Bulletín » Verejnosť obecného zastupiteľstva počas COVID 19

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Jedným zo základných princípov slovenskej verejnej správy je otvorenosť verejnej správy. Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva nepochybne predstavuje jeden zo základných pilierov rokovaní resp. výkonu samosprávy obce. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Jedným zo základných princípov slovenskej verejnej správy je otvorenosť verejnej správy. Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva nepochybne predstavuje jeden zo základných pilierov rokovaní resp. výkonu samosprávy obce. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“) bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní a vyvoláva početné množstvo aplikačných problémov a výkladových nejasností pri aplikácii zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“). Napriek nedostatkom schválenej úpravy vytvára novela základnú platformu, aby orgány obce dokázali v obmedzenom režime fungovať aj počas krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19. Pri zachovaní pružnosti aplikácie novely obce nesmú prekročiť „zákonom stanovené mantinely“, inak budú nimi prijaté uznesenia nezákonné.

 UPOZORNENIE

 Do zákonnej frekvencie a plynutia lehôt pre zasadnutie obecného zastupiteľstva, t. j. podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace, zákon č. 73/2020 Z. z. nezasiahol. Obecné zastupiteľstvo je tak povinné v niektorej zo zákonom predpokladaných foriem (fyzické rokovanie alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie) dodržať minimálne trojmesačnú lehotu podľa § 12 ods. 1 zákona o obecnom zradení. T. z. aj počas krízovej situácie je obecné zastupiteľstvo povinné zasadnúť minimálne raz za tri mesiace.

 Počas krízovej situácie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva dvojakým spôsobom:

  1. štandardným spôsobom s fyzickou prítomnosťou poslancov obecného zastupiteľstva podľa § 12 zákona o obecnom zriadení za dodržania aktuálnych epidemiologických požiadaviek nariadených Úradom verejného zdravotníctva alebo
  2. alternatívnym spôsobom prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.

Obe formy rokovanie obecného zastupiteľstva sú počas krízovej situácie COVID 19 rovnocenné.

Voľba formy rokovania obecného zastupiteľstva závisí od epidemiologickej situácie (prítomnosti nákazy) v tej-ktorej obci a rovnako od technickej pripravenosti obecného úradu a poslancov obecného zastupiteľstva uskutočniť rokovanie prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie.

 Verejnosť zasadnutia obecného zastupiteľstva

 Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo