Bulletín » Právo zamestnanca byť zabudnutý

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Počas trvania pracovného pomeru zamestnávateľ disponuje množstvom osobných údajov zamestnanca. Po skončení pracovného pomeru však právny vzťah zamestnanca a zamestnávateľa zaniká. V databázach a informačných systémoch zamestnávateľa však množstvo osobných údajov zamestnanca ostáva. Predkladaný príspevok sa zameriava na právo  zamestnanca byť u svojho bývalého zamestnávateľa zabudnutý vo vzťahu k používaniu informačných technológií, konkrétne e-mailovej adresy a obsahu e-mailového konta. Príspevok dá odpovede na najčastejšie kladené otázky, napríklad či je zamestnávateľ povinný zrušiť pracovný e-mail zamestnanca po skončení pracovného pomeru; alebo ak zamestnávateľ nezruší pracovný e-mail bývalého zamestnanca, dochádza k porušeniu ochrany osobných údajov? Príspevok vysvetľuje ako sa môže bývalý zamestnanec domáhať porušenia ochrany osobných údajov, ak zamestnávateľ nezruší jeho pracovnú e-mailovú adresu po skončení pracovného pomeru?

Právna úprava

Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme v obciach, mestách, školách a školských zariadeniach majú na výkon práce pridelenú pracovnú e-mailovú adresu. Štandardne e-mailová adresa obsahuje osobné údaje zamestnanca v rozsahu mena a priezviska, doplnené @ a web doménou organizácie (napríklad jan.skolny@zakladnaskola.sk). Pracovná e-mailová schránka slúži na účely súvisiace s plnením pracovných úloh a povinností (ďalej len „pracovný e-mail“).

Ochranu osobných údajov vrátane povinností zamestnávateľa ako prevádzkovateľa upravuje najmä:

  • Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Ústava SR“);
  • Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“);
  • zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

Podľa § 2 zákona o ochrane osobných údajov: Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Podľa § 5 písm. e) zákona o ochrane osobných údajov: „Na účely tohto zákona sa rozumie ... spracúvaním osobných údajov spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami,“ 

Podľa čl. 16 ods. 1 Ústavy SR: „Nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia je zaručená. Obmedzená môže byť len v prípadoch ustanovených zákonom.“

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo