Menu

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

doc. JUDr. Vladimíra Žofčinová, PhD.

Osobné informácie

Absolvovala Právnickú fakultu v Košiciach.

Pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a svoju pedagogickú aj vedeckú činnosť orientuje na oblasť pracovnoprávnych vzťahov so zameraním aj na verejnú správu.

Je lektorom regionálnych vzdelávacích centier a v advokátskej kancelárii je expertným konzultantom pre pracovné právo a školské právo.

Je autorkou mnohých domácich aj zahraničných publikačných výstupov.