Bulletín » Postavenie prednostu obecného úradu

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Zákonná úprava postavenia prednostu obecného úradu zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) je dlhodobo neuspokojivá. Nedostatočná právna úprava vyvoláva interpretačné nejasnosti. Prednosta obecného úradu je zo strany obecné zastupiteľstva vnímaný ako „človek starostu“. Príspevok analyzuje najdôležitejšie otázky spojené s právnym postavením prednostu obecného úradu.

Zákonodarca upravuje v § 17 zákona o obecnom zriadení fakultatívnu funkciu prednostu obecného úradu: „Ak je v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta. Prednostu vymenúva a odvoláva starosta.“

Právna úprava postavenia prednostu obecného úradu v zákone o obecnom zriadení je pomerne stručná, pričom ani iný právny predpis status prednostu obecného úradu bližšie nekonkretizuje. V rovine návrhov na zmenu právnej úpravy je vhodné presadenie dôslednejšej zákonnej úpravy statusu prednostu obecného úradu, najmä pokiaľ ide o vymedzenie jeho vzťahu k obecnému zastupiteľstvu, pracovnoprávne postavenie a aspoň príkladný výpočet jeho úloh.

Fakultatívnosť funkcie prednostu obecného úradu spočíva v tom, že platná právna úprava nepredpisuje povinnosť zriadiť funkciu prednostu v žiadnej kategórií obcí. Neustanovuje sa, že by funkcia prednostu obecného úradu musela byť konštituovaná v obci s istým počtom obyvateľov alebo zamestnancov. 

V obciach s väčším počtom zamestnancov môže byť zriadená funkcia prednostu obecného úradu. Ak teda starosta obce po dôslednom vyhodnotení  relevantných skutočností dospeje k záveru, že je odôvodnená potreba konštituovania samostatného riadiaceho zamestnanca obecného úradu, rozhodne o zriadení funkcie prednostu obecného úradu.

Rozhodnutie starostu obce o zriadení funkcie prednostu obecného úradu sprevádza zodpovedajúca úprava rozpočtu obce obecným zastupiteľstvom. Táto úprava musí predchádzať uzatvoreniu pracovnej zmluvy s prednostom obecného úradu. Uzatvoreniu pracovnej zmluvy rovnako predchádza úprava organizačného poriadku obce, vydávaného starostom obce.

Podpis pracovnej zmluvy medzi obcou a prednostom obecného úradu nemôže byť samostatným, ničím nepodmieneným úkonom starostu obce ako štatutárneho orgánu obce konajúceho v pracovnoprávnych vzťahoch obce. Naopak, ide o súbor na seba sukcesívne nadväzujúcich právnych skutočností, predovšetkým:

1. rozhodnutie zamestnávateľa o organizačnej zmene (kompetencia starostu obce) v podobe zriadenia funkcie prednostu obecného úradu,

2. zmena organizačného poriadku obce (kompetencia starostu obce) zohľadňujúca novú  funkciu v štruktúre obecného úradu,

3. zmena rozpočtu obce (kompetencia obecného zastupiteľstva) spočívajúca vo vymedzení objemu mzdových a ostatných materiálnych prostriedkov na činnosť prednostu obecného úradu,

4. vymenovanie osoby do funkcie prednostu obecného úradu (kompetencia starostu obce),

5. uzatvorenie pracovnej zmluvy medzi obcou ako zamestnávateľom (kompetencia starostu obce) a prednostom obecného úradu ako zamestnancom podliehajúca overeniu základnou finančnou kontrolou.

Ak takýmto postupom bola v obci obsadená funkcia prednostu obecného úradu, prednosta obecného úradu preberá namiesto starostu obce pozíciu „manažéra“ obecného úradu. Ak je teda v obci zriadená funkcia prednostu obecného úradu, obecný úrad vedie a jeho prácu organizuje prednosta.

 Konštituovanie funkcie prednostu obecného úradu však neznamená, že starosta obce stráca právo riadiť obecný úrad. Postavenie prednostu obecného úradu je postavením vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti starostu obce. Je preto prirodzené, že spôsob vedenia obecného úradu prednostom bude odzrkadľovať vôľu starostu obce.

Prednostu obecného úradu vymenúva starosta obce. Starosta obce nie je v procese výberu prednostu obecného úradu viazaný návrhom iného subjektu. Prednostu obecného úradu môže vymenovať z vlastného podnetu. Funkcia prednostu obecného úradu je obsadzovaná osobou, voči ktorej má starosta obce dôveru a prejav takejto dôvery premietne do vymenovania konkrétnej osoby do funkcie prednostu

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo