Bulletín » Zákonník práce počas COVID 19 od 4.4.2020

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

S účinnosťou novely Zákonníka práce pod č. 66/2020 Z. z. od 04.04.2020 platia osobitné pravidlá čerpania dovolenky, prekážok v práci, ochrany zamestnanca, home office (domáckej práce, práce z domu) počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní. Zákonodarca nepriamou novelou zákona o sociálnom poistení mení aj pravidlá nároku na ošetrovanie člena rodiny. Zároveň sa novelizuje zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Cieľom zákonodarcu je umožniť zamestnávateľovi voči zamestnancom flexibilnejšie reagovať na súčasnú mimoriadnu situáciu. Článok analyzuje a vysvetľuje všetky aktuálne zmeny zákona.  

Dňom 04.04.2020 nadobudla účinnosť ďalšia novela Zákonníka práce pod č. 66/2020 Z. z., ktorou zákonodarca zaviedol do Zákonníka práce nové ustanovenie § 250b.

Novozavedené osobitné ustanovenia Zákonníka práce v § 250b a nasl. sa aplikujú len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“) a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní.

Podľa § 250b ods. 2 Zákonníka práce „Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom podľa osobitného predpisu 

  1. zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, 
  2. zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.“

Zákonník práce v citovanom paragrafe upravuje nové právo zamestnávateľa nariadiť prácu z domu a právo zamestnanca na výkon práce z domácnosti počas účinnosti opatrení v rámci krízovej situácie.

Podľa § 250b ods. 3 Zákonníka práce Rozvrhnutie pracovného času je zamestnávateľ povinný zamestnancovi oznámiť najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň.“

Rozvrhnutie pracovného času mimo krízovej situácie a po vyhlásení krízovej situácie do 04.04.2020 bol zamestnávateľ povinný oznámiť podľa § 90 ods. 9 Zákonníka práce najmenej týždeň vopred s platnosťou najmenej na týždeň.

Od 04.04.2020 platí skrátená oznamovacia povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k rozvrhnutiu pracovného času, a to minimálne 2 dni vopred s platnosťou na týždeň.

Podľa § 250b ods. 4 Zákonníka práce Čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný oznámiť zamestnancovi najmenej sedem dní vopred, a ak ide o nevyčerpanú dovolenku podľa § 113 ods. 2, najmenej dva dni vopred. Toto obdobie môže byť skrátené so súhlasom zamestnanca.“

Čerpanie dovolenky mimo krízovej situácie a po vyhlásení krízovej situácie do 04.04.2020 bol zamestnávateľ povinný oznámiť podľa § 111 ods. 5 Zákonníka práce aspoň 14 dní vopred.

Od 04.04.2020 platí skrátená oznamovacia povinnosť zamestnávateľa vo vzťahu k čerpaniu dovolenky, a to najmenej sedem dní vopred. Ak ide o nevyčerpanú dovolenku z predchádzajúceho kalendárneho roka oznamovacia povinnosť je najmenej dva dni vopred. Kratšia doba oznámenia je možná na základe dohody so zamestnancom.

Podľa § 250b ods. 5 Zákonníka práce „Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci aj počas jeho dôležitej osobnej prekážky v práci, ktorou je karanténne opatrenie alebo izolácia; za tento čas nepatrí zamestnancovi náhrada mzdy, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo