Bulletín » Finančná spolupráca obcí

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Obec má záujem z vlastných zdrojov spoločne investovať do infraštruktúry so susednou obcou. Aké právne možnosti má na takéto spolufinancovanie spoločnej investičnej aktivity? Zákonná regulácia vnútroštátnej spolupráce obcí vychádza z čl. 66 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších ústavných zákonov „Obec má právo združovať sa s inými obcami na zabezpečenie vecí spoločného záujmu“ a zohľadňuje aj medzinárodnoprávne záväzky, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z Európskej charty miestnej samosprávy. 

 Podľa čl. 10 Európskej charty miestnej samosprávy, marginálne nadpísaného „Právo miestnych orgánov na združovanie“:

 1. Miestne orgány sú pri výkone svojich právomocí oprávnené spolupracovať a v medziach zákona sa združovať s inými miestnymi orgánmi za účelom zabezpečovania úloh spoločného záujmu.

2. V každom štáte sa uznáva právo miestnych orgánov stať sa členom združenia, ktoré chráni a rozvíja ich spoločné záujmy, a právo stať sa členom medzinárodného združenia miestnych orgánov.

3. Miestne orgány majú právo za podmienok, ktoré môžu byť vymedzené zákonom, spolupracovať s miestnymi orgánmi v iných krajinách.

Spolupráca obcí je podľa platnej právnej úpravy založená na dobrovoľnosti. Ide o právo obcí (nie povinnosť) združovať sa za účelom spolupráce. Medziobecná spolupráca často znamená efektívnejšie využitie verejných zdrojov, prípadne nižší podiel verejných výdavkov na režijnú činnosť obce. K spolupráci sú obce motivované aj v súvislosti s čerpaním finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

Spolufinancovanie spoločnej investičnej (ale aj inej - neinvestičnej) aktivity viacerých obcí sa môže uskutočniť viacerými spôsobmi a formami medziobecnej spolupráce. Každá z foriem má svoje pozitíva, i negatíva. Použitie vhodnej formy vždy závisí od sledovaných cieľov (dlhodobých vs. krátkodobých). Každá možná forma spolupráce však musí byť založená založenej na princípe dobrovoľnosti, obojstrannej výhodnosti, za účelom plnenia verejného záujmu.

Medziobecná spolupráca môže byť realizovaná rôznymi formami, ktorých aplikácia na konkrétny prípad kooperácie závisí od podmienok a druhu spolupráce, s ohľadom na špecifiká konkrétnej formy. Právny poriadok a súčasná komunálna prax diverzifikuje právne formy medziobecnej spolupráce nasledovne:

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo