Bulletín » Voľba hlavného kontrolóra počas mimoriadnej situácie

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

V aplikačnej praxi sa čoraz častejšie objavujú otázky spojené s voľbou hlavného kontrolóra obce počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Predstavitelia orgánov obcí sa legitímne pýtajú, či sa môže vykonať voľba hlavného kontrolóra obce po skončení núdzového stavu dňa 14. mája 2021, avšak počas trvania výnimočného stavu, ak obecné zastupiteľstvo zasadá s fyzickou účasťou poslancov obecného zastupiteľstva alebo prostredníctvom videokonferencie. Príspevok ponúka čitateľom právnu interpretáciu rozhodujúcich zákonných ustanovení k týmto otázkam.

Pre predstaviteľov obcí je náročné vysporiadať sa s nastolenými právnymi otázkami. Je to podmienené nekvalitnou legislatívou a nutnosťou systematicky aplikovať viaceré právne predpisy, najmä:

  • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“);
  • zákon č. 73/2020 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len ,,novela č. 73/2020 Z. z.“);
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len ,,Zákonník práce“);
  • ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z. n. p. (ďalej ako „ústavný zákon o bezpečnosti štátu“);
  • zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v z. n. p. (ďalej len „zákon o civilnej ochrane“);
  • zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o Zbierke zákonov“);
  • zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v z. n. p. (ďalej ako „zákon o prokuratúre“);
  • zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok (ďalej len „SSP“);
  • uznesenie vlády SR č. 215 z 26. apríla 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o bezpečnosti štátu vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona  o bezpečnosti štátu, publikované pod č. 160/2021 Z. z. (ďalej len „uznesenie vlády SR č. 215/2021“).

Novela č. 73/2020 Z. z. zmenila zákon o obecnom zriadení tak, že s účinnosťou od 09. apríla 2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce. Regulácia predĺženia funkčného obdobia hlavného kontrolóra je obsiahnutá v prechodnom ustanovení § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení.

Zákonodarcom zvolená formulácia § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení spôsobuje zásadné výkladové nejasnosti a umožňuje interpretačne rozdielne prístupy. Ukončenie funkčného obdobia hlavného kontrolóra novela naviazala na uplynutie zákonnej lehoty po skončení krízovej situácie. Podľa § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení:

„Funkčné obdobie hlavného kontrolóra, ktoré uplynulo alebo uplynie počas krízovej situácie, sa predlžuje až do uplynutia 60 dní od odvolania krízovej situácie, ak nový hlavný kontrolór nie je zvolený do nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Ak obecné zastupiteľstvo zvolí nového hlavného kontrolóra, výkon funkcie doterajšieho hlavného kontrolóra zaniká dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bol nový hlavný kontrolór zvolený.“

Citovaná právna úprava je nevhodne formulovaná. Právna úprava v § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení je terminologicky zjavne nesprávna. Vládny návrh novely zákona bol pôvodne tvorený iba prvou vetou nového odseku 6 v § 30f zákona o obecnom zriadení.  Navrhované znenie bolo interpretačne zrozumiteľné. V priebehu skráteného legislatívneho konania v Národnej rade SR bol však navrhovaný odsek 6 doplnený o druhú vetu. Dikcia druhej vety odseku 6 uvedeného ustanovenia je však terminologicky nepresná a obsahovo sa dostáva do rozporu s prvou vetou tohto odseku. Zo znenia zákona nie je zrejmé, či na prvú vetu nadväzuje, alebo naopak, predstavuje vylúčenie prvej vety.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo