Evidencia o vodách a obec

Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať celý rad tzv. materiálno-technických úkonov. Patria medzi ne najmä evidencie, registratúry, dokumentačné úkony. Materiálno-technické úkony obce plnia predovšetkým kontrolnú funkciu voči činnosti obce na určitom úseku verejnej správy. Materiálno-technické úkony obce však aj napomáhajú (sprehľadňujú) výkon správy na danom úseku samotnej obci. V aplikačnej praxi obce častokrát porušujú povinnosť viesť zákonom predpísaným spôsobom rôzne evidencie. O ich existencii obce často nemajú ani dostatočné právne povedomie. Predkladaný príspevok sa zameriava na jednu z povinných evidencií vedených obcou, a to evidenciou o vodách.

Nezákonné verejné zhromaždenie v obci

Právo zhromažďovať sa patrí k základným právam a slobodám garantovaným Ústavou SR č. 460/1992 Zb. v z. n. p., ako i Listinou základných práv a slobôd. Právo zhromažďovať sa však nie je neobmedzené. Verejné zhromaždenia sa konajú na území obce. Uskutočnenie verejného zhromaždenia môže ohrozovať rôzne verejné záujmy v obci, napr. ochranu zdravia, verejného poriadku, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a podobne. Keďže súčasnosti je realizácia zhromaždovacieho práva výrazne ovplyvnená šírením infekčnej nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID 19, naberá problematika verejného zhromažďovania na intenzite. Kľúčové kompetencie voči verejným zhromaždeniam zákonodarca zveruje práve obciam ako orgánom verejnej správy. Obce svoje kompetencie však častokrát nepoznajú a nedokážu zákonne konformne realizovať svoje právomoci. Organizátori verejných zhromaždení pritom často porušujú povinnosti pri zvolávaní a uskutočňovaní verejných zhromaždení. Príspevok pojednáva o (i.) oznamovacej povinnosti zvolávateľa verejného zhromaždenia a (ii.) vyvodení zodpovednosti obcou za nezákonný postup zvolávateľa.

Túlavé zvieratá v obci

Viaceré slovenské obce trápi problém túlavých zvierat, najmä psov. Zvieratá nekontrolovane pohybujúce sa na území obce sú typické najmä pre obce s výrazným zastúpením marginalizovaných spoločenských komunít. Okrem znečisťovania verejných priestranstiev, predstavujú túlavé zvieratá aj zdravotné riziko. Nebezpečenstvom sú aj útoky psov na ľudí, najmä deti a starších obyvateľov. Na úseku právnej regulácie zvierat došlo v posledných rokoch k veľmi významným zmenám. Zásadne sa zmenili aj povinnosti a úlohy obcí na úseku túlavých zvierat na území obe. Príspevok vymedzuje prierez právnych zmien regulujúcich postavenie zvierat uskutočnených v ostatných rokoch, a zároveň charakterizuje pôsobnosti obce vo vzťahu ku kategórii túlavých zvierat.