Právo zamestnanca byť zabudnutý

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru však právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká. V databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobných údajov zamestnanca ostáva. Predkladaný príspevok sa zameriava na právo zamestnanca byť u svojho bývalého zamestnávateľa zabudnutý vo vzťahu k používaniu informačných technológií, konkrétne e-mailovej adresy a obsahu e-mailového konta. Príspevok dá odpovede na najčastejšie kladené otázky, napríklad či je zamestnávateľ povinný zrušiť pracovný e-mail zamestnanca po skončení pracovného pomeru; alebo ak zamestnávateľ nezruší pracovný e-mail bývalého zamestnanca, dochádza k porušeniu ochrany osobných údajov? Príspevok vysvetľuje ako sa môže bývalý zamestnanec domáhať porušenia ochrany osobných údajov, ak zamestnávateľ nezruší jeho pracovnú e-mailovú adresu po skončení pracovného pomeru?

Zmeny financovania sociálnych služieb obcou po 1.1.2022

Zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“) boli obciam v ustanoveniach § 75 ods. 1 až 5 a 11 novým spôsobom uložené povinnosti poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby. Zmena systému financovania sociálnych služieb od 1. januára 2022 pre obce a mestá znamená enormnú finančnú záťaž. Navyše žiadosti poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok sú spravidla doručované v priebehu rozpočtového roka (nie vopred - v období tvorby rozpočtu na príslušný kalendárny rok), čo sťažuje proces zodpovedného plánovania rozpočtového hospodárenia. Predložený príspevok má obciam a mestám pomôcť v základnej orientácii v novej právnej úprave financovania sociálnych služieb formou finančných príspevkom poskytovateľom sociálnych služieb.

Príplatok za zmennosť zamestnancov materskej školy

Obec je zriaďovateľom materskej školy. Prevádzkové hodiny našej materskej školy sú od 7.00 do 16.00 hod. Pedagogickí zamestnanci majú pracovnú dobu od 6.45 do 14.45 hod a od 8.15 do 16.15 hod. a striedajú sa s nástupom do práce v týždenných intervaloch. Nepedagogickí zamestnanci (upratovačky) majú delenú pracovnú dobu od 7.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod. Patrí pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príplatok za zmennosť?