Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Už od roku 2009 (t. j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Dôvod hodný osobitného zreteľa je pritom neurčitý právny pojem, ktorého naplnenie treba posudzovať vždy ad hoc, od prípadu k prípadu. Obsah pojmu „dôvod hodný osobitného zreteľa“ bude teda vždy iný a v každej samospráve posudzovaný individuálne. V predloženom príspevku vymedzíme základné kritériá, ktorými sa má obec riadiť pri hodnotení, či ide, alebo nejde v konkrétnom prípade o dôvod hodný osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom. Tieto kritériá v žiadnom prípade nie sú „numerus clausus“ (uzavretým počtom), sú iba pomocnými interpretačnými pravidlami pre obec a jej orgány. Rozmanitosť obsahu pojmu „dôvod hodný osobitného zreteľa“ budeme vysvetľovať na modelovom príklade predaja stavebných pozemkov obce pre obyvateľov obce.

Hlavný kontrolór obce počas COVID-19

Novela č. 73/2020 Z. z. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len ,,zákon o obecnom zriadení“) s účinnosťou od 9. 4. 2020 ex lege (priamo zo zákona) predĺžila trvanie funkčného obdobia hlavného kontrolóra obce. Regulácia predĺženia funkčného obdobia hlavného kontrolóra je obsiahnuté v novom ustanovení § 30f ods. 6 zákona o obecnom zriadení. Zákonodarcom zvolená zákonná formulácia spôsobuje zásadné výkladové nejasnosti. Článok je reakciou na interpretačne rozdielne prístupy.

Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

Novela v § 30f v odsekoch 3, 4 a 5 zákona o obecnom zriadení zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva. Ide o rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva, tzv. hlasovanie per rollam. Zákonodarca správne viaže takéto rozhodovanie na prísne podmienky a obmedzuje ho iba na rozhodovanie o určitých otázkach. Hlasovanie per rollam predstavuje vyjadrenie názoru poslancov obecného zastupiteľstva mimo konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, či už za fyzickej prítomnosti poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.