Verejnosť obecného zastupiteľstva počas COVID 19

Jedným zo základných princípov slovenskej verejnej správy je otvorenosť verejnej správy. Verejnosť rokovania zastupiteľských orgánov, a tým aj ich spoločenská kontrola, je nevyhnutným prejavom právneho štátu. Verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva nepochybne predstavuje jeden zo základných pilierov rokovaní resp. výkonu samosprávy obce. Práve požiadavka na verejnosť rokovania obecného zastupiteľstva predstavuje najväčší problém zákona č. 73/2020 Z. z. Verejnosť rokovania je právnym imperatívom z dôvodu kontroly verejnej správy, v protiklade ktorému stojí epidemiologický imperatív na vylúčení verejnosti z dôvodu ochrany verejného zdravia.

Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVOD 19

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne dotýka obcí, najmä v otázkach rokovania a hlasovania obecného zastupiteľstva v čase krízového stavu. Zákonnej modifikácií podlieha i funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Článok sa venuje rokovaniu obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie.

Zmeny v sociálnom, zdravotnom a dôchodkovom sporení počas COVID 19

Dňa 06.04.2020 nadobudla účinnosť ďalšia zmena viacerých právnych predpisov publikovaná dňa 06.04.2020 v Zbierke zákonov pod č. 68/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom novely je ďalšie zmiernenie ekonomických dopadov na odvádzateľov poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie ako reakcia na aktuálnu situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia Covid-19.