Bulletín » Evidencia o vodách a obec

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Okrem vydávania rozhodnutí (individuálnych správnych aktov) a vydávania všeobecne záväzných nariadení (normatívnych správnych aktov) majú obce povinnosť vykonávať celý rad tzv. materiálno-technických úkonov. Patria medzi ne najmä evidencie, registratúry, dokumentačné úkony. Materiálno-technické úkony obce plnia predovšetkým kontrolnú funkciu voči činnosti obce na určitom úseku verejnej správy. Materiálno-technické úkony obce však aj napomáhajú (sprehľadňujú) výkon správy na danom úseku samotnej obci. V aplikačnej praxi obce častokrát porušujú povinnosť viesť zákonom predpísaným spôsobom rôzne evidencie. O ich existencii obce často nemajú ani dostatočné právne povedomie. Predkladaný príspevok sa zameriava na jednu z povinných evidencií vedených obcou, a to evidenciou o vodách.

Pod pojmom evidencia rozumieme vedenie záznamov, dát a výsledkov. Evidencie sú jednostranné úkony obce s právnym základom v zákone, ktorý môže byť upresnený v internej normatívnej obecnej úprave, napr. v smernici, zásadách. Evidencie nemajú priame právotvorné účinky, môžu mať však právne dôsledky.

Viaceré evidencie s predpísaným obsahom sú povinné viesť obce pri výkone samosprávy, napr. evidenciu sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, evidenciu žiadostí o informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Viaceré evidencie sú obce povinné viesť pri prenesenom výkone štátnej správy.

Všetky obce majú povinnosť viesť Evidenciu o vodách podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len „vodný zákon“).

Evidenciu o vodách vedie obec pri prenesenom výkone štátnej správy ako orgán štátnej vodnej správy. Nakladanie s vodami sa realizuje ako všeobecné nakladanie s vodami alebo ako osobitné užívanie vôd. Osobitné užívanie vôd je podmienené vydaním súhlasu, povolenia, vyjadrenia alebo iného aktu vecne príslušného orgánu štátnej vodnej správy.

Obec ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 63 vodného zákona v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy rozhoduje vo veciach

a) povolenia na odber povrchových vôd a podzemných vôd a ich iné užívanie na potreby jednotlivých občanov (domácností), uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom,

b) v ktorých je príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby,

c) pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch,

d) uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie.

Obec v prenesenom výkone pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy

a) dáva vyjadrenie podľa k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy,

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo