Bulletín » Parkovanie v obci

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Vzrastajúcim problémom, s ktorým sa boria slovenské samosprávy je nezákonné alebo nezodpovedné parkovanie motorových vozidiel. Uvedený problém je spojený s neúmerným nárastom počtu motorových vozidiel slovenských domácností. Nejedná sa už navyše iba o problém veľkých miest s nedostatočnou kapacitou parkovacích miest. Ide aj o fenomén malých obecných samospráv, ktorých obyvatelia „z pohodlnosti“ nechávajú svoje motorové vozidlá odparkované ma miestnych komunikáciách. Obyvatelia pritom nevyužívajú svoje dostupné garáže alebo spevnené plochy v dvoroch na státie motorových vozidiel. Motoristi parkujú svoje vozidlá na miestach, ktoré nie sú na parkovanie určené, najmä na zeleni, miestnych komunikáciách, nedovoleným spôsobom v zimnom období znemožňujúc zimnú údržbu, a pod. V slovenských obciach je množstvo áut už natoľko početné, že „štátna“ polícia t. j. Policajný zbor SR, nemá personálne kapacity na uskutočňovanie tak veľkého množstva priestupkových konaní. Slovenské obce spravidla nemajú finančné krytie na to, aby zriadili obecnú políciu na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky na miestnych a účelových komunikáciách v obci.

Právna úprava

Problém nezákonného parkovania sa mnohé obecné samosprávy pokúšajú „sanovať“ cestou prijatia  všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „VZN“) o parkovaní. Neuvedomujú si pritom, že tento problém v súčasnom legislatívnom prostredí nie je možné riešiť na úrovni VZN. Takéto „nezodpovedné parkovanie“ totiž nespadá pod režim VZN o parkovaní, a ani pod režim VZN o miestnych daniach.

Formou VZN o parkovaní môže obec vymedziť priestory na trvalé a dočasné parkovanie motorových vozidiel a riešiť ich prevádzku a spoplatnenie podľa § 6a ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p. (ďalej len „cestný zákon“). „(1) Na účely organizovania dopravy na území obce môže obec ustanoviť všeobecne záväzným nariadením úseky miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel (ďalej len „parkovacie miesta“), ak sa tým neohrozí bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky alebo iný verejný záujem. Parkovacie miesta musia byť označené zvislými a vodorovnými dopravnými značkami. Vo všeobecne záväznom nariadení obec ustanoví spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, výšku úhrady za dočasné parkovanie motorových vozidiel podľa osobitného predpisu, 2r) spôsob jej platenia a spôsob preukázania jej zaplatenia.“

Formou VZN o miestnych daniach nemôže obec vyrubovať daň za užívanie verejného poriadku tam, kde by státie bolo v rozpore s cestným zákonom a zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestnej premávke“).

 

Obce nemajú zákonné zmocnenie na to, aby regulovali nezodpovedné parkovanie odporujúce pravidlám cestného zákona a zákona o cestnej premávke prijatím vlastného všeobecne záväzného nariadenia.

 

Obce si teda často mýlia určenie miestnych komunikácií na dočasné parkovanie motorových vozidiel formou VZN v súlade s § 6a ods. 1 cestného zákona na strane jednej s kontrolou dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel stanovených formou zákona.

Kontrolu dodržiavania zákonných pravidiel zastavenia a státia motorových vozidiel môže vykonávať

  1. Poverený zamestnanec obce,
  2. orgán obecnej polície a
  3. orgán Policajného zboru SR.

 Pri kontrole parkovania v obci sú však oprávnenia konať v priestupkovom konaní každého z týchto subjektov rozdielne.

 Právna úprava administratívnej zodpovednosti za nezákonné parkovanie je pomerne zložitá, keďže je predmetom regulácie viacerých súvisiacich právnych predpisov. Pri vyvodzovaní priestupkovej zodpovednosti za nezákonné parkovanie treba okrem právnej úpravy cestného zákona a zákona o cestnej premávke zohľadniť aj ustanovenia zákona    SNR č. 371/1990 Zb. o priestupkoch v z. n. p. (ďalej len „zákon o priestupkoch“) a

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo