Bulletín » Per rollam hlasovanie obecného zastupiteľstva

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Novela v § 30f v odsekoch 3, 4 a 5 zákona o obecnom zriadení zakotvuje najmenej demokratickú formu rozhodovania obecného zastupiteľstva. Ide o rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo zasadnutia obecného zastupiteľstva, tzv. hlasovanie per rollam. Zákonodarca správne viaže takéto rozhodovanie na prísne podmienky a obmedzuje ho iba na rozhodovanie o určitých otázkach. Hlasovanie per rollam predstavuje vyjadrenie názoru poslancov obecného zastupiteľstva mimo konania zasadnutia obecného zastupiteľstva, či už za fyzickej prítomnosti poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení alebo prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení.   

Počas krízovej situácie COVID 19 zákon o obecnom zriadení teda rozlišuje tri rôzne právne režimy:

  1. Rokovanie obecného zastupiteľstva s fyzickou prítomnosťou poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení;
  2. Rokovanie obecného zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení;
  3. Rozhodovanie obecného zastupiteľstva mimo (t. j. bez) zasadnutia obecného zastupiteľstva, tzv. hlasovanie per rollam podľa § 30f ods.3, ods. 4 a ods. 5 zákona o obecnom zriadení.

 Hlasovanie per rollam má byť „poslednou možnou“ (hraničnou) alternatívou rozhodovania obecného zastupiteľstva o určitých nevyhnutných otázkach v zákonom predpokladanej oblasti krízových opatrení alebo v prípade hroziacej škody. Hlasovanie per rollam predstavuje zásadne modifikovaný systém rozhodovania obecného zastupiteľstva, ktorý sa v značnej miere prieči zásadám štandardizovaného rokovania.

 Systém hlasovania per rollam má byť používaný prísne subsidiárne (t. z. len v prípadoch ak nie je možné uskutočniť rokovanie obecného zastupiteľstva s fyzickou prítomnosťou poslancov podľa § 12 zákona o obecnom zriadení alebo  prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami komunikačnej technológie podľa § 30f ods. 2 zákona o obecnom zriadení) a len vo  veľmi výnimočných situáciách.

 UPOZORNENIE

 Hlasovanie per rollam musí mať výlučne zákonný podklad. Podľa platnej právnej úpravy existuje zákonný podklad pre hlasovanie per rollam iba počas krízovej situácie COVID 19. Viaceré slovenské obce si už aj pred nadobudnutím účinnosti zákona č. 73/2020 z. z. dňa 09.04.2020 vytvárali „na zákone nezávislé právo“ a v rokovacích poriadkoch rozmanitými spôsobmi regulovali možnosť hlasovania per rollam. Takéto úpravy v rokovacích poriadkoch sú nezákonné. Uznesenia prijaté hlasovaním  per rollam mimo režimu § 30f ods. 3, 4 a 5 zákona o obecnom zriadení mimo krízového stavu sú nezákonné a vedú k realizácii neplatných právnych úkonov (napr. absolútne neplatným nájomným zmluvám). Úpravu hlasovania per rollam v rokovacích poriadkoch mimo krízového stavu nie je možné odôvodniť odkazom na zákonnú blanketu na úpravu podrobností v rokovacom  poriadku obecného zastupiteľstva podľa § 12 ods. 11 zákona o obecnom zriadení.

 Výnimočnosť rozhodovania per rollam počas krízovej situácie COVID 19 po 09.04.2020 zákonodarca vyjadril normatívne v § 30f ods. 3 písm. a) a písm. b) zákona o obecnom zriadení:

Počas krízového stavu hlasovaním per rollam možno prijať uznesenie iba

„a) vo veciach bezprostredne súvisiacich so zabezpečením opatrení na riešenie krízovej situácie,

b) vo veciach, ktoré z dôvodu hroziacej škody neznesú odklad.“

 Výklad čo spadá pod písm. a) a pod písm. b) bude ad hoc (od prípadu k prípadu) vecou samosprávnej úvahy obecného zastupiteľstva. Novela však vytvára pomerne dostatočné „brzdy“ (výluky v ods. § 30f ods. 4 ) na to aby obecné zastupiteľstvo „nezneužilo“ krízovú situáciu a aby nemohlo hlasovaním per rollam rozhodnúť o základných otázkach života a rozvoja obce.

 Zavedenie rigoróznej právnej úpravy je odôvodnené tým, že hlasovaním per rollam sú potlačené všeobecne kogentne stanovené pravidlá rokovania obecného zastupiteľstva mimo krízovej situácie. Rokovanie obecného zastupiteľstva je založené na bezprostredných prejavoch  poslancov na rokovaní. Rokovanie obecného zastupiteľstva zároveň štandardne podlieha prísnej kontrole verejnosti. Bezprostredná fyzická účasť poslancov, či verejnosti môže byť substituovaná napr. videokonferenciou, pri ktorej nie je možné spochybňovať totožnosť a určitosť prejavu vôle poslancov obecného zastupiteľstva. Inak je tomu však pri hlasovaní per rollam. Pri rozhodovaní o určitej otázke prostredníctvom korešpondenčného hlasovania, či už vo forme listinnej alebo elektronickej prostredníctvom mailových adries nie je  transparentnosť a verifikácia osôb taká zrejmá a jednoznačná, a je i pomerne jednoducho narušiteľná.

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo