Bulletín » Parkovanie v obci

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

   Právna úprava

Problém nezákonného parkovania sa mnohé obecné samosprávy pokúšajú „sanovať“ cestou prijatia  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o parkovaní. Neuvedomujú si pritom, že tento problém v súčasnom legislatívnom prostredí nie je možné riešiť na úrovni VZN. Takéto „nezodpovedné parkovanie“ totiž nespadá pod režim VZN o parkovaní, a ani pod režim VZN o miestnych daniach.

Formou VZN o parkovaní môže obec vymedziť priestory na trvalé a dočasné parkovanie motorových vozidiel a riešiť ich prevádzku a spoplatnenie podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. (ďalej len „cestný zákon“). „(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“

Formou VZN o miestnych daniach nemôže obec vyrubovať daň za užívanie verejného poriadku tam, kde by státie bolo v rozpore s cestným zákonom a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

 

Obce nemajú zákonné zmocnenie na to, aby regulovali nezodpovedné parkovanie odporujúce pravidlám cestného zákona a zákona o cestnej premávke prijatím vlastného všeobecne záväzného nariadenia.

 

Obce si teda často mýlia určenie miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel formou VZN v súlade s § 6a ods. 1 cestného zákona na strane jednej s kontrolou dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel stanovených formou zákona.

Kontrolu dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel môže vykonávať

  1. Poverený zamestnanec obce,
  2. orgán obecnej polície a
  3. orgán Policajného zboru SR.

 Pri kontrole parkovania v obci sú však oprávnenia konať v priestupkovom konaní každého z týchto subjektov rozdielne.

 Právna úprava administratívnej zodpovednosti za nezákonné parkovanie je pomerne zložitá, keďže je predmetom regulácie viacerých súvisiacich právnych predpisov. Pri vyvodzovaní priestupkovej zodpovednosti za nezákonné parkovanie treba okrem právnej úpravy cestného zákona a zákona o cestnej premávke zohľadniť aj ustanovenia zákona    SNR č. 371/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnej polícii“).

 Vecná príslušnosť na priestupkové konanie

 Podľa § 22a cestného zákona „Cestný správny orgán a obec v rozsahu svojej pôsobnosti uložia pokutu do 33 190 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie podľa osobitných predpisov, ak....“ Toto ustanovenie cestného zákona oprávňuje obec uložiť pokutu osobe oprávnenej na podnikanie v taxatívne stanovených prípadoch. V tomto výpočte nie je výslovná možnosť pokutovať tzv. nezákonné parkovanie, ani to nemožno podradiť pod žiaden zo zákonom uvedených prípadov. Ide napr. o správne delikty pri zvláštnom užívaní komunikácií, uzávierkach komunikácií, zriadení vjazdu na komunikáciu, a pod.

Podľa § 22c cestného zákona Priestupku na úseku pozemných komunikácií sa dopustí ten, kto...“ V tomto ustanovení je obsiahnutý taxatívny výpočet priestupkov na úseku pozemných komunikácií podľa cestného zákona. Podľa § 3 ods. 2 cestného zákona Obce v rámci preneseného výkonu štátnej správy prejednávajú priestupky podľa § 22c na úseku miestnych komunikácií a účelových komunikácií.“ Ide napr. o priestupky: kto zamení, pozmení, premiestni, odstráni, umiestni alebo zakryje dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, ... zničí, poškodí alebo znečistí dopravnú značku alebo iné zariadenie, ktoré je súčasťou pozemnej komunikácie, alebo cestnú zeleň, ak škoda neprevyšuje 170 eur, ai. Priestupky uvedené v § 22c cestného zákona, teda prejednáva obec, ale ani medzi tento výpočet nemožno zaradiť tzv. nezákonné parkovanie.

Zákon o cestnej premávke upravuje okrem iného „pravidlá cestnej premávky, práva a povinnosti osôb v súvislosti s cestnou premávkou, pôsobnosť orgánov verejnej správy na úseku organizácie riadenia cestnej premávky,....“

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu