Bulletín » Zákaz konkurencie členov dozornej rady komunálnej obchodnej spoločnosti

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Obec ako samostatná právna a ekonomická jednotka môže vykonávať podnikateľskú činnosť, účelom ktorej je dosiahnutie zisku, rovnako ako iné, rýdzo súkromnoprávne subjekty. Obec môže vykonávať podnikateľskú činnosť rôznymi spôsobmi resp. v rôznych formách. Jednou z foriem výkonu podnikateľskej činnosti obce je podnikanie prostredníctvom založených samostatných právnických osôb súkromného práva, tzv. komunálnych obchodných spoločností. Problematika komunálnych obchodných spoločností je komplexná. Pri definovaní postavenia a vymedzení fungovania komunálnych obchodných spoločností sú kľúčovými právnymi predpismi Obchodný zákonník a zákon o obecnom zriadení. Vymedzenie zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) ako všeobecného alebo špeciálneho predpisu nie je v rozhodovacej činnosti všeobecných súdov ustálené. Nevyjasnený vzťah medzi Obchodným  zákonníkom a zákonom o obecnom zriadení prináša v aplikačnej praxi viacero esenciálnych problémov. Predkladaný príspevok za analyzuje parciálnu otázku, ktorou je zákaz konkurencie členov dozornej rady a konateľa komunálnej obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným.

Komunálna obchodná spoločnosť

Špeciálny charakter komunálnej obchodnej spoločnosti ako súkromnoprávneho subjektu v postavení podnikateľa, spočíva v skutočnosti, že jej jediným zakladateľom a spoločníkom je verejnoprávny subjekt – obec. Obchodnoprávna úprava determinuje obchodnej spoločnosti súkromnoprávny charakter a postavenie podnikateľa, ktorého činnosť je implicitne upravená v § 2 ods. 1 Obchodného zákonníka. Podľa predmetného ustanovenia sa podnikaním rozumie „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku.“

 Z JUDIKATÚRY

Podľa Nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 70/97 zo 16. júna 1998: „Právo podnikať je ústavnou zárukou slobody výkonu hospodárskej činnosti podľa uváženia. Vstup na trh je súčasťou ústavou zaručeného práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, pretože v trhovom hospodárstve je podstatné uplatnenie práva podľa čl. 35 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.“  

Pojem komunálna alebo obecná obchodná spoločnosť nie je legálnym pojmom. Z hľadiska historického vývoja právnej úpravy, právny poriadok SR používal pojem obecný podnik v súvislosti so zákonom stanoveným prechodom majetku SR do vlastníctva obcí. Tento pojem bol s účinnosťou od 1. januára 2002 z právneho poriadku SR vypustený novelou zákona o majetku obcí uskutočnenou zákonom č. 447/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. V súčasnosti je pojem komunálna obchodná spoločnosť (označovaná aj inými, obdobnými pojmami, ako napríklad mestská obchodná spoločnosť, obecný podnik alebo menej frekventovane používaný pojem municipálna firma) spravidla definovaný ako obchodná spoločnosť, zakladateľom ktorej je obec.

Zákaz konkurencie

Pri personálnych nomináciách konateľov a členov dozornej rady komunálnej obchodnej spoločnosti je nutné posúdenie naplnenia / vylúčenia znakov protiprávneho konania spočívajúceho v porušení zákazu konkurencie u konateľa a členov dozornej rady komunálnej obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka.

 

Podstatou ustanovení o zákaze konkurencie je ochrana obchodnej spoločnosti pred konaním členov jej štatutárnych orgánov, členov dozornej rady alebo spoločníkov, ktoré by znevýhodnilo, prípadne priamo poškodilo záujmy spoločnosti. Zjednodušene je účelom ustanovení o zákaze konkurencie zabránenie konfliktu záujmov spoločnosti na jednej strane a členov jej orgánov

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo