Bulletín » Podnikanie starostu v pozemkovom spoločenstve

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Podnikanie starostu v orgánoch pozemkových spoločenstiev

Analýza stretu funkcie starostu obce a paralelného výkonu podnikateľskej činnosti starostom obce v orgánoch pozemkových spoločenstiev vyplýva z prepojenia ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z. (ďalej len „ústavný zákon o ochrane verejného záujmu“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. a zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v z. n. p. (ďalej len „zákon o pozemkových spoločenstvách“).

Funkcia starostu obce je podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení nezlučiteľná s funkciou:

  1. poslanca,
  2. zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený,
  3. štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený,
  4. predsedu samosprávneho kraja,
  5. vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy,
  6. podľa osobitného zákona.

V praktickej rovine treba však u starostu obce, keďže ide o priamo voleného funkcionára verejnej správy, dôsledne rozlišovať medzi:

  • nemožnosťou kandidovať na funkciu starostu obce na jednej strane a
  • nezlučiteľnosťou funkcií na druhej strane.

T.z., že na funkciu starostu obce môže kandidovať každý, kto spĺňa zákonné podmienky pasívneho volebného práva [t. j. volič, u ktorého nenastali prekážky vo výkone volebného práva podľa § 2 ods. 2 písm. b) a d) zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z. n. p. a ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 25 rokov veku] a nezlučiteľnosť funkcií sa skúma až v momente začatia funkčného obdobia starostu obce.

Základné právo na nediskriminačný prístup k voleným funkciám podľa Čl. 30 ods. 4 zákona č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len „Ústava SR“) ako predpoklad realizácie základného práva podieľať sa priamo na správe vecí verejných; podľa Čl. 30 ods. 1 Ústavy SR totiž nemôže byť odopreté ani osobám, ktoré v čase uchádzania sa o volenú funkciu vykonávajú činnosť nezlučiteľnú s touto volenou funkciou.

Zmyslu a účelu Čl. 30 ods. 1 a 4 Ústavy SR odporuje taký výklad podmienky inkompatibility výkonu funkcie starostu obce s nezlučiteľnou činnosťou podľa § 13 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, ktorý by fakticky odňal možnosť uchádzať sa o výkon volenej funkcie starostu osobám vykonávajúcim funkciu alebo činnosť podľa § 13 ods. 3 písm. a) až f) zákona o obecnom zriadení.

Z uvedeného vyplýva záver, že až následne po tom, čo dôjde k zákonom zakázanému stretu funkcií (teda okamihom ujatia sa funkcie starostu obce), má starosta obce do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie povinnosť urobiť relevantný úkon na odstránenie tohto rozporu. 

***

Ak starosta obce relevantný úkon na odstránenie rozporu neurobí, dôjde podľa § 13a ods. 1 písm. h) zákona o obecnom zriadení ex lege (priamo zo zákona) k zániku mandátu starostu obce. K takémuto zániku, keďže nastáva priamo zo zákona, už nie je potrebné žiadne ďalšie rozhodnutie orgánu obce. Túto právnu skutočnosť obecné zastupiteľstvo už len vezme na vedomie a úlohy starostu začína v plnom rozsahu plniť zástupca starostu obce.

 Zvláštnu pozornosť spomedzi osobitných predpisov treba venovať špeciálnej úprave nezlučiteľnosti funkcií, zamestnaní a činností starostu obce podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Kľúčovým je v tomto smere ustanovenie Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu:

V zmysle Čl. 5 ods. 2 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu starosta obce nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá bola zriadená na výkon podnikateľskej činnosti okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze.

V zmysle Čl. 5 ods. 7 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ak starosta obce vykonáva funkciu alebo činnosť podľa ods. 2 v čase ustanovenia do verejnej funkcie, je povinný do 30 dní odo dňa ustanovenia do verejnej funkcie takú funkciu, zamestnanie alebo činnosť skončiť alebo vykonať zákonom ustanovený právny úkon smerujúci k jej skončeniu.

Tento zákaz sa nevzťahuje na prípady, ak by členstvo starostu obce v orgáne právnickej osoby vyplývalo priamo zo zákona alebo zo samotného výkonu jeho funkcie. Zákaz sa nevzťahuje ani na zastupovanie obce starostom v orgánoch právnických osôb s majetkovou účasťou obce. 

V prípade tejto výnimky ide v praxi o rôzne obchodné spoločnosti, najčastejšie vo forme spoločností s ručením obmedzeným, ktoré sú zakladané obcami, napr. Technické služby mesta, s. r. o., a pod. Musí ísť o právne subjekty, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť a

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu