Bulletín » Túlavé zvieratá v obci

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Viaceré slovenské obce trápi problém túlavých zvierat, najmä psov. Zvieratá nekontrolovane pohybujúce sa na území obce sú typické najmä pre obce s výrazným zastúpením marginalizovaných spoločenských komunít. Okrem znečisťovania verejných priestranstiev, predstavujú túlavé zvieratá aj zdravotné riziko. Nebezpečenstvom sú aj útoky psov na ľudí, najmä deti a starších obyvateľov. Na úseku právnej regulácie zvierat došlo v posledných rokoch k veľmi významným zmenám. Zásadne sa zmenili aj povinnosti a úlohy obcí na úseku túlavých zvierat na území obe. Príspevok vymedzuje prierez právnych zmien regulujúcich postavenie zvierat uskutočnených v ostatných rokoch, a zároveň charakterizuje pôsobnosti obce vo vzťahu ku kategórii túlavých zvierat.

Právny rámec úloh obce na úseku starostlivosti o túlavé zvieratá na území obce vymedzuje:

  • zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v z.n.p (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a
  • vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá č. 283/2020 Z. z.

Dňom 1. septembra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2017 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela“), pričom táto novela priniesla mnoho nových povinností a zmien pre obce vo vzťahu k zvieratám. Okrem iného sa uvedená novela dotkla aj ustanovenia zákona č. 40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v oblasti ochrany zvierat a ich právneho postavenia. Po dlhých desaťročiach prestalo byť zviera z právneho hľadiska vecou. Zviera sa stalo samostatným objektom právnych vzťahov.

Podľa § 118 ods. 1 Občianskeho zákonníka: „Predmetom občianskoprávnych vzťahov sú veci, živé zvieratá, a pokiaľ to ich povaha pripúšťa práva alebo iné majetkové hodnoty.“

Podľa § 119 ods. 3 Občianskeho zákonníka: „Živé zviera má osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch má osobitné postavenie. Na živé zviera sa vzťahujú ustanovenia o hnuteľných veciach; to neplatí ak to odporuje povahe živého zvieraťa ako živého tvora.“

Právna úprava v oblasti túlavých zvierat, resp. nájdených zvierat (tzv. „živý nález) a povinnosti obcí s tým súvisiace sú predmetom zákona o veterinárnej starostlivosti. Novela zásadne zmenila postavenie a povinnosti obce v tejto oblasti.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo