Menu

Súhlas so spracovaním osobných údajov– kontaktný formulár

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).

Potvrdením a odoslaním tohto dokumentu v časti „Kontakt“ udeľujem prevádzkovateľovi doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates, s. r. o., so sídlom: Hlavná 111/25, 040 01 Košice – Staré Mesto, IČO: 52 651 258 (ďalej len „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel bezplatnej právnej poradne v rozsahu: emailová adresa (ďalej len „osobné údaje“). Osobné údaje je možné spracovať na základe udeleného súhlasu. Takéto spracovanie umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Pre tento účel súhlasím so zaradením do databázy emailových adries prevádzkovateľa a ich následným využitím za uvedeným účelom.

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na nevyhnutnú dobu, najdlhšie na 3 roky od zaslania mojej otázky do bezplatnej právnej poradne, pokiaľ súhlas nebude odvolaný skôr.

Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
• moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané
• ako dotknutá osoba mám právo vziať súhlas kedykoľvek späť, požadovať informácie, aké osobné údaje sa o mne spracovávajú, vyžiadať si prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracovania alebo výmaz týchto osobných údajov, podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu osobných údajov (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
• beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje
• zároveň beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas môžem ako dotknutá osoba uplatniť emailovou žiadosťou zaslanou na adresu tekeli@tekeli.sk

Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom. Osobné údaje pre prevádzkovateľa však môžu spracovávať i tieto subjekty:
• poskytovateľ IT služieb pre prevádzkovateľa;
• prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií prevádzkovateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na emailovú adresu tekeli@tekeli.sk alebo telefonicky +421 908 468 477.