Knihy

Zastupovanie klientov v konaniach

 • Zúčastňuje sa rokovaní o predsúdnom zmiernom vybavení veci.
 • Zúčastňuje sa rokovaní o mimosúdnom vybavení veci.
 • Vymáha pohľadávky klientov z ich právnych vzťahov.
 • Podáva predsúdne výzvy na plnenie v prospech klientov.
 • Podáva žaloby a návrhy na začatie súdneho konania.
 • Zastupuje klientov v súdnych konaniach.
 • Zastupuje klientov v správnych konaniach.

Odborné stanoviská, právne analýzy a zmluvy

 • Spracúva odborné právne stanoviská k právnym problémom.
 • Vyhotovuje písomné právne analýzy.
 • Poskytuje právne rady ústnou formou.
 • Pripravuje písomné podklady pre rokovanie orgánov verejnej správy.
 • Vyhotovuje zmluvy, vrátane zmlúv o prevode a nájme nehnuteľností.

Odmena

 • Odmenu upravuje vyhláška č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. Možno dohodnúť:
 • Paušálnu odmenu.
 • Hodinovú odmenu.
 • Tarifnú odmenu.
 • Podielovú odmenu.
 • Kombináciu odmien.