Bulletín » Dôvod hodný osobitného zreteľa pri predaji pozemkov obce

Publikované , doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD. & Associates

Už od roku 2009 (t. j. od samotného legislatívneho zakotvenia) permanentne vyvstáva otázka, čo sa rozumie dôvodom hodným osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom podľa § 9a ods. 8 písm. e) SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“). Dôvod hodný osobitného zreteľa je pritom neurčitý právny pojem, ktorého naplnenie treba posudzovať vždy ad hoc, od prípadu k prípadu. Obsah pojmu pojmu „dôvod hodný osobitného zreteľa“ bude teda vždy iný a v každej samospráve posudzovaný individuálne. V predloženom príspevku vymedzíme základné kritériá, ktorými sa má obec riadiť pri hodnotení, či ide, alebo nejde v konkrétnom prípade o dôvod hodný osobitného zreteľa pri nakladaní s obecným majetkom. Tieto kritériá v žiadnom prípade nie sú „numerus clausus“ (uzavretým počtom), sú iba pomocnými interpretačnými pravidlami pre obec a jej orgány. Rozmanitosť obsahu pojmu „dôvod hodný osobitného zreteľa“ budeme vysvetľovať na modelovom príklade predaja stavebných pozemkov obce pre obyvateľov obce.

Modelový príklad

 Obec je vlastníkom pozemkov určených v územnom pláne na individuálnu bytovú výstavbu. Obec má záujem uvedené pozemky predávať za cenu 50,- Eur/m2 pre svojich obyvateľov a za cenu 80,- Eur/m2 pre ostatné fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt v obci. Výťažok z predaja chce obec použiť na financovanie inžinierskych sietí a miestnych komunikácii v lokalite individuálnej bytovej výstavby.

 Obec si kladie nasledovné otázky:

  • Je možné, aby obec predávala pozemky svojim obyvateľom prednostne za pevne stanovenú sumu napr. 50,-Eur/m2 cez dôvod hodný osobitného zreteľa?
  • Ak bude obyvateľov obce viac ako pozemkov určených na predaj, možno vybrať záujemcov losovaním?
  • Ak bude počet obyvateľov obce, ktorí majú záujem o kúpu pozemkov nižší ako celkový počet pozemkov, je možné zvyšné pozemky predať tretím osobám za vyššiu cenu  a cez dôvod hodný osobitného zreteľa ak ide o osoby, ktoré sa chcú vrátiť do svojho rodiska?

 Relevantná právna úprava

 Potrebné je zohľadniť najmä právnu úpravu:

  • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v z. n. p. (ďalej len „Ústava SR“);
  • zákon  SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“);
  • zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v z. n. p. (ďalej len „zákon o majetku obcí“);
  • zákon SNR č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len „Obchodný zákonník“);
  • zákon č. 365/2004  o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) (ďalej len „antidiskriminačný zákon“).

 Dôvod hodný osobitného zreteľa – samosprávna úvaha obecného zastupiteľstva

 Podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona o majetku obcí „Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený; zámer previesť majetok týmto spôsobom je obec povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu obecným zastupiteľstvom na svojej úradnej tabuli a na svojej internetovej stránke, ak ju má obec zriadenú, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“

Máte záujem o právne poradenstvo? Naša advokátska kancelária sa špecializuje na rôzne oblasti práva. Napíšte nám a spoločne nájdeme riešenie.

Mám záujem o spoluprácu
Ak ste náš klient, zadajte heslo