Hlavný kontrolór obce počas COVID-19

Novela č. 73/2020 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) s účinnosťou od 9. 4. 2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce. Regulácia predĺženia funkčného obdobia hlavného kontrolóra je obsiahnuté v novom ustanovení § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení. Zákonodarcom zvolená zákonná formulácia spôsobuje zásadné výkladové nejasnosti. Článok je reakciou na interpretačne rozdielne prístupy.

Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

Novela v § 30f v odsekoch 3, 4 a 5 zákona o obecnom zriadení zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva. Ide o rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva, tzv. hlasovanie per rollam. Zákonodarca správne viaže takéto rozhodovanie na prísne podmienky a obmedzuje ho iba na rozhodovanie o určitých otázkach. Hlasovanie per rollam predstavuje vyjadrenie názoru poslancov obecného zastupiteľstva mimo konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, či už za fyzickej prítomnosti poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Verejnosť obecného zastupiteľstva počas COVID 19

Jedným zo základných princípov slovenskej verejnej správy je otvorenosť verejnej správy. Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva nepochybne predstavuje jeden zo základných pilierov rokovaní resp. výkonu samosprávy obce. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.