Bulletín » Koronavírus COVID 19 a pracovné právo

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

V dôsledku šírenia vírusu COVID-19 vláda SR postupne prijala viaceré epidemiologické opatrenia na zníženie počtu nakazených. Boli prijaté opatrenia, ktoré zahŕňajú zatvorenie sociálnych, kultúrnych zariadení a obmedzenie väčšiny prevádzok. Maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach je zakázaný od 16.03.2020. Zatvorené sú školy a školské zariadenia. Prijaté epidemiologické opatrenia však majú zásadné pracovnoprávne dôsledky. Článok zachytáva rozličné právne situácie, ktoré nastávajú vo vzťahoch zamestnávateľov a zamestnancov a analyzuje možnosti ich riešenia z pohľadu pracovného práva. 
 
Relevantná právna úprava, ktorú treba zohľadniť je

 zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“);

  • zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v z. n. p. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“);
  • zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v z. n. p. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“).
  • zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z. n. p. (ďalej len „zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci“);
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane verejného zdravia“);

 Zamestnanec v karanténe

Podľa opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR z 18.03.2020 sa nariadila povinná 14-dňová karanténa všetkým osobám, ktoré sa od 13.03.2020 vrátili zo zahraničia na Slovensko a všetkým osobám, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Povinná karanténa sa môže týkať aj ďalších osôb u ktorých je podozrenie z nákazy. Karanténu musí potvrdiť ošetrujúci lekár.

Podľa usmernenia Sociálnej poisťovne, zamestnanec má kontaktovať lekára telefonicky a ak lekár uzná potrebu karantény, vystaví Potvrdenie o dočasnej PN, na ktorom uvedie príslušnú diagnózu. Lekár zašle II., IIa. a III. diel Potvrdenia o dočasnej PN pobočke Sociálnej poisťovne. Sociálna poisťovňa potom zašle IIa. diel zamestnávateľovi. Ostatné diely PN zostávajú v Sociálnej poisťovni na ďalšie konanie.

U nemocensky poistených osôb je nárok na príslušné dávky rovnako ako v prípade PN. Ak ide o zamestnanca, prvých 10 kalendárnych dní má nárok na náhradu príjmu pri PN od zamestnávateľa a od 11.-teho dňa má nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne. Nárok na nemocenské zaniká dňom nasledujúcim po skončení karantény, najneskôr uplynutím 52. týždňa odo dňa nariadenia karantény. Výška náhrady príjmu je prvé tri dni 25 % denného vymeriavacieho základu (ďalej len „DVZ“). Od štvrtého do desiateho dňa je náhrada príjmu vo výške 55% DVZ. Uvedené sadzby môžu byť vyššie (až do výšky 80 % DVZ) podľa dohody v kolektívnej zmluve. Od jedenásteho dňa karantény má zamestnanec nárok na nemocenské zo Sociálnej poisťovne vo výške 55 % DVZ.

S účinnosťou od 27.03.2020 nadobudla účinnosť novela zákona o sociálnom poistení č. 63/2020 Z. z. [1], podľa ktorej: „Zamestnancovi, ktorý bol v čase trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie,

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo