Bulletín » Útoky na riaditeľov škôl pre nosenie rúšok

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Pri postupnom otváraní škôl v mesiacoch marec a apríl 2021 sa objavil nový spoločenský a právny fenomén. Štátna stratégia otvárania škôl je založená na postupnom návrate detí do škôl a na dodržiavaní prísnych epidemiologických požiadaviek. Opatrenia na ochranu verejného zdravia, ktoré riaditelia škôl uvádzajú do života vyplývajú pritom z normatívnych rozhodnutí príslušných štátnych autorít, najmä z uznesení vlády Slovenskej republiky a vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“). Existuje však značná skupina rodičov, ktorí odmietajú dodržiavať nariadené protiepidemiologické opatrenia. Riadia sa pritom rôznymi pseudo-právnymi názormi  a hoaxmi voľne dostupnými na internete. Laicky si zároveň vysvetľujú „vygooglené“ podania generálneho prokurátora a verejnej ochrankyne práv, pričom čiastkovo vychádzajú iba  z celkového kontextu vytrhnutých pasáží týchto podaní. Dôsledkom sú následné útoky rodičov na riaditeľov škôl v situáciách, keď riaditeľ školy zodpovedný za riadenie školy trvá na dodržiavaní nariadených protiepidemiologických opatrení, najmä na prekrývaní horných dýchacích ciest žiakmi, dezinfekcii rúk, predkladania potvrdení o testovaní, čestných vyhlásení o bezinfekčnosti alebo o výnimkách z povinného testovania (pozn. autora: konkrétne protiepideniologické opatrenia sa pravidelne menia v závislosti od aktualizácie vyhlášok ÚVZ a Alert systému pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrenia v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (COVID-19) (ďalej len „COVID AUTOMAT“). Útoky rodičov majú rôznu intenzitu a formu, od slovných atakov, cez rôzne písomné podania rodiča  adresovaného riaditeľovi školy a zriaďovateľovi, až po privolávanie polície, trestné oznámenia, či ohováranie na internete alebo iné zásahy do osobnosti riaditeľa školy. Rodičia najčastejšie „pod vplyvom internetu“ útočia tým, že ich detí sú týrané (napr. povinnosťou nosiť rúška a bránení dýchania) alebo mučené (napr. dezinfekciou rúk pri vstupe do školy), že sa riaditelia škôl dopúšťajú najrozmanitejších trestných činov (napr. zneužívania právomoci verejného činiteľa pri bránení plnenia povinnej školskej dochádzky a porušovaní ústavne garantovaného práva na vzdelanie), až po extrémne obvinenia riaditeľov škôl napríklad z trestného činu aparteidu a pod. Predkladaný článok vysvetľuje základné povinnosti riaditeľov škôl z hľadiska právnej interpretácie. Elementárne vysvetľuje mimoriadne zložité právne inštitúty limitov a možných zásahov do základných práv a slobôd jednotlivca. Riaditeľom škôl a zriaďovateľom má pomôcť zorientovať sa v náročnej spleti právnych inštitútov, ale aj v záplave voľne šírených právnych dezinformácií. Právne závery prezentované v príspevku sú udržateľné v súčasnej bezprecedentnej situácii vyvolanej pandémiou COVID 19.

Relevantná právna úprava

Riaditeľ školy má pri svojom postupe zohľadniť najmä túto právnu úpravu:

  • Ústavu Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v z. n. p. (ďalej len „Ústava SR“);
  • ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v z. n. p. (ďalej ako „ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.“);
  • zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej ako „zákon o ústavnom súde“) ;
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej ako „zákon č. 355/2007 Z. z.“);
  • zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v z. n. p. (ďalej ako „zákon o prokuratúre“);
  • uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 160 z 17.03.2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov (ďalej ako „uznesenie vlády SR č. 160/2021“);

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo