Bulletín » Lekárske vyšetrenie počas home office

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Pandémia COVID 19 priniesla do pracovnoprávnych vzťahov nový fenomén, ktorým je „home office“. Počas home office má zamestnanec určitý „voľnejšie“, respektíve samostatnejšie organizovateľný časový rámec. Zamestnávateľom sú spravidla určené iba základné časové mantinely výkonu práce. Kvôli benefitu voľnosti počas home office, zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov, že svoje nevyhnutné súkromné záležitosti absolvujú vo voľnom čase a nebudú nútení čerpať prekážky v práci v rozsahu, ako by ich čerpali pri prezenčnom výkone práce na pracovisku. Modelovým príkladom v tomto príspevku je najčastejšia prekážka v práci zamestnanca z dôvodu jeho lekárskeho vyšetrenia. Príspevok odpovedá na častú otázku, či môže zamestnanec absolvovať lekárske vyšetrenie ako prekážku v práci počas hodín, kedy má pracovať na home office dištančne, alebo naopak má lekárske vyšetrenia absolvovať vo svojom „voľnom čase“?

Inštitút „home office“, ktorý je vnímaný ako určitá  príležitostná forma práce z domu treba odlišovať od inštitútu domáckej práce a telepráce ako inštitútov podľa § 52 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v z. n. p (ďalej len „Zákonník práce“). Základné rozlišujúce kritérium spočíva v aspekte pravidelnosti, kedy domácka práca/telepráca sú typické pravidelným výkonom práce z domácnosti zamestnanca, kdežto práca „home office“ predstavuje určitú príležitostnú formu vykonávania práce z domu, v dôsledku náhlej potreby alebo mimoriadnych udalostí. Aj napriek tomu, že existuje istý prienik medzi domáckou prácou a home officom, oboma ako prácami vykonávanými „z domácnosti zamestnanca“, nie je možná analogická aplikácia § 52 Zákonníka práce na inštitút home office. 

Príležitostný „home office“ a jeho špecifiká nie sú v Zákonníku práce podrobnejšie konkretizované tak, ako je to pri domáckej práci a telepráci. 

Z uvedeného dôvodu je vhodné zamestnávateľom upraviť pravidlá pre výkon práce z domácnosti prijatím interného predpisu, smernice či vhodnými úpravami pracovných zmlúv alebo prípadných kolektívnych zmlúv v intenciách základných východísk pre výkon práce z príležitostne iného miesta ako pracoviska zamestnávateľa.

Určujúcim kritériom pre ďalšie náležitosti pracovnej činnosti v prípade domáckej práce a telepráce je rozhodnutie zamestnávateľa o organizácií pracovného času. Tento pracovný čas môže zamestnávateľ určiť ako

i.                    fixný pracovný čas,

ii.                  pružný pracovný (podľa § 86, 87, a 88 Zákonníka práce) čas alebo

 

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo