Bulletín » Hlavný kontrolór obce počas COVID-19

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Novela č. 73/2020 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) s účinnosťou od 9. 4. 2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce. Regulácia predĺženia funkčného obdobia hlavného kontrolóra je obsiahnuté v novom ustanovení § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení. Zákonodarcom zvolená zákonná formulácia spôsobuje zásadné výkladové nejasnosti. Článok je reakciou na interpretačne rozdielne prístupy. 

Ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra naviazala novela na uplynutie zákonnej lehoty po skončení krízového obdobia.

Podľa § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení:

„Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“

Citovaná právna úprava je extrémne nevhodne formulovaná. Vládny návrh novely zákona  bol pôvodne tvorený iba prvou vetou nového odseku šesť. Navrhované znenie bolo legislatívne a interpretačne zrozumiteľné. V priebehu skráteného legislatívneho konania v Národnej rade SR bol však navrhovaný odsek šesť doplnený o druhú vetu. Dikcia druhej vety odseku šesť je však terminologicky nepresná a obsahovo sa dostáva do rozporu s prvou vetou odseku šesť. Zo znenia zákona nie je zrejmé, či na prvú vetu nadväzuje, alebo, naopak, predstavuje vylúčenie prvej vety. Kým prvá veta pojednáva výslovne o opatrení počas „krízovej situácie“, druhá veta, naopak, už o krízovej situácii nepojednáva. Zo zvoleného legislatívneho riešenia je preto problematické jednoznačne ustáliť, kedy vlastne zanikne funkčné obdobie hlavnému kontrolórovi, ktorému by inak funkčné obdobie uplynulo počas krízovej situácie po účinnosti novely 9. 4. 2020.

Interpretácia odseku šesť vo vzťahu k uplynutiu funkčného obdobia hlavného kontrolóra nie je jednoznačná. Národnou radou SR použitá formulácia v zákone v podstate pripúšťa dve výkladové línie. Zákonodarca takto znovu „prinútil“ aplikačnú prax siahnuť po právnej interpretácii. Pri komparácii právnych výkladov je potrebné vychádzať nie len zo zákonného znenia zákona, zo zámeru zákonodarcu pri konštituovaní celého novelizovaného § 30f zákona o obecnom zriadení, ale i zo systematiky § 30f ods. 6 v spojení s § 30f ods. 1 zákona o obecnom zriadení. Vo všeobecnosti platí, že pri použití rôznych metód výkladu dospejeme k rôznym právnym záverom. Podľa ustálenej rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR nemá žiadna výkladová metóda absolútnu prednosť pred inou. Všetky argumenty právnej logiky treba vnímať vo vzájomnej súvislosti. Cieľom je vždy dosiahnutie ústavne konformného výkladu.

Prioritným cieľom prijímaných opatrení počas pandémie COVID-19 premietnutých do rôznych zákonných úprav je vo všeobecnosti ochrana zdravia osôb. Ochrana zdravia sa má v dôsledku vysokej prenosnosti ochorenia COVID-19 dosiahnuť zamedzením zhromažďovania sa väčšieho počtu osôb na jednom mieste, pokiaľ nejde o záležitosť, ktorá neznesie odklad. V praxi to znamená zavedenie špecifického režimu fungovania inštitúcií a úradov.

Ustanovenie § 30f zákona o obecnom zriadení rovnako reflektuje tento zámer v premietnutí na obce. Účelom prijatia celej novely je v podstate zníženie základných funkcionalít obce na určité existenčné minimum tak, aby obec plnila nevyhnutné úlohy. Popri tom majú byť obmedzené, resp. pozastavené  všetky činnosti, ktoré vyžadujú zhromaždenie osôb a ktoré nie sú nevyhnutné pre zachovanie životaschopnosti miestnej komunity a pre výkon základných funkcií obce. Táto téza vyplýva práve z § 30f ods. 1 zákona o obecnom zriadení, podľa ktorého: Počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) lehoty ustanovené v § 11a ods. 3, § 14 ods. 4, § 18a ods. 2 prvej vete a ods. 4 neplynú.“

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo