Bulletín » Rokovanie obecného zastupiteľstva počas COVOD 19

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Zákon č. 73/2020 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „novela“ alebo zákon č. 73/2020 Z. z.“) sa zásadne dotýka obcí, najmä v otázkach rokovania a hlasovania obecného zastupiteľstva v čase krízového stavu. Zákonnej modifikácií podlieha i funkčné obdobie hlavného kontrolóra. Článok sa venuje rokovaniu obecného zastupiteľstva počas krízovej situácie. 

Novozavedené osobitné ustanovenia zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v § 30f  sa aplikujú len v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu (ďalej len „krízová situácia“).

 Operatívne prijatá normatívna úprava však nie je schopná v absolútnom rozsahu efektívne a komplexne reagovať na všetky vzniknuté  situácie a dostatočne  reflektovať rozmanitosť podmienok slovenských obcí. Novela bola prijatá v skrátenom legislatívnom konaní a vyvoláva početné množstvo aplikačných problémov a výkladových nejasností.

Napriek nedostatkom schválenej úpravy vytvára novela základnú platformu, aby orgány obce dokázali v obmedzenom režime fungovať aj počas krízovej situácie vyvolanej pandémiou COVID 19. Preto sú prijaté novelizované ustanovenia do určitej miery všeobecné, čo umožňuje obciam, aby ich pružne inkorporovali do svojich podmienok v závislosti od ich technologickej pripravenosti. Zavedenie nových inštitútov v zákone o obecnom zriadení je do určitej miery rámcové práve z dôvodu rôznej úrovne technickej pripravenosti, možností a  zručnosti jednotlivých obcí. Zakotvujú sa alternatívne typy rokovania a hlasovania obecného  zastupiteľstva. Ich použitie vychádza zo zásady subsidiarity, t. z. je podporné k štandardnému fyzickému verenému rokovaniu obecného zastupiteľstva. Rámcovosť novely a „otvorenosťou“ upravených inštitútov vyvoláva druhotný efekt, ktorým je viacerých zásadných interpretačných otázok. Pri zachovaní pružnosti aplikácie novely, totiž obce nesmú prekročiť „zákonom stanovené mantinely“, inak budú nimi prijaté uznesenia nezákonné, 

 Neplynutie lehôt

 Podľa § 30f ods. 1 novely, počas krízovej situácie v súvislosti s ochorením COVID–19 neplynú lehoty uvedené  § 11a ods. 3§ 14 ods. 4§ 18a ods. 2 prvej vete a ods. 4. Tieto lehoty sú viazané na :

  • uskutočnenie miestneho referenda na základe petície obyvateľov obce,
  • lehotu na zasadnutie obecnej rady a
  • lehotu súvisiace s vyhlásením a uskutočnením voľby hlavného kontrolóra.

Zákonodarca určil prerušenie plynutia lehôt pre tieto udalosti z dôvodu, že ide (s výnimkou zasadnutia obecnej rady) o úkony, ktoré spadajú do kategórie základných otázok obce. Pre rozhodnutie o nich je preto potrebná nespochybniteľná legitimita, t. j. aby sa zúčastnilo na miestnom referende čo najviac obyvateľov a aby bol hlavný kontrolór volený legitímnou väčšinou hlasov poslancov. U hlavného kontrolóra je cieľom spočívania lehôt aj garancia kontinuity kontrolnej činnosti v obci, t. z. aby obec pre prípad, že počas by počas krízového stavu zanikla hlavnému kontrolórovi funkcia uplynutím funkčného obdobia, neostala bez hlavného kontrolóra. V prípade miestneho referenda by bola spochybniteľná nielen legitimita, ak by sa konalo počas krízového stavu. Miestne referendum je zároveň hromadným podujatím  vyžadujúcim prítomnosť veľkej skupiny ľudí. Prvotným zmyslom a účelom  opatrení, ktoré boli v súvislosti so vznikom koronakrízy prijaté, bolo zamedzenie zhromažďovania osôb, pokiaľ nejde o nevyhnutný prípad. Prerušenie zmienených lehôt, a tým neuskutočnenie konaní, na ktorých realizáciu sú tieto lehoty podľa §30f ods. 1 zákona o obecnom zriadení viazané nepredstavuje ohrozenie základných „životných“ funkcionalít samosprávy, ani verejného záujmu. Ide o základné otázky života obce, ktoré však „znesú odklad“. Teda konanie o referende na základe petície obyvateľov, zasadnutie obecnej rady a voľba hlavného kontrolóra  nepredstavujú nevyhnutný prípad, bez urgentného riešenia ktorého sa obec v čase tejto krízovej situácie  nezaobíde.  

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo