Bulletín » Zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli CUET

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

V súčasnom období mnohé obce zverejňujú dokumenty na elektronickej úradnej tabuli zriadenej na webových sídlach obcí. Tieto obce si neuvedomujú, že týmto nie je splnená povinnosť elektronického zverejňovania dokumentov podľa zákona  č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v z.n.p. (ďalej len „zákon o e-Governmente). Zverejňovanie dokumentov na elektronickej úradnej tabuli ako spôsob zverejňovania dokumentov v obci obvyklým spôsobom nie je možné zamieňať s povinným elektronickým zverejňovaním dokumentov na Centrálnej úradnej tabuli CUET prevádzkovanej úradom vlády SR. Veľa  obcí resp. miest ani nevie, že CUET existuje. Článok vysvetľuje rozdiely medzi zverejňovaním na web sídle obce a na CUET. Zároveň popisuje povinnosti obcí pri elektronickom zverejňovaní podľa zákona o e-Governmente na CUET.

Rozdiel medzi zverejňovaním dokumentov na webovom sídle obce a na CUET

 Preferovaným spôsobom publikácie informácií sa v súčasnosti stáva zverejňovanie na webovom sídle obce. Uplatňuje sa zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle obce. Právne záväzná je však stále formálna publikácia na fyzickej úradnej tabuli. Webové sídlo obce zvyšuje mieru transparentnosti v podmienkach obecnej samosprávy. Ak obec nemá zriadené webové sídlo, môže použiť iný vhodný spôsob zverejnenia, ktorý je v obci obvyklý, napríklad miestnu tlač či miestny rozhlas – čo sa v súčasnosti týka minimálneho počtu obcí.

Z uvedeného vyplýva, že obce nemusia mať na svojom webovom sídle zriadenú „úradnú tabulu“. Zákonodarca výslovne hovorí len o povinnosti zverejňovania na webovom sídle obce. Jednou z možností (nie povinností) pre obce/mestá je práve zriadenie úradnej tabule na svojom webovom sídle

Pojem elektronická úradná tabuľa podľa zákona o e-Governmente je totožný s pojmom „centrálna úradná elektronická tabuľa“ (ďalej len „CUET“), a nie s pojmom „úradná tabuľa na webovom sídle obce“.

 

§ 34 zákonao e-Governmente popisuje zverejňovanie dokumentov na CUET. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú, a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon o e-Governmente v § 34ods. 2 písm. a), b).

Elektronická úradná tabuľa je zriadená na ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom modulu elektronického doručovania, pričom Úrad vlády SR zabezpečuje každému orgánu verejnej moci prístup k centrálnej elektronickej tabuli a zároveň sprístupňuje elektronické úradné dokumenty zverejnené na elektronickej tabuli každému.

Na elektronickej úradnej tabuli orgány verejnej moci zverejňujú elektronické úradné dokumenty, resp. iné elektronické dokumenty podľa § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente s prepojením na základné vymedzenie pojmov v § 3 zákona o e-Governmente. Elektronický dokumentje číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka. Elektronické úradné dokumenty súúdaje vyplnené podľa elektronického formulára,

· ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,

· ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo

· ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti.

 

Aký je presný výpočet dokumentov, ktoré sa musia na CUET zverejňovať?

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sa

· Doručujú vyvesením na úradnej tabuli obce/mesta, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, bez konkrétneho adresáta. Takto zverejnený elektronický úradný dokument má rovnaké právne účinky ako dokument v listinnej podobe.

· Zverejňujú alebo vyvesujú na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Osobitné predpisy ustanovujú o aké konkrétne dokumenty ide napr. zákon o e- Governmente v poznámke pod čiarou príkladmo uvádza § 6 zákona o obecnom zriadení, ktorý upravuje všeobecne záväzné nariadenia, § 23 stavebného zákona, ktorý upravuje návrh územného plánu zóny.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo