Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVOD 19

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne dotýka obcí, najmä v otázkach rokovania a hlasovania obecného zastupiteľstva v čase krízového stavu. Zákonnej modifikácií podlieha i funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Článok sa venuje rokovaniu obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie.

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas COVID 19

Dňa 06.04.2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06.04.2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom novely je ďalšie zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.

Pomoc štátu zamestnávateľom počas COVID 19

Počas pandémie COVID 19 nedokáže prevažná väčšina zamestnávateľov udržať pracovné miesta. Neschopnosť financovať cenu práce má existenčné dôsledky pre zamestnávateľov, zamestnancov a následne pre celú ekonomiku štátu. Opatrenia na trhu práce sú predmetom regulácie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“).