Bulletín » Vyvlastnenie pozemkov pod cestami od 1. júna 2021

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

 

Slovenské obce a mestá sa dlhodobo boria so situáciou, keď stavby ciest vo vlastníctve a v správe obcí sú postavené na pozemkoch iných osôb. To znamená, že cesty, miestne komunikácie alebo účelové komunikácie sa nachádzajú na pozemkoch súkromných fyzických alebo právnických osôb. Obce tento stav „zdedili“ ako dôsledok historického vývoja a recepcie právnych poriadkov uhorského obyčajového práva a socialistického práva. Pre recipované uhorské právo bolo typické rozdrobené pozemkové spoluvlastníctvo. Pre socialistické právo bolo charakteristické uskutočňovanie stavebnej činnosti bez predchádzajúceho riadneho majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod realizovanými stavbami. Po prechode majetku štátu na obce k účinnosti zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) sa uvedený problém preniesol zo štátu na obce. Dôsledkom je faktický a právny stav, keď množstvo inžinierskych verejnoprospešných stavieb vo vlastníctve obcí je postavených na súkromných pozemkoch veľkého počtu podielových spoluvlastníkov. Slovenské obce a mestá mali tento historický problém vyriešiť do konca roka 2020, čo sa však nepodarilo. Väčšina slovenských obcí proces majetkovoprávneho usporiadania pod cestami nielenže nedokončila, ale väčšinou ani len nezačala. Ministerstvo spravodlivosti SR preto pripravilo návrh novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. (ďalej len „cestný zákon“), ktorým sa s účinnosťou od 1. júna 2021 prekluzívna lehota na majetkovoprávne usporiadanie predlžuje o ďalších 10 rokov, a to do 31. decembra 2030. Proces majetkovoprávneho usporiadania pozemkov pod cestami zo strany obce je náročný. Predkladaný príspevok vysvetľuje základné fázy uvedeného majetkovoprávneho usporiadania v súvislosti s aktuálnym právnym stavom.

Zákon č. 149/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“) nadobudol účinnosť 1. júna 2021.

Právny stav

Podmienky vyvlastnenia pre účel vybudovania verejnoprospešnej cesty sú upravené v cestnom zákone. Podľa § 17a cestného zákona:

„Z dôvodu výstavby a správy diaľnic, ciest a miestnych ciest vrátane zriadenia ich ochranných pásiem a na vybudovanie súvisiacich vyvolaných úprav možno vlastnícke právo k nehnuteľnostiam vo verejnom záujme za náhradu obmedziť alebo nehnuteľnosti za odplatu vyvlastniť. Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na vyvlastnenie všeobecný predpis o vyvlastňovaní.“

Cestný zákon ako podmienky vyvlastnenia ustanovuje existenciu verejného záujmu a obmedzenie vlastníckeho práva za náhradu alebo vyvlastnenie za odplatu. Vo vzťahu k podrobnému postupu vyvlastnenia zákonodarca odkazuje na zákon č. 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb“).

Podmienky vyvlastnenia pre účel usporiadania pozemkov pod cestou sú upravené v cestnom zákone v novelizovanom § 24h cestného zákona (Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2021) takto:

„Pozemky, ktoré nie sú vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest alebo ministerstva, vo vlastníctve Národnej diaľničnej spoločnosti, samosprávneho kraja alebo obce z dôvodu, že dosiaľ nedošlo k ich majetkovoprávnemu usporiadaniu a nachádzajú sa pod diaľnicami, cestami alebo miestnymi cestami v užívaní, možno vo verejnom záujme vyvlastniť. Vyvlastňovacie konanie sa začína na návrh príslušného vlastníka diaľnice, cesty alebo miestnej cesty podľa § 3d

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo