Bulletín » Zverejňovanie na centrálnej elektronickej úradnej tabuli CUET

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Rozdiel medzi zverejňovaním dokumentov na webovom sídle obce a na CUET

 

Preferovaným spôsobom publikácie informácií sa v súčasnosti stáva zverejňovanie na webovom sídle obce. Uplatňuje sa zásada, že všetko, čo sa zverejňuje na fyzickej úradnej tabuli obce, zverejní sa aj na webovom sídle obce. Právne záväzná je však stále formálna publikácia na fyzickej úradnej tabuli. Webové sídlo obce zvyšuje mieru transparentnosti v podmienkach obecnej samosprávy. Ak obec nemá zriadené webové sídlo, môže použiť iný vhodný spôsob zverejnenia, ktorý je v obci obvyklý, napríklad miestnu tlač či miestny rozhlas – čo sa v súčasnosti týka minimálneho počtu obcí.

Z uvedeného vyplýva, že obce nemusia mať na svojom webovom sídle zriadenú „úradnú tabulu“. Zákonodarca výslovne hovorí len o povinnosti zverejňovania na webovom sídle obce. Jednou z možností (nie povinností) pre obce/mestá je práve zriadenie úradnej tabule na svojom webovom sídle

Pojem elektronická úradná tabuľa podľa zákona o e-Governmente je totožný s pojmom „centrálna úradná elektronická tabuľa“ (ďalej len „CUET“), a nie s pojmom „úradná tabuľa na webovom sídle obce“.

 

§ 34 zákonao e-Governmente popisuje zverejňovanie dokumentov na CUET. CUET je elektronické úložisko, na ktoré sa zasielajú, a na ktorom sa zverejňujú elektronické úradné dokumenty, ak tak ustanovuje zákon o e-Governmente v § 34ods. 2 písm. a), b).

Elektronická úradná tabuľa je zriadená na ústrednom portáli verejnej správy prostredníctvom modulu elektronického doručovania, pričom Úrad vlády SR zabezpečuje každému orgánu verejnej moci prístup k centrálnej elektronickej tabuli a zároveň sprístupňuje elektronické úradné dokumenty zverejnené na elektronickej tabuli každému.

Na elektronickej úradnej tabuli orgány verejnej moci zverejňujú elektronické úradné dokumenty, resp. iné elektronické dokumenty podľa § 34 ods. 2 zákona o e-Governmente s prepojením na základné vymedzenie pojmov v § 3 zákona o e-Governmente. Elektronický dokumentje číselne kódovaná ľubovoľná neprázdna postupnosť znakov zaznamenaných pomocou elektrických, elektromagnetických, optických alebo iných fyzikálnych veličín alebo signálov prenášaných alebo spracovávaných pomocou informačno-komunikačných technológií, ktorej interpretáciou na základe formátu elektronického dokumentu možno dosiahnuť vizuálnu podobu zrozumiteľnú pre človeka. Elektronické úradné dokumenty súúdaje vyplnené podľa elektronického formulára,

· ktorý je výsledkom konania orgánu verejnej moci pri výkone verejnej moci elektronicky,

· ktorý pri výkone verejnej moci elektronicky alebo na účely jeho začatia zasiela orgán verejnej moci osobe, ktorá je účastníkom konania, alebo

· ktorým orgán verejnej moci vyznačuje právne skutočnosti týkajúce sa elektronického úradného dokumentu, najmä údaje o jeho právoplatnosti alebo vykonateľnosti.

 

Aký je presný výpočet dokumentov, ktoré sa musia na CUET zverejňovať?

Orgán verejnej moci zverejňuje na CUET elektronické úradné dokumenty, ktoré sa

· Doručujú vyvesením na úradnej tabuli obce/mesta, verejnou vyhláškou alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb, bez konkrétneho adresáta. Takto zverejnený elektronický úradný dokument má rovnaké právne účinky ako dokument v listinnej podobe.

· Zverejňujú alebo vyvesujú na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia pre neurčitý okruh osôb.

Osobitné predpisy ustanovujú o aké konkrétne dokumenty ide napr. zákon o e- Governmente v poznámke pod čiarou príkladmo uvádza § 6 zákona o obecnom zriadení, ktorý upravuje všeobecne záväzné nariadenia, § 23 stavebného zákona, ktorý upravuje návrh územného plánu zóny.

Dokumenty v listinnej podobe, ktoré sa oznamujú uvedeným spôsobom doručenia, zverejnenia, vyvesenia sa v elektronickej podobe povinne zverejňujú na elektronickej úradnej tabuli súbežne.

 

Na CUET je potrebné vykonať zverejnenie dokumentu v rovnaký deň, ako je dokument zverejnený na úradnej tabuli, verejnou vyhláškou, na webovom sídle alebo iným obdobným spôsobom zverejnenia. Ak nie je možné z objektívnych príčin zverejniť dokument v rovnaký deň, zverejní úrad spolu s dokumentom na elektronickej úradnej tabuli aj informáciu, kedy dokument zverejnil na svojej úradnej tabuli, verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom

Presný výpočet dokumentov, ktoré sú povinne zverejňované na CUET zákon neustanovuje. Zákonodarca v § 34 ods. 2 zákona o e_Governmente vymedzuje všeobecné definičné znaky tých elektronických dokumentov, ktoré sa povinne zverejňujú.

Táto úprava tak zahŕňa široký okruh dokumentov, ktoré spĺňajú zákonné kritériá napr. všeobecne záväzné nariadenia, oznámenie o vybavení petície, návrhy na vydanie rozhodnutia na umiestnenie stavby, kolaudačné rozhodnutia, oznámenie o podaní návrhu na začatie územného konania a pod. Zároveň necháva priestor zákonodarcovi do budúcna v osobitných predpisoch upraviť ďalšie dokumenty, ktoré budú podliehať uvedenej povinnosti.

Novelou zákona č. 273/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.11.2015sa rozsah použitia CUET rozšíril aj na také dokumenty, ktoré nie sú úradným dokumentom, ale podľa osobitných predpisov sa zverejňujú, či už na úradnej tabuli alebo na webovom sídle. Snahou je docieliť čo najjednoduchšiu a najširšiu informovanosť občanov o takto zverejňovaných dokumentoch.

V súčasnosti je orgán verejnej moci povinný zverejňovať na CUETvšetko to, čo je podľa množstva osobitných predpisov povinný zverejňovať na fyzickej úradnej tabuli a čo je povinný zverejňovať na svojom webovom sídle. 

 

Od kedy platí povinnosť zverejňovania na CUET pre obce a mestá?

V prechodných ustanoveniach zákona o e-Governmente zákonodarca ustanovuje, že orgány verejnej moci nie sú povinné zverejňovať na CUET tri roky odo dňa účinnosti tohtozákona. Po uplynutí tejto doby nie je orgán verejnej moci povinný zverejňovať na CUET do doby, kým niektorý zo spoločných modulov nie je zriadený.

Povinnosť orgánu verejnej moci (aj obcí) používať CUET platí vo všeobecnosti od 01. 11. 2016.


Podľa zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci (aj obce) povinné na výkon verejnej moci používať spoločné moduly, pričom riešenie CUET je súčasťou modulu elektronického doručovania podľa § 10 odseku 3 písm. f).

Upozornenie: Cieľom zákona o e-Governmente je vykonávať verejnú moc elektronicky. Verejnú moc môžu vykonávať iba orgány verejnej moci. Obec (mesto) alebo vyšší územný celok musí posúdiť:

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu