Vyjadrenie obce k vydržaniu vlastníckeho práva

Cieľom článku je upozorniť čitateľov na novú dôslednejšiu právnu úpravu vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva obsiahnutú v zákone č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v z. n. p. (ďalej len „Notársky poriadok“) . Keďže vyjadrenie obce je povinnou náležitosťou pre vydanie osvedčenia o vydržaní vlastníckeho práva notárom, tak na obce sa často obracajú rôzne fyzické a právnické osoby so žiadosťami o vydanie vyjadrenia obce k vydržaniu vlastníckeho práva v prospech týchto žiadateľov. Obce veľmi často postupujú pri vydaní vyjadrení pre žiadateľov nesprávne, pričom ich nesprávny postup má však závažné právne následky vo vzťahu k vlastníckemu právu pôvodne zapísaných vlastníkov v katastri nehnuteľností.

Odvolanie hlavného kontrolóra obce z funkcie

Príspevok je venovaný zániku výkonu funkcie hlavného kontrolóra obce, pričom autor kladie dôraz na jeden zo spôsobov zániku výkonu funkcie, a to na odvolanie hlavného kontrolóra obce z funkcie. Príspevok okrem rozboru platnej právnej úpravy analyzuje dostupnú rozhodovaciu činnosť súdov na tomto úseku.

Neplatnosť kúpnych a nájomných zmlúv uzatvorených obcou

V príspevku sa venujeme právnym možnostiam úspešného súdneho domáhania sa neplatnosti kúpnych a nájomných zmlúv uzatváraných obcami k majetku obce. Rozlišujú sa dve základné právne situácie. Prvá z nich predstavuje prípad, keď pri domáhaní sa neplatnosti zmluvy týkajúcej sa obecného majetku nemusí žalobca preukázať naliehavý právny záujem. Druhá situácia predstavuje prípad, keď pri domáhaní sa neplatnosti zmluvy týkajúcej sa obecného majetku musí žalobca preukázať naliehavý právny záujem. Právna úprava zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o majetku obcí“) sa v tomto prípade aplikuje v nadväznosti na Civilný sporový poriadok. Vzhľadom na doterajšiu krátku dobu účinnosti Civilného sporového poriadku od 1. júla 2016 sa v príspevku aplikuje komparatívna metóda s Občianskym súdnym poriadkom účinným do 30. júna 2016.