Kontraktačná povinnosť obce vo verejnom obstarávaní

Príspevok analyzuje jednu z oblastí tzv. nevrchnostenskej správy obce, a to oblasť verejného obstarávania. Vstup obce do obchodnoprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov, širšie civilných vzťahov, nie je výkonom verejnej správy. Verejné obstarávanie je jednou z dominantných nevrchnostenských aktivít verejnej správy a dlhodobo púta pozornosť odbornej, ba i širšej občianskej verejnosti. Svojou komplexnosťou, dynamickosťou vývoja právnej úpravy a zložitosťou spôsobuje množstvo nevyjasnených právnoaplikačných otázok ústiacich do početných súdnych sporov. Ťažiskovo je venovaná pozornosť parciálnej otázke verejného obstarávania, a to existencii alebo neexistencii kontraktačnej povinnosti obce po vykonanom verejnom obstarávaní.

Parkovanie v obci

Vzrastajúcim problémom, s ktorým sa boria slovenské samosprávy je nezákonné alebo nezodpovedné parkovanie motorových vozidiel. Uvedený problém je spojený s neúmerným nárastom počtu motorových vozidiel slovenských domácností. Nejedná sa už navyše iba o problém veľkých miest s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest. Ide aj o fenomén malých obecných samospráv, ktorých obyvatelia „z pohodlnosti“ nechávajú svoje motorové vozidlá odparkované ma miestnych komunikáciách. Obyvatelia pritom nevyužívajú svoje dostupné garáže alebo spevnené plochy v dvoroch na státie motorových vozidiel. Motoristi parkujú svoje vozidlá na miestach, ktoré nie sú na parkovanie určené, najmä na zeleni, miestnych komunikáciách, nedovoleným spôsobom v zimnom období znemožňujúc zimnú údržbu, a pod. V slovenských obciach je množstvo áut už natoľko početné, že „štátna“ polícia t. j. Policajný zbor SR, nemá personálne kapacity na uskutočňovanie tak veľkého množstva priestupkových konaní. Slovenské obce spravidla nemajú finančné krytie na to, aby zriadili obecnú políciu na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na miestnych a účelových komunikáciách v obci.

Podnikanie starostu v pozemkovom spoločenstve

Príspevok je zameraný na inštitút tzv. inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie starostu obce s podnikaním v orgánoch pozemkových spoločenstiev. Analýza stretu funkcie starostu obce a paralelného výkonu podnikateľskej činnosti starostom obce v orgánoch pozemkových spoločenstiev vyplýva z prepojenia ustanovení zákona o obecnom zriadení, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, Obchodného zákonníka a zákona o pozemkových spoločenstvách. Autor reaguje na mnohé dopyty obecných funkcionárov ohľadom možnosti/nemožnosti členstva starostu obce v pozemkových spoločenstvách a ich orgánoch. Zároveň reflektuje, že v týchto otázkach dochádza k častým pochybeniam aplikačnej praxe, vyplývajúcim z neschopnosti správne vyložiť takúto náročnú interdisciplinárnu právnu úpravu.