Bulletín » Podnikanie starostu v pozemkovom spoločenstve

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Príspevok je zameraný na inštitút tzv. inkompatibility (nezlučiteľnosti) výkonu funkcie starostu obce s podnikaním v orgánoch pozemkových spoločenstiev. Analýza stretu funkcie starostu obce a paralelného výkonu podnikateľskej činnosti starostom obce v orgánoch pozemkových spoločenstiev vyplýva z prepojenia ustanovení zákona o obecnom zriadení, ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, Obchodného zákonníka a zákona o pozemkových spoločenstvách. Autor reaguje na mnohé dopyty obecných funkcionárov ohľadom možnosti/nemožnosti členstva starostu obce v pozemkových spoločenstvách a ich orgánoch. Zároveň reflektuje, že v týchto otázkach dochádza k častým pochybeniam aplikačnej praxe, vyplývajúcim z neschopnosti správne vyložiť takúto náročnú interdisciplinárnu právnu úpravu.

Podnikanie starostu v orgánoch pozemkových spoločenstiev

Analýza stretu funkcie starostu obce a paralelného výkonu podnikateľskej činnosti starostom obce v orgánoch pozemkových spoločenstiev vyplýva z prepojenia ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“).

Funkcia starostu obce je podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  6. podľa osobitného zákona.

V praktickej rovine treba však u starostu obce, keďže ide o priamo voleného funkcionára verejnej správy, dôsledne rozlišovať medzi:

  • nemožnosťou kandidovať na funkciu starostu obce na jednej strane a
  • nezlučiteľnosťou funkcií na druhej strane.

T.z., že na funkciu starostu obce môže kandidovať každý, kto spĺňa zákonné podmienky pasívneho volebného práva [t. j. volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku] a nezlučiteľnosť funkcií sa skúma až v momente začatia funkčného obdobia starostu obce.

Základné právo na nediskriminačný prístup k voleným funkciám podľa Čl. 30 ods. 4 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len „Ústava SR“) ako predpoklad realizácie základného práva podieľať sa priamo na správe vecí verejných; podľa Čl. 30 ods. 1 Ústavy SR totiž nemôže byť odopreté ani osobám, ktoré v čase uchádzania sa o volenú funkciu vykonávajú činnosť nezlučiteľnú s touto volenou funkciou.

Zmyslu a účelu Čl. 30 ods. 1 a 4 Ústavy SR odporuje taký výklad podmienky inkompatibility výkonu funkcie starostu obce s nezlučiteľnou činnosťou podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ktorý by fakticky odňal možnosť uchádzať sa o výkon volenej funkcie starostu osobám vykonávajúcim funkciu alebo činnosť podľa § 13 ods. 3 písm. a) až f) zákona o obecnom zriadení.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo