Podnikanie starostu v pozemkovom spoločenstve

Príspevok je zameraný na inštitút tzv. inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie starostu obce s podnikaním v orgánoch pozemkových spoločenstiev. Analýza stretu funkcie starostu obce a paralelného výkonu podnikateľskej činnosti starostom obce v orgánoch pozemkových spoločenstiev vyplýva z prepojenia ustanovení zákona o obecnom zriadení, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, Obchodného zákonníka a zákona o pozemkových spoločenstvách. Autor reaguje na mnohé dopyty obecných funkcionárov ohľadom možnosti/nemožnosti členstva starostu obce v pozemkových spoločenstvách a ich orgánoch. Zároveň reflektuje, že v týchto otázkach dochádza k častým pochybeniam aplikačnej praxe, vyplývajúcim z neschopnosti správne vyložiť takúto náročnú interdisciplinárnu právnu úpravu.

Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva

Cieľom článku je upozorniť čitateľov na novú dôslednejšiu právnu úpravu vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva obsiahnutú v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. p. (ďalej len „Notársky poriadok“) . Keďže vyjadrenie obce je povinnou náležitosťou pre vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva notárom, tak na obce sa často obracajú rôzne fyzické a právnické osoby so žiadosťami o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva v prospech týchto žiadateľov. Obce veľmi často postupujú pri vydaní vyjadrení pre žiadateľov nesprávne, pričom ich nesprávny postup má však závažné právne následky vo vzťahu k vlastníckemu právu pôvodne zapísaných vlastníkov v katastri nehnuteľností.

Odvolanie hlavného kontrolóra obce z funkcie

Príspevok je venovaný zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, pričom autor kladie dôraz na jeden zo spôsobov zániku výkonu funkcie, a to na odvolanie hlavného kontrolóra obce z funkcie. Príspevok okrem rozboru platnej právnej úpravy analyzuje dostupnú rozhodovaciu činnosť súdov na tomto úseku.