinátor pomoci poskytovateľovi štátnej pomoci do 30 dní po doručení návrhu. Takéto stanovisko koordinátora pomoci je pre poskytovateľa štátnej pomoci záväzné.“

V prípade pochybností pri realizácií testu štátnej pomoci je možná konzultácia s koordinátorom pomoci prostredníctvom žiadosti o metodické usmernenie k vykonaniu testu štátnej pomoci. Táto konzultácia s Protimonopolným úradom SR nevyplýva zo zákona o štátnej pomoci, ani z iného európskeho nariadenia, takže nepredstavuje zákonnú povinnosť, ale možnosť založenú na báze dobrovoľnosti / potreby. Protimonopolný úrad SR ako koordinátor štátnej pomoci poskytne podľa § 2 zákona o štátnej pomoci na základe žiadosti usmernenie k jednotlivým bodom testu štátnej pomoci, ktoré môže obsahovať i upozornenia s odporúčaním následných krokov. Definitívne posúdenie prítomnosti alebo neprítomnosti náležitostí štátnej pomoci v konkrétnom prípade však môže zrealizovať len Európska Komisia.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo