Bulletín » Príplatok za zmennosť zamestnancov materskej školy

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Obec je zriaďovateľom materskej školy. Prevádzkové hodiny našej materskej školy sú od 7.00 do 16.00 hod. Pedagogickí zamestnanci majú pracovnú dobu od 6.45 do 14.45 hod a od 8.15 do 16.15 hod. a striedajú sa s nástupom do práce v týždenných intervaloch. Nepedagogickí zamestnanci (upratovačky) majú delenú pracovnú dobu od 7.00 do 12.00 hod a od 14.00 do 17.00 hod. Patrí pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom príplatok za zmennosť?

V tomto prípade treba zohľadniť právnu úpravu:

  • zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o odmeňovaní“),
  • zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“),
  • zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o pedagogických zamestnancoch“) a
  • vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole (ďalej len „vyhláška o materskej škole“).

Nárok na príplatok za zmennosť pedagogických zamestnancov

Podľa § 13 zákona o odmeňovaní zamestnancovi, ktorému zamestnávateľ v dvojzmennej prevádzke, trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke rozvrhol pracovný čas tak, že prácu vykonáva striedavo vo všetkých zmenách, patrí príplatok za zmennosť mesačne v rámci rozpätia 1,3 % až 10 % platovej tarify prvého platového stupňa prvej platovej triedy základnej stupnice platových taríf uvedenej v prílohe č. 3 tohto zákona. Príplatok za zmennosť sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na 50 eurocentov nahor. Príplatok v rovnakom rozpätí patrí aj zamestnancovi, ktorý prácu vykonáva v jednozmennej prevádzke, ak jeho pracovný čas je rozvrhnutý nerovnomerne.

Podľa § 3 ods. 2 druhej vety vyhlášky o materskej škole v triede s celodennou výchovou a vzdelávaním vykonávajú výchovno-vzdelávaciu činnosť striedavo na zmeny dvaja učitelia materskej školy.  

Zákon o odmeňovaní a ani zákon o pedagogických zamestnancoch nedefinujú, čo sa považuje za zmenovú prevádzku, preto je potrebné použiť úpravu podľa § 90 Zákonníka práce.

Podľa § 90 ods. 2 a 3 Zákonníka práce prácou na zmeny je spôsob organizácie pracovného času, pri ktorom zamestnanci jeden druhého striedajú na rovnakom pracovisku podľa určitého rozvrhu a v priebehu určitého obdobia dní alebo týždňov pracujú v rôznom čase. To platí aj v prípade, ak pri striedaní zamestnancov v zmenách dôjde k súbežnému výkonu práce zamestnancov nadväzujúcich zmien. Zamestnanec pracujúci v pracovných zmenách je každý zamestnanec, ktorého pracovný režim je organizovaný formou práce na pracovné zmeny.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo